Skip to main content

PATOLOJİ

Meme karsinomlarında, tümörün deri altı lenfatiklerde yaygın infiltrasyonu sonucu portakal kabuğu benzeri (peau d’ orange) görünüm oluşur. Neden invazife duk­tal karsinomun yayılımı ve deri altı lenfatik drenajda bo­zulmadır.

Lenfatik sistemin tümörleri, lenfanjiomlardır, benign ve sıklıkla çocukluk çağında (en sık boyunda ve sıklıkla trizomili, kromozom anomalili çocuklarda) izlenirler. Eriş­kinde en sık el bileğinde küçük nodül tarzında izlenirler (Kistik lenfanjiom, kistik higroma, ganglion).

Vasküler ektaziler (telanjiektaziler)

Gerçek neoplazmalar değillerdir; dilate vaskülit lezyon­lara karşılık gelirler; örnekler

a)   Nevus flamneus: Maküler kutanöz lezyonlar olup, yalnızca dermal damarlarda dilatasyon bulunur. Özel bir tipi, çocuklarda görülen, deride kalınlaşma ile giden “port-wine stein” şarap lekesi denilen tiptir. Fasiyal şa­rap lekesi şeklinde nevüsler, leptomeningeal anjiomatöz kitlelerle beraber mental reterdasyon, epilepsi, hemipleji ve kafatasında radyoopasite ile karakterize tabloya

“SturgeWeber Sendromu” adı verilir.

b)   Spider telanjiektaziler: Fokal, küçük, subkutan ar­teriyollerin, sıklıkla pulsatil lezyonudur. Ortasına basınca solarlar. Sıklıkla gövdede ve östrojenin arttığı durumlar­da izlenirler (kadınlarda gebelik ve erkeklerde siroz ensık nedendir).

c)   Herediter hemorajik telanjiektazi (Osler-Weber­Rendu Hastalığı): Otozomal dominant bir hastalık olup, mukozal membranlar ve deride, multipl 5 mm.’den küçük, anevrizmallezyonlar veya telanjiektazi­lerle karakterizedir. Tipik olarak epistaksis, hemoptizi, sindirim ya da genitoüriner kanamalarla karakterizedir, ileri yaşlarda ciddi tablo yaratabilir.

 

Raynaud hastalığı

Genellikle genç sağlıklı bayanlarda görülen, lokalize kü­çük arterler ve arteriollerin geçici vazospazmı sonucu, el ayak parmakları ya da burun ve kulak uçlarında görülen geçici solukluk veya siyanozdur.

Etyoloji bilinmiyor. Olasılıkla soğuk ve emosyonlara ce­vap olarak aşırı reaksiyon sözkonusu.

 

Raynaud fenomeni

Ekstremitelerde arteriyel yetersizliğe sekonder olarak gelişen bir durumdur. Çok farklı durumlarda izlense de, en sık nedenler;  arterioskleroz, SLE, skleroderma ve Bu­erger hastalığıdır.

Basiller anjiomatosis sıklıkla AIDS olgularında ya da immün yetmez kişilerde izlenen opportunistik bir enfek­siyondur. Etken gram negatif bir basil olan Bartonella ailesindendir. Karaciğer ve dalakta görüldüğünde basil­ler peliosis adı verilir. Mikroskopik görünümü tümöral bir kapiller proliferasyonudur. Tümörü oluşturan epitelo­id endotel hücrelerinde mitoz ve atipi belirgindir. Zemin­de nükleer kırıntılar ve nötrofiller bulunur. Kaposi sarko­muna mikroskopik olarak son derce benzer.

 

6. VASKÜLER TÜMÖRLER

Hemanjiomlar

Çocukluk çağında en sık görülen tümörlerdir. Birçok his­tolojik tipi bulunur, kırmızı-mor renkte, kapsülsüz ve ağ­rısız lezyonlardır. Alt tipleri şunlardır;

a- Kapiller hemanjiomlar: Sıklıkla deride yerleşir, fakat nadiren muköz membranlar ve iç organlarda bulunurar. Kapsülsüz, 1-2 mm lezyonlardır. Kapiller boyutunda ince cidarlı damarlardan oluşur.

b- Jüvenil kapiller (strawberry) hemanjiomlar: Özel bir varyanttır. Doğumda bulunur ve hızla büyür, ilk bir­kaç aydan sonra büyümesi durur ve 1-3 yıl içinde küçü­lür ve yok olur.

c- Kavernöz hemanjiom: Büyük, kavern tipi vasküler boşluklardan oluşur. Sıklıkla deridedir fakat iç organlar­ da da (en sık karaciğer; ardından merkezi sinir sistemi) bulunabilir.

 

Selim tümörler

Hemanjioma

Kapiller hemanjioma

Kavernöz hemanjioma

Pyojenik granülom (tobüler kapiller hemanjiom)

Lenfanjioma

Kapiller (basit) lenfanjioma

Kavernöz (kistik higroma) lenfanjioma

Glomus tümörü

Vasküler ektazi

Nevus flamneus

Spider telanjiektazi

Herediter hemorajik telenJiekta?i (Osler-Weber-Rendu Hastalığı)

Reaktif vasküler protiferasyon

Basiller angiomatozis

intermediate grade neoplaziler

Kaposi sarkomu

Hemangioendoteliyoma

Habis tümörler

Anjiosarkom

Hemanjioperisitomada da (en sık karaciğer; ardından merkezi sinir sistemi) bulunabilir.

Von Hippel Lindau hastalığında, pankreas ve karaciğer­deki benzer anjiomatöz veya kistik neoplazmalara eşlik eden serebellum, beyin kökü ve göz arkasında heman­jioblastom bulunur.

Bu hastalarda en sık saptanan iç organ malignitesi böb­rek hücreli karsinomdur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir