Skip to main content

PATOLOJİ

 

Bruton’un X’e bağlı agammaglobülinemisi

6-8 aylık erkek çocuklarda (anneden geçen antikorlar bi­ter bitmez) tekrarlayan bakteriel enfeksionlar (sıklıkla et­kenler stafilokok, H. influenza’dır) ile başlayan; B hücre

prekürsörlerinin kemik iliğinde yetersiz matürasyonu ile karakterize bir hastalıktır.

Temel defekt erken gelişim evresindeki B hücrelerinde tirozin kinaz genindeki bir mutasyon sonucudur (B hücre tirazin kinazı; Xq21.22).

Kemik iliğinde pra-B ve pre-B lenfositlerden matür B hücresi oluşamaz. Kemik iliğinde normal sayıda pre-B hücresi bulunur, fakat periferik dokularda B lenfositi yoktur. Lenf nodu ve dalakta germinal merkezler boştur ve hiç plazma hücresi bulunmaz (dolayısıyla hiç lg üretil­mez; agammaglobülinemi).

Serumda 19 (tüm sınıflar) yoktur; fakat hücresel (T hüc­releri) immün fonksiyon normaldir, bunun sonucunda pek çok viral ve fungal enfeksion önlenebilir.

Bruton hastalarında Strep. pnömoni, Staf. aureus, H.inf­luenza (sıklıkla deri enf. ve otit nedeni; bu üç ajanın te­mizlenmesi 19 ile opsoninlenip makrofajların fagositozu iledir), enteravirüsler (echovirüs, polivirüs, koksakivirüs), giardia, micoplazma (%35 olguda artrit gelişimine neden olur) enfeksiyonları sıktır.

Canlı polio aşısı yapılmamalıdır; paralitik miyelit veya en­sefalit gelişebilir.

Olgularda tedavi olarak İV gamma globülin uygulanır. Bu sayede pek çok hasta erişkin çağa ulaşabilir.

Fakat %20 hastada otoimmün konnektif doku hastalığı (en sık artrit ve dermatomiyozit) gelişir.

 

Değişken immün yetersizlik (CVI)

Hetorojen bir hastalıklar grubudur. Konjenital ya da akiz, sporadik ya da ailevi olabilir.

Temel patoloji kemik iliğinde üretilen B lenfosilerin do­kularda plazma hücrelerine dönüşümünün son derece az gerçekleşebilmesidir. Familial CVI olgularında ve HLA ortaklığı gösteren hastalarda selektif IgA eksikliği yük­sek oranda saptanır. Klinikte Bruton hastalığının tersine hastalık hem erkek hem kız çocuklarda görülür; ayrıca ileri yaşlarda (2-3. dekatta; ortalama 15 yaşında) immün yetersizlik tablosu ortaya çıkar.

Brutonda izlenen agammaglobülineminin aksine CVI’hastalarında hipogammaglobülinemi saptanır. (genellikle tüm 19 sınıflarını etkileyen fakat bazen yalnız­ca IgG’de azalma ile giden bir hipogammaglobulinemi­dir)

Genelolarak CVI olgularında kemik iliği ve periferik do­kularda izlenen B hücre sayısı normal veya fazladır. Bu B lenfositleri antijene cevap olarak prolifere olurlar fa­kat plazma hücresine farklılaşma izlenmez ya da çok az­dır. Az plazma hücresi sonucu hipogammaglobülinemi gelişir. Lenf düğümü, dalak gibi lenfoid organlarda len­foid folliküller karakteristik olarak hiperplaziktir (lenfoid malignite riskinde artmaya neden olur).

Klinik bulgular tekrarlayan bakterial enfeksiyonlar (özellikle sinopulmaner), %20 olguda rekürren herpes ve ağır enterovirüs, giardia enfeksiyonları tipik bulgular­dır.

Hastalarda otoimmün hastalıklar (%20 olguda ve sık­lıkla RA, pernisiyöz anemi ve hemolitik anemi) ve lenfo­id malignite gelişme olasılığı (özellikle bayanlarda) yüksektir. Ayrıca gastrik karsinom riski 50 kat artmıştır. Otoimmün hastalık gelişme olasılığı en yüksek immün yetmezlik tablosudur.

 

İzole IgA yetersizliği

En sık görülen (600 kişide bir) immün yetersizlik tablo­sudur.

Serumda ve sekresyonlarda lgA’nın yokluğu (bazen ek olarak lgG2 ve lgG4 ün yokluğu eklenebilir) ile karakterizedir.

Temel bozukluk IgA(+) B hücrelerinde matürasyonun defektidir. %40 olguda IgA’ya karşı antikor saptanır.

İzole IgA yetersizliği ailevi de olabilir ya da tokzoplaz­ma, kızamık veya viral enfeksionları takiben akiz olarak gelişebilir.

Her ne kadar hastalar genelde asemptomatik ise de, tekrarlayan sinopulmoner ve sindirim sistemi enfeksi­yonları, tekrarlayan diareler, ayrıca solunum yolu allerjisi ve otoimmün hastalıklara eğilim (özellikle SLE ve RA), çölyak hastalık ve enflamatuar barsak hastalığı gelişme riski bulunur.

Hastalar giardia enfeksiyonlarına meyillidirler (bütün a- ve hipogammaglobülinemiler gibi).

Ayrıca izole IgA yetersizliği olan hastalarda kan ve kan ürünleri kullanıldığında veya immünglobülin uygulandı­ğında anafilaksi tipinde reaksiyonlar görülebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir