Skip to main content

ONKOLOJİ

 

Hodgkin hastalığının histolojik olarak farklı 4 tipi vardır.

1.Lenfositten zengin tip: Tamamen lenfositlerden veya matür lenfositler ile histiositlerin karışımından ibarettir. Hastaların %10-20’si bu grupta olup, prognozun en iyi olduğu tipdir. Nadiren Reed-Sternberg hücresi bulundurur.

2.Nodüler sklerozan tip : En sık görülen histolojik tip olup Hodgkin hastalarının %50’si bu gruptadır. Geniş kollagen bandlar lenf nodu içinde hücresel alanları nodüler tarzda ayırır. Özel sitolojik özelliği laküner hücrelerle çevrili berrak alanlar olup, bunlar Reed Stenberg hücre çeşididir.

3.Mikst hücreli tip: İkinci sıklıktaki histolojik tipdir, vakaların % 40-50’sini oluşturur. Lenfositler, plazma hücreleri, eozinofiller, histiositler, malign retiküler hücreler ve Reed-Sternberg hücrelerin (RSH) karışımından oluşur (en sık RSH bu tiptedir). Nekroz odakları görülebilir. Bu tip tanı anında daha çok ekstranodal bölgeleri infiltre etmiştir.

4.Lenfositten fakir tip:  En az rastlanan ve prognozu en kötü olan tiptir. Hastaların %10’dan azı bu gruptandır. Bol sayıda acayip görünümlü malign retiküler hücreler ile Reed-Sternberg hücreleri ve az sayıda lenfosit bulunur. Çeşitli derecelerde hiyalinizasyon vardır.

 

Hodgkin hastalığı primer olarak lenf nodlarından çıkar. Ekstranodal bölgeden primer olarak çıkanlar vakaların %1’den azıdır. Anatomik bölgelerde direkt yayılım gösterir. Vakaların çoğunda ilk yayılım bölgesi bölgesel lenf nodlarıdır. Ekstranodal en sık tutulum bölgesi sırasıyla dalak, karaciğer, akciğer, kemik ve kemik iliğidir.

Prognozu ve tedaviyi belirleyen esas özellik hastalığın tanı anında yaygınlık derecesidir.

Ann-Arbor Evreleme Sistemi

Evre-I: Tek lenf nodu bölgesi tutulmuştur veya tek ekstralenfatik organ veya bölge tutulumu vardır.

Evre-II: Diafragmanın aynı tarafında bir veya birden fazla lenf nodu bölgesi tutulmuş; veya ekstralenfatik organ veya tek bölgede lokalize tutulum ve diafragmanın aynı tarafında bir veya birden fazla lenf nodu bölgesi tutulumu vardır.

Evre-III: Diafragmanın her iki tarafında lenf nodu tutulumu ve ekstralenfatik lokalize tutulum veya dalak tutulumu eşlik etmektedir.

Evre IV: Bir veya birden fazla ekstralenfatik organ veya bölgede diffuz tutulum vardır. Buna uzak lenf nodu bölgesi tutulumu eşlik edebilir veya etmeyebilir.

 

 

 

Hodgkin hastalığının klinik özellikleri

Hodkin hastalığının en sık görülen klinik özelliği servikal lenf nodlarında büyümedir. Bunu takiben supraklaviküler, aksiller veya ingiunal lenf nodu bölgesinde primer tutulum bölgesi olabilir. Büyüyen lenf nodunun fizik karakteristik özellikleri; sert (lastik) kıvamda, hassasiyet yok genellikle hareket ettirilebilir. Tek veya multipl lenf nodunu tutabilir. Genellikle karakteristik olarak lenfadenopatiyi açıklayacak bölgesel inflamasyon yoktur. Mediastinal lenf nodu büyümesine sık rastlanır ve sıklıkla solunum sıkıntısına, produktif olmayan öksürüğe, trakea ve bronşa başı ile dispneye neden olur. Küçük çocuklarda mediastinal genişleme ile normal timus gölgesi karıştırılabilir. Bu durumda ayırıcı tanıda CT kullanılır.

 

Sistemik belirtiler: Gece terlemeleri, açıklanamıyan ateş, kilo kaybı, iştahsızlık ve halsizliktir. Kaşıntı erken şikayet olabilir ancak diğer sistemik belirtiler olmadan tek başına evre B nedeni değildir.

* Sistemik belirtiler göstermeyen hastalar A evresinde, gösterenler de B evresindedirler

* Akciğer tutulumu yaygın mantar enfeksiyonunda görülen radyolojik bulgulara benzer. Eğer akciğer tutulumundan şüpheleniliyor ise direkt lezyondan biyopsi alınarak akciğer tutulumu olup olmadığı gösterilir, eğer akciğer tutulumu var ise hasta zaten evre IV’de olduğundan eksploratif laparatomiye gerek kalmaz.

* Karaciğer tutulumunda erkenden intrahapatik bilier tıkayıcı hastalık bulguları çıkar.

* Ekstranodal spinal kolon infiltrasyonu nörolojik semptomlar oluşturur.

* İmmunhemolitik anemi, immuntrombositopeni veya nefrotik sendroma neden olabilir.

*Hodgkin hastalarında hücresel immunite bozulmuştur, enfeksiyonlara eğilim vardır. Varisella zoster enfeksiyonu hastaların üçte birinde görülür ve asiklovir ile tedavi edilir. Mantar enfeksiyonlarından kriptokok, histoplasmosis ve candida sistemik enfeksiyon yapabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir