Skip to main content

PATOLOJİ

Akut tubüler nekroz tabloya eklenir ve zamanla hasta ölür. Bu aşamanın geri dönüşü yoktur.

 

Şokun morfolojisi

Temelolay hipoksik hasar sonunda multipl organ sistem­lerinde yetersizliğin ortaya çıkmasıdır.

En önemli organlar beyin, kalp, akciğerler, böbrek, adrenaller ve sindirim sistemidir.

Beyin: İskemik ensefalopati (yaygın nöron ölümü ile karakterize), nekroz alanları gelişir. Son ana kadar beyne giden kan miktarının korunduğu unutulmamaladır.Hipovolemide beyinde ilk nekrozun geliştiği bölge Watershed alanlarıdır. Hipoksiye en duyarlı hücreler olan pürkinje ve hipokampal piramidal hücreler ise kan akımları korunduğu için hipokside en son ölen hücrelerdendir.

Kalp: Fokal ve yaygm koagülasyon nekrozları, suben­dakardiya/ hemaraji geliş;r. Ka/bin görece en kötü kan­lanan yeri olan subendokardiyal bölge en ağır iskeminin izlendiği bölgedir; dolayısıyla ağır vücut hipoksisine sekonder gelişen ilk kardiyak nekroz yaygın ve multifokal subendokardiyal nekrozlardır.

Subendotelyal bölge direkt lümendeki kandan difüzyon ile beslendiğinden nekroz hemen hiç izlenmez. Subperikardiyal bölge ise kan damarlarının kalpte ilk oksi­jenlerini verdikleri bölge olduğu için rölatif olarak iyi kan­lanırlar.

Böbrekler: Bilateral yaygın akut tübüler nekroz gelişir. Böbrek korteksi böbreğe giren kanın %90’lnl aldığı için hipovolemiden minimal etkilenir. Oysa medülla kortekse oranla çok az kanlandığı için hipovolemiden çok daha fazla etkilenir. Kan kaybı sonucu gelişen hipovolemide renal arterde gelişen vazokonstrüksiyon medülla iskemisi­ni anlamlı oranda arttırır. Oligüri, anüri ve elektrolit bozukluğu buna bağlı olarak şok’ da tabloya eklenir.

Akciğerler: Hipoksik hasara nispeten dirençlidir, fakat özellikle bakteriyel sepsis ve travma sonucu gelişen şok tablolarında difüz endotelyal hasarla birlikte “şok akciğeri” oluşur. Şok akciğerinde tablo ARDS ile benz­erdir. Akciğerde yaygın endotel hasarını kan damarlarında geçirgenliğin artışı ve kan içindeki protein­lerin alveole geçişi ile sonuçlanır. Bu proteinler nefes ile alveol duvarına sıvanır, ve hiyalen membranlar oluşur. Bu membranlar kan-gaz bariyerini arttırarak hastayı kısa sürede ağır hipoksiye sokar. Sonuç ARDS’dir.

Sindirim sisteminde ilk bulgular mukozalarda hemoraji ve nekroz gelişimidir. Çünkü barsak duvarında kanın dıştan içe doğru aktığı düşünülürse, kanın en son ulaştığı kısım mukozadır ve hipovolemide ve kan oksijenindeki azalmadan ilk ve en ağır etkilenecek tabaka mukoza ola­caktır. Hipovolamide barsakta ilk hasar mukozada gerçekleşir.

Adrenallerde ise kortikal hücrelerde lipid kaybı saptanır. Ancak şokta kanjanması gayet iyidir.

Karaciğerde yağlı değişiklik ve hipoksinin en ağır izlen­diği bölge olan santral alanlarda(zon 3) ilk nekrozun geliştiği görülür.

Prognoz şokun orjini ve süresine bağlıdır. Hastalarda hipotansiyon, zayıf ve hızlı nabız artışı, taşipne, soğuk ve siyanoktik deri saptanır. Genç ve öncesinde sağlıklı olan hastalar %80 tedavi ile normale döndürülürler.

Miyokard enfarktüsü sonrası veya endotoksit şok hastalarında mortalite %70-80 civarındadır.

Şokta insan vücudunda ilk kaybedilen bölgelerin rejenerasyon yeteneği yüksek (böbrek tubülleri ve barsak mukozası gibi) veya kaybının en az sorun yaratacağı bölgeler (subendokardiyal bölge gibi) olması temelde şoktan çıktıktan sonra insanın hayatını sürdürebilmesi için gelişmiş bir korunma mekanizmasıdır.

1.6. NEOPLAZi

 

Tanımlar

 

Neoplazi

Dokuda kitle oluşturan, kontrolsüz ve otonom hücre artışını tanımlar (selim ve habis ayrımı yapmaz). Neo; yeni; hiperplazi; hücre artışı; neoplazi ; yeni hücre artışı olarak tanımlanabilir.

 

Kanser

Bütün habis tümörleri tanımlar.

Tümör: Vücuttaki bütün şişlik ve kitleleri tanımlar (neo­plastik olabilir ya da olmayabilir).

● Selim (Benign) tümör

İnvazyon ve metastaz potansiyeli olmayan lezyonu tanımlar.

 

Habis (malign) tümör

İnvazyon ve metastaz potansiyeli olan lezyonu tanımlar.

 

İnvazyon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir