Skip to main content

Nöroloji

–        Ayırıcı tanı: Psikozlarda da deliryuma benzer bir tablo oluşabilir. Ancak psi­kozlarda EEG normaldir. Demansda deliryuma benzeyen bir tablo oluşabilir. Ancak burada klinik tablonun oturması için zamana ihtiyaç vardır. Genel ola­rak bir psikiyatrik bozukluğun yol açtığı deliryum benzeri tabloya psödodelir-yum adı verilir.

  • Deliryum nedenleri

–        İlaç İntoksikasyonu: Antikolinerjikler, sedatif-hipnotikler, lityum, antiaritmikler, H2 reseptör blokerleri, alkol

–        İlaç yoksunluğu: Alkol, sedatif hipnotikler

–        Tümör: Primer ve ya sekoner beyin tm

–        Travma: Serebral kontüzyon, subdural hematom

  • Enfeksiyonlar

–        Serebral: menenjit, ensefalit, HIV, sifıliz vs.

–        Sistemik: sepsis, pnömoni, üriner enfeksiyon vs.

  • Kardiyovasküler

–        Serebrovasküler: infarkt, hemoraji, vaskülit vs.

–        Kardiyovasküler: düşük output yapan nedenler; aritmi vb, konjestif kalp yeter­sizliği, şok

  • Metabolik ve Fizyolojik Nedenler

–      Hipoksemi, elektrolit inbalansı, renal ve ya hepatik yetmezlik, hipo veya hiperglisemi, postiktal durumlar

–      Endokrin: Tiroid, paratiroid ve glukokortikoid

–      Beslenme bozukluğu: Tiamin veya vitamin B12 eksikliği, pellegra vs.

–      Vücutta hemostazı ciddi anlamda bozan hemen her tür neden deliryuma yola açabilir.

Deliryumun En Sık Nedenleri
H Hipoksi
I İnfeksiyon (özellikle Üriner sistem infeksiyonları)
D Druglar (özellikle antikolinerjikler)
E Elektrolit bozukluğu
  • Deliryum Tremens

–    Kronik alkolizmde alkolü bırakmaya bağlı gelişen akut bir beyin sendromudur. Genellikle son alkol alımından 2 ila 5 gün sonra başlar. Öncelikle otonomik sistem hiperaktivitesi ile başlar (taşikardi, tremor, anksiyete gibi), ardından psikotik bulgularla devam eder (halüsinasyon ve konfüzyon gibi). Hasta telaş­lı, bunaltılı, ajite, sıkıntılı ve şaşkın olabilir. Stupor ve komaya doğru gidiş göz­lenebilir. İşitsel, görsel ve dokunma halüsinasyonları olabilir. Bunlar genellik­le korkunç niteliktedir, bütün vücudu böceklerin sarması gibi. Tedavide benzodiazepinler kullanılır.

  • Demans

–        Temel sorun bellek bozukluğudur. Algıları kaydetme, depolama, yeniden bel­leğe çağırma yetileri zayıflar, ağır bellek yitimi vardır. En sık görüleni Alzheimer tipi demanstır.

 

–        Demans Nedenleri: Alzheimer tipi demans, vasküler orjinli demans, HlV’a bağlı demans, kafa travması, Parkinson hastalığı, Huntington hastalığı, Pick hastalığı, Creutzfeld-jakob hastalığı.

–        Demans Oluşumuna Katkıda Bulunan Faktörler: Enflamasyon, serbest ra­dikal oluşumu, hipoglisemi, B amiloid toplanması sayılabilir.

–        Alzheimer tipi demansta, beyinde amiloid birikimi, azalmış beyin hacmi ve artmış BOS miktarı gösterilebilir. Alzheimer hastalığı hem yaşlılık öncesi hem de yaşlılık dönemindeki demansın en önemli nedenidir. Tedavide, NSAI, E vi­tamini, selelijin ve nikotin etkindir.

  • Madde Kullanımının Yol Açtığı Kalıcı Amnestik Bozukluklar

–    Bu grup içinde Korsakoff psikozu vardır. Burada kişiler yeni bilgi öğrenemez­ler (anterograd amnezi). Buna karşılık hastalığın başlangıcından, o güne kadar olanları da tam olarak hatırlayamazlar (retrograd amnezi). Ancak hastalık ön­cesine ait olayları nispeten daha iyi hatırlarlar.

  • Korsakoff Psikozu

–        Uzun süre ağır alkol kullananlarda tiamin eksikliğine bağlı gelişen kronik bir beyin sendromudur. Bu hastalıkta yakın ve orta geçmişe ilişkin bellek bozuklu­ğu ve bellek boşluklarını doldurmak için masal uydurma (konfabulasyon) ti­piktir. Korsakoff esas olarak, bir Wernicke ensefalopatisi atağında ortaya çıkar ve bu dönemde tiamin verilirse oluşumu engellenir.

–        Buna karşılık, eğer bu dönemde karbonhidrat (örneğin şekerli su) verilirse kor­sakoff oluşma olasılığı artar.

  • Wernicke Ensefalopatisi

–        Uzun süreli alkol kullananlarda tiamin eksikliğine bağlı akut olarak gelişen ensefalopati durumudur. Ataksi, nistagmus ve mental konfüzyon klasik triadmı oluşturur. IV tiamin uygulaması yaşam kurtarıcıdır.

7- DİSOSİYATİF BOZUKLUKLAR

–        Herhangi bir fiziksel bozukluk ya da organik beyin sendromu yokken, akut ya da kronik formda gelişip, ataklarla seyreden, bilinç, algı, bellek ve farkındalığın bo­zulduğu durumlardır. Normalde disosiasyon, kişinin travmatik deneyimleri bi­linçten geçici olarak uzaklaştırmak ya da etkilerini azaltmak için zaten kullanı­lır. Ancak burada kişinin işlevselliğinin bozulmasına yol açacak problemler var­dır. Posttravmatik stres bozukluğu içinde de disosiyatif semptomlar görülebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir