Skip to main content

Nöroloji

–      Siklotimik bozukluk ile beraber, öncesi ya da sonrasında sınır kişilik bozuklu­ğu, madde bağımlılığı, uyku bozukluğu ve bipolar bozukluk görülebilir.

 

 

 

 

BİPOLAR BOZUKLUK

a-  Bipolar I; tipik mani ve depresyon nöbetlerinin görülmesidir.

–    Bipolar bozukluğun risk faktörleri arasında aile hikayesi önemli yer tutar. Ör­neğin ergenlik döneminde majör depresyon geçirenlerin % 10 – 15’inde ileri­de bipolar 1 bozukluk gelişecektir. Aslına bakılırsa bipolar bozukluk en sık ge­netik geçişli psikiyatrik hastalıktır. Bunun dışında üst sosyo ekonomik düzey­den gelmek bipolar bozukluk için risk faktörüdür. Bipolar bozukluk genellikle psikososyal bir stres sonucu başlar.

–      Bipolar bozukluğu olan hastalarda kimi psikotik özellikler görülebilir. Örneğin sanrı, varsam ya da paranoid reaksiyonlar gibi, ancak bunlar şizofrenide oldu­ğu gibi şiddetli değildir. Bunun dışında intihar riski de artmıştır.

–    Manideki kişide coşkulu, taşkın bir duygudurum hakimdir. Canlı, aşırı neşeli, çok hareketli sıklıkla da öfkelidirler. Düşünce süreci yani çağrışımlar hızlan­mıştır. Durdurulamayan bir konuşma ve fikir uçuşması olabilir. Düşünce içeri­ği benlik kabarmasını yansıtır.

–        Kişi kendini başbakan, peygamber, kral vs. görebilir. Bu benlik kabarması ne­deni ile aşırı para harcayabilir, büyük yatırımlar yapabilir. Mani nöbeti sırasın­da uyku ileri derecede bozulabilir. Hiç uyumadan gece gündüz hareket halin­dedir. Cinsel isteklerinde de artış vardır. Ağır mani nöbetlerinde psikotik bul­gular da eşlik edebilir. Mani nöbeti genellikle 4 ile 6 hafta arasında sürer.

–        Kalıtımın rolü çok önemlidir. Mevsimsellik göstermesi çok önemlidir. Özellik­le ilkbahar ve sonbahar gibi mevsim geçiş dönemlerinde tekrarlama riski yük­sektir.

–        Ataklar esnasında psikotik belirtiler izlenebilir. Ayrıca antidepresanlar manik atakları tetikleyebilir.

b- Bipolar II; yineleyen depresyon nöbetleri arasında zaman zaman hipomani (ma­niden daha az şiddetli taşkınlık durumları) bulunan durumlardır.

c-  Hızlı döngülü bipolar bozukluk: Bu hastalarda yılda dörtten fazla affektif nöbet (özellikle mani) görülür.

BipolarBozukluğun Tedavisi
Birinci seçenek
Akut depresif nöbet LamotrijinFarmakolojik tedavi başarısız olursa EKT
Akut manik nöbet Psikotik belirtiler için: antipsikotiklerAjitasyon kontrolü: benzodiazepinler
idame tedavisi Lityum, antipsikotikler, benzodiazepin, valproik asit, karbamazepin

 

ELEKTROKONVULSİF TEDAVİ (EKT)

Beyinden kısa süreli (<1sn) düşük şiddetli (<0,8A) elektrik akımı geçirilerek yapılır.

Etki mekanizması bilinmemektedir.

Etkili olması için kısa süreli jeneralize tekrarlayan nöbetler olmalıdır.

Anestezili veya anestezisiz yapılabilir fakat anestezili tercih edilir.

Endikasyonları

Major depresyon (ağır, suisid riski yüksek, ilaç alamayan hastalarda ve gebelerde)

Katatonik şizofreni

Mani (ağır, saldırgan, zaptedilemeyen hastalarda)

İlaçlara cevapsızlık.

İlaçların kontrendike olduğu durumlar.

Hamile depresyon hastaları.

Kontrendikasyonlar

Genel anestezi kontrendikasyonları

Kafa içi basıncı artıran kitle

2 hafta içinde geçirilmiş myokard infarktüsü

Şiddetli osteoporoz (anestezisiz ise nöbet kemik kırıklarına yol açabilir.)

Ateş, aritmi ve şiddetli hipertansiyon

Yan etkiler

Anterograd ve retrograd amnezi

Başağrısı, kas ağrısı

Aritmi

Kırık ve çıkıklar (anestezisiz yapılırsa)

EKT 5-10 seansta en etkili düzeye gelir.

Amnezi ortalama 4-6 haftada düzelir.

6- DELİRYUM-DEMANS-AMNESTİK BOZUKLUKLAR

–        Deliryum; Konfüzyon mentale, akut beyin sendromu ile eş anlamlıdır. Başlı başına bir hastalık değil, başka hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan akut be­yin yetmezliği durumudur. Deliryum, genel bilincin geçici bozukluğu olarak tanımlanır.

–        Belirti ve bulgular; Deliryumda asıl bozukluk bilişsel (kognitif) yetilerdedir. Bilinç; sıklıkla bulanık ve sislidir. Deliryum sırasında gün boyu bilinçte dalga­lanmalar gözlenir. Gün içinde bilinçte açılıp kapanmalar deliryum için olduk­ça tipiktir.

–        Yönelim; ileri derecede bozuktur. Yeri, zamanı ve kişileri tanımayabilir.

–        Varsanılar; öncelikle görsel ve dokunma varsanılarıdır. Çoğu kez ürkütücü, dehşet verici görüntüleridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir