Skip to main content

PATOLOJİ

 

Disruption

Normal gelişimini tamamladıktan sonra organ ve vücut bölgelerinde oluşan ikincil yıkım ya da bozukluğu tanımlar. Eksternal ya da internal etki sonucu oluşabilir (amniyotik bant gibi). Genetik temelli bir olay değildir.

‘Sequence’ (dizi): Bir dizi halinde oluşan mültipl konjenital anorrnalliği tanırnlar. Organogenezde tek, lokalize bir bo­zukluk ile başlar, bu patolojiye bağlı olarak diğer organları­da sekonder etkiler yaratır. Primer etki rnalformasyon, de­forrnasyon ya da disruption olabilir.

En iyi örnek oligohidrarnniyoz dizisi (Potter’s) dir. Renal agenezi veya arnniyon sıvı kaybı gibi çeşitli faktörler sonu­cu amniyotik sıvıda azalma (oligohidramniyoz), bunun so­nucu fetusa basınç ile yassılaşmış bir yüz, el ve ayaklarda pozisyonel anormallikler gelişmesidir. Ayrıca amniyon sıvısı­nın yutulamaması nedeni ile pulmoner hipoplazi de eklenir.

Agenezi: Bir organın ve rudimental artığının tamamen yokluğudur.

Aplazi: Gelişim bozukluğu sonucu bir organın yokluğudur, fakat rudimental artığı bulunur.

Hipoplazi: Yetersiz gelişmiş ya da az sayıda hücre içe­ren gelişmemiş organı tanımlar.

Atrezi: Özellikle içi boş organlarda (trakea ve barsak gi­bi) açılmanın olmamasıdır.

 

Transservikal enfeksiyonlar: Sıklıkla bakteri ve nadi­ren viral (HSV tip ll) etkenler rol alır. Fetus inhalasyonla ya da doğum kanalından geçişte enfekte olur.

Sonuç koriyoamniyonit (plasental membranıarın enfla­masyonu) ve funisittir (umbiikal kordun enflamasyonu). Fetüs enfeksiyonu inhalasyon ile alırsa en sık beklenen pnömoni, sepsis ve menenjit gelişimidir.

 

Transplasental (hematolojik) enfeksiyonlar: Anne­nin 5. Hastalığı (parvovirus B 19) spontan abortus, ölüdoğum, hidrops fetalis, konjenital anemi gelişimine ne­den olabilir.

 

TORCH enfeksiyonları: Bu grup benzer klinik ve pato­lojik bulguları nedeniyle oluşturulmuştur. Ateş, ensefalit, koryoretinit, hepatosplenomegali, pnömoni, miyokardit, hemolitik anemi, veziküler ve hemorajik deri lezyonları tümünde gözlenir.

Eğer gestasyonun erken aşamasında enfeksiyon başlar­sa çocukta kronik sekeller gelişir ki bunlar, büyüme ve mental gerilik, katarakt, konjenital kardiyak anomaliler ve kemik defektieridir. Tablo 136. sayfada

 

Gebelik sırasında madde kullanımı

Gebelik sırasında kullanılan bazı maddeler ve ilaçlar çeşitli patolojilere yol açar.

 

2. NEONATAL RESPiRATUVAR DiSTRES SENDROMU

Hiyalin membran hastalığı (erişkinde ARDS) olarak da bilinir. Etiyolojide çocukta ağır hipoksiye yol açan pek çok neden bulunur: Doğum sırasında kan ya da amni­yon sıvı aspirasyonu; immatürite, doğum sırasında olu­şan travmatik beyin hasarı veya MSS’de solunum mer­kezlerinde bozulmaya sekonder başarısız solunum çaba­sı bebeğin boynuna göbek kordonunun dolanması so­nucu asfiksi ve aşırı maternal sedasyon sık izlenen ne­denlerdir.

Hiyalin membran hastalığının gelişiminde en sık sapta­nan neden ise immatürite ve buna bağlı alveollerde geli­şim yetersizliğidir.

Tip 2 pnömositler tarafından 35. gestasyon haftasın­dan sonra sentezlenen surfaktanın yetersiz oluşu, so­nuçta yüzey gerilimini azalması ve alveollerde progresif atelektazi ve alveolleri açabilmek için yüksek inspiratuar basınç gereksinimi ortaya çıkarır.

Bütün nedenler bir arada düşünüldüğünde neonatal res­piratuar distres sendromunun temel nedeni ağır hipok­semidir.

Hipoksiyi asidoz, pulmoner vazokonstrüksiyon, pulmo­ner hipoperfüzyon ve yaygın kapiller endoteliyal hücre hasarı (beraberinde alveol epitel hasarı da oluşur), taki­ben kanın damar dışına kaçışı ve plazmanın alveol içine sızması sonucu alveol içinde fibrin ve nekrotik pnömosit­ler ile birleşerek hiyalin membranıarı oluşturmasıdır. Bu, mevcut hipoksiyi daha da artırır.

Hipoksinin gelişiminde immatürite üzerinden sürfaktan üretim yetersizliği (tip 2 pnömosit yetersizliği), respira­tuar distres sendromunun en sık nedenidir. Hiyalin membran ve solunum zorluğunda ise hipoksi nedenli yaygın endotel hasarı temel patolojiyi oluşturur. En­dotel hasarını alveol epitel hasarı ve hyalin membranıa­rın oluşumu takip eder.

Akciğerler solid, havasız ve kırmızı-mor renktedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir