Skip to main content

PATOLOJİ

Melaninin anormal veya azalmış biyosentezi sonucu ge­lişen hipopigmentasyon ile karakterize en az 10 farklıçeşidi bulunan heterojen bir hastalıktır.

En sık izlenen tip okülokutanöz albinizmdir (OCA; de­ri, kıl folikülleri ve gözde pigment komple yok). 1/18.000 sıklıkta, OR geçişlidir.

İki major formu vardır. Tirozinaz pozitif OCA en sık iz­\enendir (doğumda komÇJ\e a\binizm, ‘:{aş\a ÇJigment Çı­kabilir). Mutasyon P genindedir (15q 11 .2-13) ikinci en sık tip tirozinaz negatif OCA’dir. Burada tirozinazın komple defekti (11q14-21) saptanır.

Bütün OCA hastaları ağır oftalmik problemleri (fotofo­bi, strabismus, nistagmus, görmede azalma gibi) bu­lunur.

Derileri güneş ışığına çok duyarlıdır, özellikle tirozinaz negatif OCA’da skuamöz hücreli karsinom gelişme olası­lığı anlamlı ölçüde artmıştır. Albinizim olgularında genel olarak melanom riski azalmıştır.

 

Multifaktoriyel geçişli genetik hastalıklar

Hastalık oluşum riski kişideki mutant genlerin sayısına bağlıdır. Birinci çocukta izlenmesi halinde ya da anne veya babadan birinde bulunması durumunda tekrarlama riski %2-7′ dir. En sık izlenenler yarık damak-dudak, konjenital kalp hastalığı, koroner kalp hastalığı, hiper­tansiyon, gut, diabetes mellitus, pilor sitenozu.

 

Sitogenetik hastalıklar

Trizomi 21 (Down sendromu)

En sık izlenen kromozomal hastalıktır. (1/700 ABD’de) insanda genetik nedenli mental reterdasyonun en sık nedenidir.

Kromozotnal incelemede üç tip Down vardır;

1)   Down hastalarının %95’inde, hastanın her hücresinde 47 kromozom saptanır (üç adet 21. kromo­zam)

2)   Downhastalarının %4’ünde translokasyon gelişir; traoslokasyon en sık 14. (%50) ikinci sırada 21. (%40) kromozomda saptanır. Bu hastaların hücrelerinde 46 kromozom vardır; fakat fazla 21. kromozom bir başka kromozomatutÜnmuştur (en sık 14. kromozom) ve bu kromozomanormal boyutta uzamıştır. (21. kromozom insanın en küçük kromozomudur)

3)   Downhastalarının %1 ‘inde ise neden mosaizmdir. Vücuttakiberzı hücrelerde normal kromozom yapısı sap­tanırken bazı hücrelerde 47 (+21) kromozom izlenir.

Down olgularının gelişimi için bilinen en iyi risk faktörü anne yaşının yüksekliğidir (translokasyon ve mozaiz­min roloynadığı Down sendromunda anne yaşı önemli değildir).

Down olgularının çoğu 4-8. haftalar arasında spontan abortus ile kaybedilir.

Down hastası doğduğunda yassı yüz, sarkık palpabl fis­sürler, epikantus, açık ağız, sentral pilisi olmayan büyük dil ve doğumda kas tonusunda yokluk (gevşek bebek), alçak yerleşimli kulaklar, avuçta tek çizgi (simian çizgi­si), radyografik anormallikler (orta falanks ve pelviste hi­poplazi), iriste “Brushfield lekeleri” ve umbilikal herni saptanabilir.

Down hastalarında kalp defektieri (en sık saptanan kon­jenital kalp hastalığı %40 olguda saptanan endokardi­yal yastık defekti, atriyoventriküler kanal formunda membranöz tip ventriküler ve ostium primum tipi atriyal septal defektier), fallot tetralojisi, patent duktus arterio­zus saptanabilir.

En sık saptanan eksternal anomali elde 5. parmakta kli­nodaktilidir. Bu radyolojik olarak orta falanksın hipop­lazisi ve apıazisinin bulunuşu ile verifiye edilir. Sıklıkla or­ta falanksta eğrilik ile bir aradadır (virgül parmak).

Çocukluk çağında mikrosefali, kısa boy daima bulunur­ken, sırt ve boyunda deride artış ve katlanmış görünüm saptanır.

Down sendromlu çocuklarda duodenal atrezi veya ste­noz, imperfore anüs, Hirschsprung hastalığı gelişme olasılığı artmıştır. Genellikle yumuşak ve çekingen davra­nış biçimi gösterirler.

Down sendromlu çocuklar eğer uzun yaşarlarsa gelişme olasılığı artan hastalıklar şunlardır; ağır respiratuar infek­siyonlar (özellikle T hücre defekti), sıklıkla lösemi (ALL ve AML gelişebilir) gelişimi, hipotiroidizm, ileti tipi duy­ma kaybı, atlantoaksiyel instabilite ve Alzheimer hastalı­ğı (40 yaş civarı).

Down hastalarında en sık izlenen lösemi AML’dir. Löse­mi riski 10-20 kat artmıştır. AML içinde M7 özellikle sık izlenir ve normal kişilerde oldukça kötü prognozlu M7 Down olgularında saptandığında iyi prognozludur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir