Skip to main content

PATOLOJİ

Mikroembolilerden ya da kronik antijenemiye yanıt ola­rak oluşan immunkomplekslerin birikiminden dolayı de­ride peteşiler gelişebilir, dolaşan kanda oluşan antije­

nantikor kompleksieri sonucu böbrekte glomerülo-nefrit tablosu gelişebilir.

 

Endokarditlerin komplikasyonları

a-   Valvül yetersizliği veya stenoz sonucu kalp yetersiz­liği gelişimi,

b-   Miyokardiyal ring abseleri ve bunların ilerlemesi ile aorta, interventriküler septum veya serbest duvar perfo­rasyonları, ileti sisteminin invazyonu, kalp blokları, ani ölüm.

c-   Süpüratif perikardit

d-   Embolik komplikasyonlar: Sol kalp lezyonları ile be­yin (felç, abse gelişimi, menenjit), kalp (miyokard en­farktüsü), dalak (abseler), böbrek (abseler) ve sağ kalp lezyonları ile akciğerde enfarkt, abse, pnömoni.

e-   Renal komplikasyonlar: Embolik enfarkt, fokal ve difüz glomerülonefrit, antijen antikor kompleksieri sonu­cu gelişir, hematüri, albüminüri, renal yetmezlik gelişimi ve multipl abseler (özellikle staf. etken ise); pyelonefrit­lerde çok sık izlenen tablonun aksine bakteri böbreğe hematojen yol ile ulaşır ve gelişen pyelonefrit böbrek korteksini tutar; sıklıkla etken staf. aureus’tur (piyelo­nefritte tipik tablo bakterinin üretradan böbreğe ulaş­ması, E. coli nedenli olması ve böbrekte medüllaya sınırlıkalmasıdır).

 

Tanı

Klinik verilerin pozitif kan kültürü ile doğrulanması so­nunda konulur.

 

Protez Kalp Kapakları

İki tipi vardır: Hayvansal kaynaklı (bioprostetik) ve meka­nik. Her ikisinin de avantaj, dezavantajları ve neden ol­dukları farklı komplikasyonlar vardır.

Bütün artifisyel kapak tipleri sonuçta enfektif endokar­dit gelişimi için risk grubundadır.

Bioprosthetic kapaklarda mekanik bozulma önemli bir komplikasyondur.

Trombüs gelişebilir. Bu özellikle mekanik kapaklarda da­ha sık görülür.

Önemli bir kısım hastada belirgin hemoliz oluşur (özel­likle mekanik kapak kullanılan hastalarda izlenir). Paravalvular ayrışma olabilir. Operasyon zamanında ya da daha sonra gelişebilir. Bunun önemli bir nedeni val­vuler enfeksiyondur.

 

Nonbakteriyel Trombotik Endokardit

Kalp kapakçıklarında fibrin, trombosit ve diğer kan ele­manlarının birikimiyle oluşmuş küçük kitlelerle karakteri­zedir. Enfektif endokarditten farklı olarak bu lezyonlar sterildir. Genellikle normal kalp kapakları üzerinde geli­şır.

Etyopatogenezde en sık neden malignitelerdir, özellikle adeno Ca (hastaların %50’sinde neden) adenokarsinom­lar içinde yoğun müsin yapımıyla giden müsinöz adeno karsinomlarda (en sık pankreas karsinomunda) özellikle izlenir.

Bu tablo Trousseau sendromu olarak da bilinir); bunun dışında hiperkoagulabilite, debilize, zayıf hastalar (ma­rantik endokardit) izlenir.

Maligniteye eşlik eden olgularda makroskobik olarak, kapak kapanma çizgilerinde, akut romatizmal ateşin val­vüler lezyonlarına benzeyen 5mm.den küçük nodüller (1-5 mm çaplı) bulunur.

En çok aort, sonra mitral kapak tutulur ise de, her ka­pak tutulabilir.

Klinik olarak çoğunlukla asemptomatiktir. Genellikle spontan rezolüsyona giderler. Özellikle büyük lezyonlar­da parçalanıp embolize olabilir. Ayrıca bakteriyel koloni­zasyon için uygun bir odak olabilirler.

SLE’de endokardit (Libman-Sacks endokarditi)

Mitral ve triküspit kapakların fonksiyonel yüzlerinde (alt yüzlerinde, kimi zaman her iki yüzü) küçük steril vejetas­yonlar (1-4 mm) ile karakterizedir. Antifosfolipid sen­drom ile bir arada seyreden SLE olgularında sıklıkla izle­nır.

Histolojik olarak izlenen verrüler ince granüler, fibrinöz, eozinofilik materyel üzerinde hematoksilen cisimler içe­rirler. Ağır olgularda endokartta fibrinoid nekroz izlene­bilir.

 

Sağ kalbi tutan endokardit nedenleri

İntravenöz ilaç kullanımı, venöz kateter taşıyanlar, kalp cerrahisi, ventriküler septal defekt, karsinoid sendrom.

Karsinoid sendroma neden olan biyolojik aminler, (sera­tonin vs.) vena kavalar yolu ile kalbe gelir ve tipik olarak sağ atriyum ve ventrikülde endokardiyal fibrozis gelişi­mine neden olabilir; en sık ve ağır olarak da triküspit kapak etkilenir.

 

Primer Miyokard Hastalıkları

Miyokarditler

Miyokarditlerin olası nedenleri

-Enfeksiyonlar

Virüsler: Koksaki (en sık myokardit nedeni virüsler; en sık neden olan virüs ise coxsackie B’dir), influenza, ECHO, Hiv, CMV.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir