Skip to main content

Nöroloji

5. Subaraknoid Kanama

Ani, çok şiddetli başağrısı, koma, ense sertliği ve kanlı BOS ile tanı koydurucudur.

Kanama genellikle, Willis poligonu civarı kafa kaidesinde yerleşmiş Berry anevrizmalarından kaynaklanır.

En sık anevrizma ant.cominikan arter ile ant.cerebral arasında yer almaktadır. Vasküler malformasyonlar (arterio-venöz malformasyonlar, kavernoma) çocuklarda en sık nedendir.

kanama

Artan kafa içi basıncı nedeniyle şuur bozukluğu ve başağrısının artması, bulantı, kusma ve papilödem görülür.

Daha geç dönemde ise arteriyel vazospazm, ödem nedeniyle ve anevrizmal kanama komşu beyin dokusuna geçtiğinde fokal nörolojik kayıplar olabilir.

Tanı:

BT

Lomber ponksiyon

Anjiografi

Tedavi

Anevrizmanın cerrahi veya endovasküler kapatılması

SAK donrası gelişen arteriel vazopazm için nimodipin

 kanama 1

 

 kan 2kan 3kan 4

 

NOT:

                                                                                       SEREBRAL VASKÜLER MALFORMASYONLAR

KAPİLLER TELENJİEKTAZİ

Çok küçük vasküler malformasyondur. Çoğu kez hayat boyu asemptomatik kalırlar. Genellikle 4. ventrikül ve pons civarında yerleşirler. Pons kanamaların en sık nedenidir.

Nöroradyolojik tetkiklerde gösterilmezler. Sadece, cerrahi alınan spesmenlerde, histopatolojik inceleme ile tanı konur.

VENÖZ ANJİOMLAR

Arteryel komponenti olmayan, sadece venlerin veya sinüslerin patolojik genişlemesidir. Genellikle parietooksipital bölgede yerleşirler, lober intraserebral hematom yaparlar. Lezyonun arasında sağlam nöral doku bulunur.  Nöroradyolojik tetkiklerde gösterilirler.

KAVERNOMALAR (KAPİLLER ANJİOMLAR)

Çok küçük arteriyel komponenti olan vasküler malformasyondur. Lezyon nöroradyolojik tet­kiklerde gösterilir. Lezyonun arasında sağlam nöral doku bulunmaz. Lezyonun kan akımı yavaş olduğundan, çoğu kez kalsifiye olur ve oligodendrogliomaya benzer kanama ve konvülziyon görülür. Santral sinir sistemi ve spinal kord dahil herhangi bir yerde görülebilirler. Kanamamış lezyonlarda bile proflaktik tedavi yapılır.

ARTERIO-VENÖZ MALFORMASYON(AVM)

                   En sık görülen serebral malformasyondur. Embriyonik hayatın 4. haftasında kapiller yatak gelişmeden, arterler ile venler arasında kurulan patolojik kominikasyondur. Erişkinlerdeki subaraknoid kanamanın üçüncü, çocuklardakinin birinci nedenidir. Beyin dokusunun kanını çalarak, kitle etkisi ile veya subaraknoid kanamaya yol açarak kendilerini belli ederler. Genellikle 20 yaş civarında görülürler.

                Anterior sirkülasyondakiler, en sık olarak middle serebral arter dağılımında yerleşirler. Kanama sayısı arttıkça mortalite de artar. Gebelerde, arterio-venöz malformasyon rüptürleri en sık üçüncü trimesterde görülür.

anteranter.1anter.2

siyanoonyx

Klinik

1- Epilepsi: Sıklıkla ilk belirtidir.

2- Kanama (intraserebral,subaraknoid, intraventriküler)

3- Hidrosefali

4- Psödotümör serebri

5- Neonatallarde yüksek debili kalp yetmezliği

                                                                          GALEN VENİ ANEVRİZMASI

Arterlerin doğrudan galen veni içine girerek anevrizmal dilatasyona neden olurlar. Bu durum neonatal dönemde yüksek atımlı kardiak yetersizliğe, obstruktif hidrosefaliye, subaraknoid ka­namaya neden olabilir.

                                                                                   KAROTİD-KAVERNÖZ FİSTÜL

Kafa travmasından sonra internal karotid arter ve kavernöz sinüs arasında fistül oluşmasıdır. Kavernöz sinüs trombozuna göre klinik akut olarak gelişir. Kliniğinde

  1. Pulsatil egzoftalmi ve üfürüm
  2. Belirgin fasyal venler
  3. Periorbital ödem ve konjuktival konjesyon
  4. Papil ödemi, retinal kanama
  5. Lensde ve korneada opasiteler
  6. Optik atrofi, vizyon defekti
  7. Oftalmopleji

lansde

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir