Skip to main content

ONKOLOJİ

-Medüller tiroid kanseri klinik olarak saptanmadan önce biyokimyasal olarak tanınır ise ve eğer medüller troid kanserinin C-hücre hiperplazisi döneminde saptanır ise tedavide kür oranı yüksektir.

-C-hücrelerin tiroid bezinin loblarının üst polünde yarleştiklerinden, medüller kanserlerinin çoğu bezin üst bölümünden çıkar.

-Medüller tiroid kanseri tüm hastalarda multisentrik olup sıklıkla bilateraldir.

-Medüller tiroid kanserinde bölgesel lenfnodlarına metastaz erkenden olur. Hastalar klinik belirtiler çıktıktan sonra genellikle cerrahi tedavi şansını kaybetmişlerdir.

-Medüller troid kanseri olan bireyin ailesi bu tümör yönünden taranmalıdır. Eğer hastalığın familyal olduğu kesinlik kazanır ise çocuklarda yıllık kalsitonin seviyesine bakılır. Bu taramalar sırasında serum kalsitonin seviyesi iki uyarı testi sonrası 0.55 ng/ml üzerine çıkar ise total troidektomi endikasyonu vardır.

 

HURTHLE HÜCRELİ KANSER

-Çocuklarda oldukça nadir görülür. Mikroskobik özellikleri nedeniyle bunlara oxyphil hücre neoplazmı da denir.

-Malign Hurthle hücreli kanser foliküler hücreli kanser gibi davranır, ancak foliküler hücreli kanserden daha agressif ve kötü prognoza sahiptir.

 

ANAPLASTİK KANSER

-Anaplastik veya undiferansiye tiroid kanseri nadir olup, tüm tiroid kanserlerinin %3’ünden azını oluşturur. Çocuklarda ve adultlarda son derece nadir görülür.

– Genellikle tanı anında çok ilerlemiş olup, boyunda çevre dokulara yayılmıştır, cerrahi şansını kaybetmiştir, çok azı radyoterapi ve kemoterapi cevap verir.

 

LENFOMA

-Lenfoma genellikle soliter tiroid nodülü olarak bulunur. Generalize lenfomanın bir komponenti olabileceği gibi, sadece troid bezinde de bulunabilir.

-Vakaların çoğu nonhodgkin lenfomadır.

-Hashimoto tiroiditinde lenfoma çıkma olasılığı yüksektir.

 

DİĞER TİROİD BEZİ KANSERLERİ

Fibrosarkom tiroid bezinde nadiren bildirilmiştir. Teratom, her üç germ yaprağından orijin alan tümör olup, çocuklarda daima benign, erişkinlerde ise daima malign seyirlidir.

 

METASTATİK TROİD KANSERLERİ

-Tiroid bezindeki solid nodüllerin %38’e varan sıklıkta malignensi riski taşıması, çocuklarda tüm solid nodüllerin cerrahi olarak tedavisi önerilmektedir.

-Tiroid kanserlerinin çoğunda tedavi yaklaşımı olarak genellikle total tiroidektomi yapılır.

-Medüller tiroid kanserlerinde özellikle MEN-II sendromu ile birlikte olanda total troidektomi yapılır, çünkü bu tümör bilateral ve multisentrik olma eğilimindedir. Eğer tiroid bezinde C hücreleri hiperplazik bulunur ise medüller kanser riski nedeniyle yine total troidektomi yapılır.

-Çocuklarda tiroid kanserlerinde boyunda bölgesel lenf nodlarına erkenden metastaz olur. Eğer palpabl lenf nodu veya metastatik nodal tutulum var ise modifiye boyun disseksiyonu yapılır.

-Postoperatif dönemde rezidü tiroid kitlesi kalıp kalmadığını ve uzak metastar olup olmadığını saptamak için radyoaktif iyod ile scan yapılır.

-Postoperatif dönemde tiroid hormonu replasmanile hipotroidi gelişmesini ve TSH’nın yükselmesi önlenmeye çalışılır.

-Cerrahi sırasında sıklıkla paratiroid bezler de hasar görebileceğinden hastalar hipokalsemi yönünden yakın takibe alınmalıdırlar. Hipokalsemi gelişir ise hayat boyu kalsiyum tedavisine alınırlar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir