Skip to main content

PATOLOJİ

Akut alkolizmde gelişmesi beklenen bulgular

Akut olarak yüksek doz alkol alınımında esas etki merkezi sinir sisteminde izlenirse de karaciğerde yağlı değişim (akut yağlı değişim) ve midede erozif gastirit tabloya eklenebilir.

Merkezi sinir sistemindeki etkisi, gama aminobütirik asidin nöral ağdaki inhibe edici etkisini ortadan kaldır­masıdır. Alkol beyin için bir inhibitördür; ancak inhibisy­onları inhibe ettiği için ortaya stimülan bir etki çıkar.

 

Kronik alkoliklerde gelişmesi beklenen patolojiler

a-   Karaciğerde yağlı değişim, alkolik hepatit (santral ven çevresinde hepatoselüler nekroz, fibrozis, nötrofil biriki­mi; Mallory cisimleri) ve uzun süre sonunda alkolik siroz gelişimine (Lannec sirozu) neden olabilir. Konik alkolik­Ierin sadece % 15’inde alkolik siroz gelişir ve başlangıçta mikronodüler, karakterde olan siroz 2-3 yıl sonra ise hepatositlerin proliferasyonu sonrası mikronodüler siroz makronodüler siroza dönüşür. Takiben portal hipertan­siyon, özefagus varisleri ve hepatoselüler karsinom gelişimi beklenir. Alkolün en sık steatohepatit nedeni olduğu unutulmamalıdır.

b-   Merkezi sinir sisteminde tiamin eksikliğine bağlı Wernike sendromu, ardından tiamin eksikliği ve alkolün direkt toksisitesi sonucu Korsakoff sendromu oluşur. Wernike Korsakoff sendromunda beyinde en ağır etki ve lezyon mamiller cisimde saptanır.

Alkol direkt toksisite ile serebral atrofi ve beslenme bozukluğuna bağlı serebellar dejenerasyon gelişimine de yol açar.

c-   Periferik sinirlerde tiamin eksikliğine bağlı demiyelin­izasyon sonucu periferik nöropatiler gelişir.

d- Kalp: Etanol miyokard üzerinde direkt hasar oluş­turarak dilate kardiyomiyopatiye neden olabilir. Alkolik kardiyomiyopati olarak da adlandırılır. Alkol kesildiğinde (belki) düzelebilir.

e-   Akut ve kronik pankreatit gelişimi sık izlenir.

f-    Akut ve kronik gastrit sıklıkla izlenir.

g-   Ayrıca aspirasyon pnömonisi, kafa travması, rab­domiyolizis, kaslarda güçsüzlük ve ağrı, sirozu takiben testiküler atrofi gelişebilir.

h-   Alkol ile ilişkili habasetler: Siroz sonrası hepatosellüler karsinom gelişimi ve ayrıca Ağız, farenks, larenks, özefa­gus, mide ve meme karsinomları.

i-    Çizgili kasta rabdomiyoliz oluşturur.

j-    Erkekte testiküler atrofi, kadında spontan abortus nedeni olabilir.

Karaciğerde retinolün yıkımı arttığı için, hastalarda vi­tamin A eksikliği bulunur ki bu da hastada karsinom gelişimine zemin hazırlar.

 

Metanol

Klinikte ilk bulgular baş dönmesi, bulantı, kusma tarzındadır.

insan vücudunda formaldehit ve formik aside metabolize edilir, bunun sonucu metabolik asidoz gelişir. Metabolik asidoz (kusmail solunumu) nedenle solunum depresyonu gelişir ki bu metanol nedenli ölümlerin temel nedenidir.

Ayrıca metanolün direkt etkisi ile optik sinir ve retinal ganglion hücrelerinde dejenerasyon (doza bağlı görme bulanıklığı ve körlük) ve yüksek dozda selektif bilateral putamen nekrozuna neden olur.

 

 

 

Meslek hastalıklarına yol açan maddeler
Organ Etki Toksit madde
KardiyovaskülerSolunum sistemi Kalp hastalığı Karbon monoksi, kurşun, çözücüler, kobalt, kadminum
Nazal kanserAkciğer kanseriAşırı duyarlılıkFibrozis İzopropil alkol, odun dumanıRadon, asbest, silika, nikel, arsenik, krom, mustard gazı.Berilyum, izosiyanatSilika, asbest, kobalt
Sinir sistemi Periferik nöropatiAtaksit yürümeMSS depresyonuKatarakt Çözücüler, akrilamid, metil klorid, civa, kurşun, arsenik, DDTKlordane, toluen, akrilamid, civaAlkol, keton, aldehid, çözücülerUV radyasyon
Üriner sistem ToksisiteMesane kanseri Civa, kurşun, glikol eterleri, çözücülerNaftilaminler, +aminobifenil, benzidin, oto lastik ürünleri
Üreme sistemi Erkek infertiliteKadın infertiliteTeratojenez KurşunKadmium, kurşunCiva, Polikloriniz bifeniller
Hemapoetik sistem Lösemi Benzen, radon, anyum
Sindirim sistemi Karaciğer anjiosarkomu Vinil klorid (ya da polivinil klorid, PVC)
 

 

Toksik ve karsinojenik metaller
Metal Hastalık Meslek
Kurşun Renal toksisite, anemi, periferik nöropati, insomnia, güçsüzlük Batarya ya da cephane üretimi, dökümhane, syprey boya kullananlar, radyatör kullanımı
Asbest Akciğer, mezoteliyoma, larenks, sindirim sistemi maligniteleri (özefagus, mide, kolon) Isıya dirençli malzeme üretimi
Benzen Lösemi/lenfoma; Hodgkin Yağ, boya, çözücü sanayisi
Civa Renal toksisite, kas tremoru, demans, serebral felç, mental retardasyon Klorin-alkali endüstrisi
Arsenik Deri, akciğer ve karaciğerde hemanjiosarkom Maden, maden arıtma, yağ rafineri çalışanları, çiftçiler
Berilyum Akut akciğer irtanı, kronik akciğer aşırı duyarlılığı, granülomlar, akciğer aşırı Berilyum rafinerileri, uzay eşyası üretimi, seramik
Kobalt ve tungsten Akciğer fibrozisi, atım Alet yapımı, öğütücü, elmas işçileri
Etilen oksit Lösemi Sebze-meyveleri olgunlaştırmada, sterilizasyon, teksitil sanayi
Kadmium Renal toksisite, prostat kanseri Batarya yapımı, maden arama, kayankçıi lehimci
Kromidyum Akciğer ve nazal kavit kanseri Pigment işcileri, maden arama, çelik işcisi
Nikel Akciğer ve nazal kavite kanseri Maden arama, çelik işçisi
 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir