Skip to main content

PATOLOJİ

a-   Mood yükselmesi, öfori takiben irritabilite, anksiyete, depresyon ve intihara meyil.

b-   Akut kokain toksisitesi sempatomimetik ve dopami-nerjik etki sonucu, Taşikardi, hipertansiyon, aritmiler, hipertermi ve psikoz gelişimi izlenir. Ağır olgularda epilepsi, beyin kökünde depresyon, kardiyak aritmi, solunum dourması ve kardiyovasküler kollaps tabloya eklenir.

c-   Hipertansiyona bağlı serebral hemorajiler ve desse-kan aort anevrizması gelişimi.

d-   Nazal ülserasonlar ve septal erforasyon (septal perforasyon yapabilen diğer hastalılar: Wegener gra-nülomatosisi, Sjögren sendromu ve sifilis, lepra gibi enfeksiyöz hastalıklar)

e-   Koroner arter hastalığı, taşikardi ve koroner vazokonstriksiyon sonucu miyokard enfaktüsü gelişebilir

f-    Nadiren hipersensitivite reaksiyonu ve mikrovasküler vazokonstriksiyon sonucu kardiyomiyopati oluşabilir.

g-   Miyokard enfaktüsü, koma ve beyin kanamasından ani ölüm gelişebilir.

h-   Gebelerce kullanırlırsa plasental ablasyo, prematür doğum, fetal gelişme geriliği ve ölü doğuma nedne olabilir.

 

Eroin

Vücutta geniş olarak bulunan (çoğu MSS’de) opioit reseptörlerini etkiler. Sonuçta doza bağlı olarak iyilik hissi ve sedasyon yaratır. Çok yüksek oranlarda bağımlılığa neden olur. Yaşam ritmini ileri derecede bozar.

Eroin yüksek oranda yabancı cisim içerdiği ve intravenöz kullanıldığı için sıklıkla akciğerde, ama uzun süre kullanılırsa bütün vücutta yaygın yabancı cisim granü­lomları oluşumuna neden olur (bütün vücutta yaygın gramülom yapabilen hastalıklar: tüberküloz, sarkoidoz, berilyas ve eroindir).

Ölüm sıklıkla solunum ve kardiyak arrestten veya ARDS, pulmonel ödem sonucu gelişir.

 

Eroin kullananlarda gelişen komplikasyonlar

a-   Fiziksel bağımlılık

b-   Pulmoner komplikasyonlar, aşırı duyarlılık reaksiyonları, ARDS gelişimi, ödem, enjeksiyon ve pulmoner embozlim, yabancı cisim granülomları.

c-   Kan yolu ile geçen enfeksiyonlar: HBV, HCV, AIDS dışında triküspit kapakta vejettif endokardit, deri ab-seleri, sellülit, injeksiyon alanındaki ülserlerde açık yara oluşumu.

d-   Kronik enfeksiyona sekonder amiloidoz gelişimi

e-   Sürekli intravenöz antijen verilmesi nedeni ile kanda antijen-antikor komplekslerinin oluşumu ve böbrekte fokal segmental glomerüloskleroz gelişimi.

f-    Diğer komplikasyonlar: Tetanus, periferik nöropati, miyopati, osteomyelit ve akut vaskülittir. Özellikle staf, aureus sıklıkla bakteriyel infeksiyonlardan sorumludur.

 

4. FİZİKSEL HASARLAR

 

Yanıklar

Vücudun etkilenme yüzdesi (en önemli prognostik gösterge), yanığın derinliği ve sekonder enfeksiyonlar prognozda önemlidir.

Yanık nedenli sistemik tablolar şöyle sıralanabilir, yanık sonrası öncelikle nörojenik şok, takiben sıvı, elektrolit ve protein kaybı sonucu hipovolemik şok (yanık alanı %20’yi geçerse) gelişir. Zemin enfeksiyon için çok uygun olduğundan (sıklıkla psödomonas aeruginosa) septik şok ve beraberinde böbrek yetmezliği ya da ARDS gelişebilir.

 

Isı şokları (güneş çarpması)

Vücuttaki ısı dağılımının bozulması nedeniyle oluşan, hipovolemi, hipotansiyon, senkop ve koma gelişebilen tabloyu tanımlar. Sıklıkla iki durumda gelişir, febril hasta­lar ve uzun süre ısıya (genellikle %40) maruz kalmışdehidrate hastalar. Etkilenen kişilerde deri kuru ve sıcaktır. Hastalarda generalize vazodilatasyon, kan volümünde azalma, hücrelerde hipoksi, yaşamı tehdit eden hiperkalemi gelişimi izlenebilir. Beraberinde kas yıkımı, miyoglobinüri ve akut tubüler nekroz gelişebilir.

 

Donma

Soğuk ile dolaşım yavaşlar ve vücudun peri-ferinde sıklıkla ayaklarda iskemi gelişir. Zaman içinde metaboliz­ma yavaşlar ve ölüm oluşur.

 

Hava ve gaz embolisi

Skuba ile daima, mekanik po-zitif basınçlı ventilasyon desteği, hiperbarik oksijen te-davisi ve nadiren dekom­presyon (caisson) hastalığında izlenir. intraalveolar gaz basıncında anormal artış, alveol duvarlarında rüptür, hava ya da gazın interstisyum ve damarlara girmesi ile karakterizedir. Pulmoner mediastinal ve subkutanöz amfizem gelişir beraberinde dolaşıma giren gaz, obstrük­siyon embolisine neden olarak miyordda veya serebral enfarktlara yol açar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir