Skip to main content

PATOLOJİ

Hipertrofik kardiyomiyopati olgularında sol ventrikül atı­mı güçlü ama dolan kan miktarı az olduğu için yetersiz­dir. Ayrıca dinamik bir aort darlığı tabloya eklenmekte­dir.

Olgularda miyokard iskemisi sıklıkla gelişir ve anjinaya benzer klinik tabloya neden olur.

Ventriküler aritmi ve ani ölüm sıklığı artmıştır ve genç atletlerde görülen açıklanamayan ölümlerin en sık nedenidir. Enfektif endokardit riski artmıştır.

 

Restriktif Kardiyomiyopati

Ventriküler kompliyansın yetersizliği sonucu diastol süre­since ventriküler dolumun azalması ile karakterizedir. Ventrikülün sistolik fonksiyonu genellikle etkilenmez.

En az görülen kardiyomiyopati tiptir.

En sık neden idiyopatik olandır, Löffler sendromu (eozi­nofilik endomiyokardiyal fibroz) nadir bir tiptir. Diğer önemli nedenleri kardiyak amiloidoz, sarkoidoz, metas­tatik tümörler ve radyasyon fibrozudur.

Rekstriktif kardiyomiyopati olgularında ventriküller yak­laşık olarak normal boyutta, miyokard serttir; ana pato­loji ventrikülün diastolde yeterince genişleyememesidir. Her iki atriyum da tipik olarak dilatedir. Sert ve elastiki olmayan ventrikül ancak büyük bir eforla doldurulabilir. Bu özelliği ile hipertrofik tipe benzese de sistol kuvvetli değildir

 

Kardiyomyopatilerin karşılaştırılması.
Patern Sol ventrikülEF Kalp yetersizliğinin mekanizması Neden İndirekt miyokardiyal disfonksiyon
Dilate KMP <%40 Kontratilite bozulmuş (sistolik difonksiyon) Çoğu kez neden bililnmiyor.Alkol, peripartium genetik, myokardit, kronik anemi, doksorubisin; sarkoidoz İskemik kalp hastalığı,
HipertrofikKMP %50-80 Kompliyans bozulmuş(diastolikdisfonksiyon) En sık neden; idiyoptikGenetik, depo hastalıkları,diyabetik anne çocuğu Hipertansif kalp hastalığı,Aort stenozu
Restriktif KMP %45-90 Kompliyans bozulmuş(diastolikdisfonksiyon) En sık nedeni; idiyoptik,Amiloidoz (AL tipi), radyasyona gelişmişFibrozis, skleroderma, hemakromatoz Perikardiyal konstrüksiyon
 

 

Perikarditler

Perikarditin Nedenleri

Enfeksiyonlar: En sık neden virüsler (en sık koksaki vi­rüs), piyojen bakteriler, Tbc, mantarlar.

Otoimmün tablolar: RA, SLE, skleroderma, postmiyo­kard enfarktüsü (Dressler send), ilaç aşırı duyarlılıkları.

Nadir durumlar: Miyokard enfarktüsü, üremi, kalp cerra­hisi sonrası, neoplazi, travma, radyasyon.

Perikardite en sık neden olan sistemik hastalık üre­midir.

Perikarditin Tipleri

Seröz perikardit

En sık izlenen perikardittir. Sıklıkla viral nedenlidir. Diğer nedenler; RA, SLE, sklerodermadır. izlenen steril seröz efüzyon transüdadan (kalp yetersizliği, anazarka neden­Ii) ayrılmalıdır.

 

Fibrinöz ve serofibrinöz perikardit

Akut romatizmal ateş (ekmek üstü tereyağ görünü­mü), SLE, üremi, tüberküloz nedenlidir. Fibrinöz eksüda ile karışık seröz sıvıdan oluşur.

Oskültasyonda sürtünme sesine neden olur (friction rub). Fibrotik olduğunda bu kalbin diastolde genişleme­sini engelleyip “konstruktif perikardite” yol açabilir.

 

Pürülan ya da süpüratif perikardit

Perikard boşluğuna enfeksiyon ajanlarının invazyonları­na sekonder gelişir. Perikarda ulaşma direkt komşuluk yoluyla (en sık akciğerlerden), kan yolu ile, lenfatiklerle, kardiyak cerrahi esnasında gelişebilir. Sıklıkla Strep. pne­umonia, staf. aureus etkendir.

 

Hemorajik perikardit

Seröz sıvı birikimine, fibrinöz, ya da süpüratif tablolara eşlik edebilir. En sık neden tbc, travma ve direkt habis tümör invazyonudur.

 

Kazeöz perikardit

Büyük sıklıkla tüberküloz olmak üzere, nadiren mantar enfeksiyonlarına da eşlik edebilir. Tablo sıklıkla fibrokal­sifiye olur ve kronik konstrüktif perikardite ilerler.

Tüberküloz perikardit dünyada konstrüktif peri­karditin en sık nedenidir. Sadece ABD’de açık kalp cerrahisi, pürülan infeksiyonlar ve travma en sık kons­trüktif perikardit nedenidir.

Perikardit iyileşmeleri ya adhezif mediastinoperikardit ya da konstrüktif perikardit tarzındadır.

 

Adhezife mediastinoperikardit

Süpüratif ya da kazaöz tablolarda, kalp cerrahisi geçi­renlerde ya da radyasyona bağlı gelişen bir tablodur. Kalbin her sistoldeki atımında ventrikül önünde bir en­geloluşturur. Kalbin işi artar, kardiyak hipertrofi ve dila­tasyon gelişir ki, çok ağır olgularda kalpte masif büyü­me ve dilate kardiyomiyopati benzeri görünüm izlenir.

 

Konstrüktif perikardit

Kalbin yoğun, fibröz ya da fibrokalsifiye skar ile kaplan­ması ve diastolik genişlemesinin sınırlanmasına ve ciddi restrüktif kalp problemlerine neden olur. Pek çok tablo­nun sonunda gelişen bir ortak sonuçtur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir