Skip to main content

PATOLOJİ

b-   Parakortikal lenfoid hiperplazi: Bu tablo lenf nodunda T hücre bölgesindeki reaktif değişiklikler ile karakterizedir. Genelde parafoliküler T hücrelerinin prolife­rasyonu ve immünoblastlara transformasyonu izlenir. Özellikle viral enfeksiyonlarda (iMN gibi) ve bazı ilaçlar ile (fenitoin) gelişir.

c-   Sinüzoidal histiositoz

Reaktif bir paterndir, karakteristik görünüm genişle­miş ve belirginleşmiş lenfoid sinüsler ve bunları döşeyen endotel hücreleri ve histiositlerde belirgin hipertrofidir. Sıklıkla karsinomun direne olduğu lenf nodlarında izle­nır.

 

Kronik nonspesifik lanefadenit tipleri
Foliküler hiperplaz ® Folikül merkezindeki B lenfositlerin Sayıca artışı; foliküllerin büyümesi;® Humoral immünitede artışa karşılık gelir. -Bakteriyel infeksiyonun drene olduğu lenf düğümü-Erken dönem (generalize lenfadenopati aşamasında) AIDS-Toksoplazmosis-Romatoid artrit-Marjinal,zon B hücre hiperplazisi; AIDS ve toksoplazmosisde izlenir
Parakortikal lenfoid hiperplazi -Parakortikal T lenfositlerin sayıca artışıve bu bölgelerin genişlemesi;-Hücresel immüniteye karşılık gelir -Akut viral infeksiyonlar ve aşılar-Dilantin ve fenitoin gibi ilaçlarınkullanımında
Sinüzal histiyositozis (retikular hiperplazi) -Lenf düğümünün sinüslerinde genişlemeVe makrofajlarla dolu görünümü;-Lenfatik drenajin bozulduğuDurumlarda izlenir. -Kanserlerin drene olduğuLenf düğümleri-Non-spesifik pek çok durumda izlenir
 

 

Kedi tırmığı hastalığı

Bartoneıla henselae‘nin etken olduğu, lenf nodunda sınırlı granülomatöz bir lenfadenittir.

Olguların %90’1, 18 yaşın altındadır. Sıklıkla aksiıla ve ikinci sırada boyun lenf nodları etkilenir.

Tipik olarak kedi tırmalamasından sonraki iki hafta için­de lenf nodu şişer. Lenf nodu büyük, sert ve soğuktur. Bu nedenle Hodgkin başta olmak üzere lenfoid haba­setlere benzer klinik başlangıç izlenir. Olgularda bu ola­sılığı ekarte etmek için biyopsi sıklıkla yapılır.

Kedi tırmığı hastalığında lenf nodunda, ortalarında nek­roz ve nötrofil birikimi bulunan (mikroabseler içeren) granülomların izlenmesi tipiktir. Bu düzensiz şekilli ab­seleşen granülomiar, lenfogranüloma venerum ve yersi­nya enfeksiyonlarında izlenen granülomiara benzer.

Pek çok olguda lenf doğumundaki 2-4 ay içinde tama­men normale döner. Nadiren ensefalit, osteomiyelit ve trombositopeni gelişir. Etken gümüş boyaları ya da elek­tran mikroskopunda görülebilir.

Tanı, klinik veriler, lenf doğumundaki morfolojik bulgu­lar ve mikrobiyal antijene karşı pozitif deri testi ile ko­nur.

Genel kavram olarak 2cm den büyük, soğuk, sert bir lenf düğümü antibiyotik sonrası 10 gün içinde küçülmü­yor ise; bir de bu lenf düğümünde büyümeyi açıklaya­cak bir bulgu ( özellikle drene olduğu bölgede bir infek­siyon odağı) yok ise lenf nodu derhal cerrahi olarak çı­karılır; amaç lenfomayı ekarte etmektir.

 

 

4. LENFOSİTLERİN NEOPLASTİK PROLİFERASYONU

Dört büyük grupta incelenirler

1-   Habis lenfomalar: Tipik olarak periferik dokulardaki lenfoid dokudan kaynaklanan, neoplastik lenfositlerden oluşan tümördür.

2-   Lösemiler: Kemik iliğinden kaynaklanan sekonder olarak periferik kan ve diğer dokuları tutabilen, he­mopoetik kök hücrenin (stem cell) neoplazmıdır.

3-   Plazma hücre diskrazileri: Genellikle kemikten kay­naklanan, antikor yapan hücrelerin (plazma hücreleri­nin) lokal ya da yaygın neoplastik praliferasyonu ile ka­rakterize lezyonlardır.

4-   Histiositozlar: Histiositlerin proliferatif lezyonlarıdır, nadir izlenir ve genellikle habis lenfomalar içinde incele­nir. Bu grup içinde özel bir kategori: Langerhans hücre­lerinden köken almış, Langerhans hücreli histiositozlar­dır.

 

Lenfoid malignite için predispozan enfeksiyonlar
EBV – Burkitt lenfoma- Post-organ transplant lenfoma- Primer beyin lenfoması (büyük hücreli, B hücreli lenfoma)- Hodgkin lenfOma- Ekstranodal NKjT lenfoma; nasal tip
HTL V-1 – Adult T hücreli lösemijlenfoma
HTLV-2 – Harily cell lösemi
HIV – Diffüz B hücreli lenfoma- Burkitt lenfoma
Hepatit C virüs – Lenfoblastik lenfoma
Helikobakter pylori – Gastrik MALT lenfoma
HHV tip 8 – Primer effüzyon lenfoma- Multisentrik Castleman hastalığı

 

Hematoloiik malignitelerin genel adlandırılmaları
Hastalık Kemik iliğinde Periferik kanda Dokularda
Habis hücre Habis hücre Habis hücre
Alösemiklösemi Var Yok Yok
Lösemi Var Var Yok
Lenfoma Yok Yok Var
Lösemi/lenfoma Var Var Var
 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir