Skip to main content

PATOLOJİ

Karaciğer parankiminde ağır sentrilobuler konjesyon ve nekroz görülür.

Sıklıkla inkomple tıkanma söz konusudur. Tablo total tı­kanmaya benzer ama yavaş gelişir. Asit, splenomegali, porta i hipertansiyon ve karaciğer yetersizliği görece uzun sürede gelişir. Karaciğer konjesyon nedeni ile bü­yür ve Gliason kapsülü gerildiği için ağrı oluşur. Yavaşgelişen tıkanmalarda sentrilobüler fibrozis ön plandadır.

Sıklık sırasıyla polisitemia vera (miyeloproliferatif has­talıklar), gebelik, postpartum periyodda, oral kontrasep­tif kullanımı ile paroksismal nokturnal hemoglobinüri ve intraabdominal kanserlerle bir arada görülür (özellikle hepatoselüler karsinamda). Vakaların %30’u idiyopatik­tir.

 

Karaciğerde dolaşım bozuklukları;
Hepatik ven -Hepatik ven çıkış darlığı  –Hepatit ven  trombüsü  (Budd-Chiari  sendromu)-Veno-oklusive  hastalık – Asit- Hepatomegali- Abdominal ağrı- Transaminazlarda artış- Sarılık
İntrahepatik kan akımında  bozulma  – Siroz- Sinüzoid oklüzyonu- Sistemik  dolaşım  bozukluğu – Asit (sirozda)- Özofagus varisleri  (sirozda)- Hepatomegali- Transaminazlarda artış
Karaciğere  kan girişinde  bozulma  – Hepatik artere bası- Portal vene bası- intra ve  ekstrahepatik tromboz – Özofagus varisleri- Splenomegali- intestinal konjesyon
 

 

 

 

Veno-okluziv hastalık

Kemik iliği transplantını takiben birkaç hafta içinde izle­nir. Allojenik transplantlarda %25 görülür. Mortalite %30′ dur. Küçük hepatik venler subendotelyal şişme ve ince retiküler kollajen birikimiyle tıkanır.

Transplant öncesi radyoterapi ve kemoterapi ile oluşan endotel hasarına bağlı olduğu düşünülüyor. Akut vaka­larda ağır sentrilobüler konjesyon ve hepatoselüler nek­raz görülür.

 

Karaciğerin tümör ve tümör benzeri lezyonları

Karaciğerde en sık görülen tümörler metastatik karsi­nomlardır. Sindirim sistemi (özellikle kolon), akciğer ve göğüs kanseri listenin başındadır.

–     Akciğer karsinomu (özellikle küçük hücreli)

     Meme karsinomu

–     Kalın barsak karsinomu

     Pankreas karsinomu

Masif hepatomegalinin en sık nedeni metastazlardır. Özellikle küçük hücreli akciğer karsinamunun karaciğer metastazı karaciğeri her gün bir parmak büyütebilir.

 

Karaciğere en sık metastaz yapan tümörler

Kan yolu ile metastazlarını direkt karaciğere yapan tü­mörler vena portanın akımı üzerindeki tümörler özellik­le de kolon tümörleridir.

Hepatik kitleler, altta yatan siraz gibi bir hastalık varsa ve özellikle tek kitle ise primer, multipl ise metastatik olarak değerlendirilmelidir. Ancak unutulmamalıdır ki hemakromatozis ve tirazinemi tip 1 gibi yüksek oranda hepatosellüler karsinama dönme riski taşıyan tablolarda multipl hepatosellüler karsinam başlangıcı izlenebilir.

 

Karaciğerin selim tümörleri

En sık selim lezyon kavernöz hemanjiom‘dur. Genelde 2 cm.den küçüktürler. iğne biyopsisi yapılırsa ciddi intra­abdominal kanamaya yol açabilir. 10 cm’den büyükse

dev hemanjiom olarak kabül edilir (Kasabach Merritt sendromu, DiK veya trambositopeni nedenli ölüm geli­şebilir).

Hemanjiomlar gebelik süresince hızla büyüyebilirler. Ka­raciğer hemanjiomlarında mikraanjiopatik hemolitik anemi gelişimi izlenebilir.

Süt çocuklarında karaciğerin en sık izlenen mezankimal tümörü “infantil hemanjioendoteliyoma” dır. Sıklıkla hayatın ilk aylarında saptanır. Hepatomegali ve arte­riyovenöz şant yaparak yüksek atımlı kalp yetersizliğine neden olabilir. Ayrıca mikroanjiopatik hemolitik anemi, trombositopeni ve hipofibrinojemi gelişebilir.

Siroz bulunmayan karaciğerde tek ya da multipl selim nodüller gelişebilir. Bu tabloya “fokal nodüler hiper­plazi” adı verilir ve gerçek bir neoplazm değildir. Genç­orta yaşlı (3-4. on yıl) erkeklerde daha sık görülür ve habaset riski taşımaz. 15 cm çapa ulaşabilir, makrosko­bik olarak ortasında yıldız tipinde santral skar varlığıtipiktir.

Adenom

Oral kontraseptif kullanan genç kadınlarda oluşma eğili­mindedir ve ilacın kesilmesiyle geriler.

Androjenik ve anabalik steroid kullananlar ayrıca tip 1 glikojen depo hastalığı ve Fankoni anemili hastalarda da saptanabilir.

Safra renginde, iyi sınırlı nodüllerdir. Sıklıkla kapsül altın­da yerleşir. Lezyonda porta i alan yoktur, bunun yerine tümör içinde dağılmış arter ve venler izlenir. Hepatoselüler karsinom ile karışma ihtimalleri ve sub­kapsüler lezyonlardaki rüptür riski nedeniyle önemlidir. Kanama, hipovolemi, şok ve ölüm gelişebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir