Skip to main content

PATOLOJİ

Wilms tümörü

Çocukluk çağının en sık primer renal tümörüdür. Primi­tif metanefrik blastemden kaynaklanır. Sıklıkla 2-5 yaşarasında tanı alır.

Wilms olgularının çoğu sporadik olmakla beraber, kro­mozom 11p deki bozuklukla ilişkili olarak en az dört farklı grup malformasyon sendromu ile Wilms tümörü­nün sıkı birlikteliği vardır.

 

Wilms tümörlerinde malformasyonlar

a-   WAGR (Wilms tümörü, aniridi, genital anomaliler, mental retardasyon): WAGR hastalarında %33 olasılıkla Wilms tümörü gelişir. Tablo kromozom 11 p de 13. bant­ta yerleşen Wilms tümörü 1 (WT-1) tümör süpresör geninde delesyon ile ilişkilidir. Aynı zamanda aniridiye neden olan gen, aynı lokalizasyonda ancak WT-1 in dis­talinde yerleşmiştir.

b-   Denys-Drash sendromu: Hastalarda gonadal dis­genezi (erkek psödohermafroditizmi, gonadoblastom gelişme riski taşırlar), nefropati (glomerüllerde diffüz mezangial skleroz) ve bunun neden olduğu renal yetersi­zlik ile karakterizedir. Nefropati tablosuna sıklıkla Wilms tümörü gelişimi eşlik eder. Hastalarda WT-1 geninde dominant negatif mutasyon bulunur.

c-   Beckwith-Wiedeman sendromu: Hastalarda vücut organlarında büyüme (organomegali, makrozomi), makroglossi, hemihipertrofi, renal medüller kist, adrenal sitomegali (anormal büyük adrenal korteks), makroglossi, omfolosel ve Wilms tümörü (ve diğer primitif tümörler) gelişimi için predispozisyon söz konusudur. Genetik anor­mallik kromozom 11 p bant 15,S’de yerleşen Wilms tümör 2 (WT-2) tümör süpresör geninde delesyondur. Bu olgu­ların patogenezinde genomik imprinting tablosu roloynar.

d-   Perlman sendromu; Wilms tümörü, renal hamartom, makrozomi, adacık hücre hiperplazisi, atipik yüz ile karakterizedir.

●    WT1 insan fetüsünün gelişimi süresince böbrek ve gonadlarda görevalan bir nükleer transkripsiyon fak­törüdür. Temelde bir tümör süpressör gendir ve sporadik Wilms tümör olgularının sadece % 15’de rol alırlar.

●    WT2 genomik imprinting üzerinde tümör gelişiminde rol alır. imprinting kaybı (maternal allel tarafından IGF-2’nin re-ekspresyonuna neden olur) IGF-2 overekspresyonu ile sonuçlanır. IGF-2 embriyonal bir büyüme faktörüdür. Bu faktörün artması Beckwith-Wiedeman olgularında hepa­toblastom, adrenal kortikal tümörler, rabdomyosarkom ve pancreas tümörleri gelişme riski artar.

●    Ayrıca Wilms tümörü % 15 olguda gelişiminde WNT yolağı üzerinden, b-katerin mutasyonu sonucu geliştiği gösterilmiştir.

Ayrıca “nefroblastomatozis” böbrekte izlenen immatür böbrek adalarını (nefrojenik nestler) tanımlayan ve Wilms tümörü için premalign kabül edilen bir lezyon­dur.

Klinikte Wilms tümörü hastalarında sıklıkla batında pal­pabl kitle (Wilms önce batında kitle oluşturacak tarzda büyür; sonrasında metastazlarını yapar; bu nedenle 2-6 yaş arası çocuklarda batında ele gelen kitle tanımlaması hemen daima Wilms için kullanılır), hematüri, ateş, ano­reksi, bulantı ve kusma izlenir.

Tipik klinik bulgu batında ele gelen kitledir; genellikle orta hattı geçmez; metastaz geç dönemde tabloya ekle­nir. Nadiren tümör renal iskemi yaratarak (sıklıkla renal artere bası sonucu) hipertansiyona neden olabilir.

 

Wilms tümörünün ayrıca tanısı

Batında kitle nedenleri

●    Yeni doğanda batında ele gelen kitlenin nedeni; unilateral (tek taraflı) renal kistik displazi

●    2 yaş altında batında ele gelen kitlenin en sık nedeni; Nöroblastom (orta hattı geçmesi beklenir)

●    2 yaş üstünde batında ele gelen kitlenin en sık nedeni; Wilms tümörü (orta hattı geçmesi beklenemez)

 

Wilms tümörü sıklıkla yumuşak, büyük (kistik ya da solid olabilir), iyi sınırlı görünümde renal kitleler oluşturur.

Karakteristik olarak mikroskopik incelemede, trifazik his­tolojik özellik gösterir. Bunlar:

a-   Blastem

b-   immatür stroma

c-   Tubüllerden oluşur. Bu elemanlar nefrogenezis aşa­malarına benzeyen aşamaları içerir.

Klinikte blastemden zengin tümörler sıklıkla ileri stage­de, epiteliyal alandan (tubüllerden) zengin Wilms tü­mörleri ise sıklıkla düşük stagede saptanırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir