Skip to main content

NEFROLOJİ

Hipokalemik metabolik alkaloz oluşturu. Hipomagmezemi ve hipokalsiüri karakteristiktir.

Tablo uzun süreli tiazit kullanımını anımsatır. Hipomagnezimiye bağlı krampla prezente olur. Renin, aldesteroni PG seviyeleri normaldir.

Tedavisi potasyum ve magnezyum açığının yerine konmasıdır.

 

DİSTAL TUBÜL PROKSİMAL KISMI

Bu bölümde sodyum-klor kotransporteri bulunur. Bu bölüm çıkan henle kalın kısmı gibi suya geçirgen değildir. Distal tubülun bu segmentine bu nedenle kortikal dilüsyon segmenti denir. Tiazid diüretikleri (klortiyazid, metalazon) Na+-Clkotransporterinı inhibe ederek, diüretik etki oluştururlar.

Distal tubülün diğer işlevi kalsiyum metabolizmasının regülasyonudur. Parathormon distal tubüldeki reseptörlerini etkileyerek kalsiyumun emilimini sağlamaktadır. Tiazid diüretikleri kalsiyum emilimini arttırarak, hipokalsiüri oluştururlar.

DİSTAL TUBÜL

DİSTAL TUBÜL DİSTAL KISMI VE KOLLEKTÖR TÜPLER

Anatomik ve fonksiyonel olarak distal tubülün distal kısmı ve kollektör tüpler aynı yapıdadır. Bu bölümde prinsipal hücre ve alfa-interkaleted hücre olmak üzere iki tip hücre bulunur.

Bu hücrelerin bazal membranında bulunan sodyum potasyum pompası, aldosteron tarafından hızlandırılır. Böylelikle sodyum emili­mi artar. Sodyum emildikçe, potasyum ve hidrojenin sekres­yonu artar. Sodyum reabsorbsiyonu, potasyum tutucu diüretikler (Amilorid ve triamteren) tarafından inhibe edilir. Sodyum ka-nalları bloke edilince sodyum absorbe edilemediği için potasyum sekrete edilemez.

DİSTAL TUBÜL DİSTAL

Ayrıca böbreğin bu bölgesinde ADH hormonu etki gösterir. ADH hormonu prinsipal hücre üzerinde etki göstererek, V2 reseptörü üzerinden cAMP miktarını arttırarak, aquaporin 2 aktive eder. Su reabsorbsiyonu aquaporin üzerinden gerçekleşir. ADH salınımının en önemli uyarını kan ozmolaritesinin artmasıdır. Ozmolari­tede %1’lik bir artış bile hipotalamustaki ozmoreseptörleri aktive ederek ADH salınımını uyarır.

 

 

Fosfat Tampon Mekanizması:

Bu tüp bölgesinin diğer görevi fosfat tampon sistemi ile, asit yüklerin atılmasıdır. Bu tüp bölgesi hidrojen sekresyonu yapar. Lümende hidrojen iyonu, fosfat ile birleştirilir. Böylece idrardaki asitler atılmış olur.

Fosfat Tampon Mekanizması

PATOLOJİLERİ:

1- Liddle Sendromu:

Distal tubul distal kısmı ve kollektör tübülüsün hiperfonksiyonudur. Distal tübülden Na, klor ve su daha fazla geri emilir.

Potasyum ve hidrojen ise atılır.Na ve suyun fazla emilmesine bağlı olarak hipertansiyon meydana gelir. Hidrojen atıldığı için ise alkaloz meydana gelir.

Hastalarda buna bağlı renin ve aldesteron azalmıştır.

 

2. Renal tübüler asidoz tip I:

Hidrojen iyonunun tübüler sekresyonu bozulur. Hidrojen atılamaz vücutta birikir. Metabolik asidoz meydana gelir. Metabolik asidoz sonucu kemiklerde osteomalazi oluşur.

Osteomalazi sonucu kemiklerden çıkan kalsiyum ve fosfat böbrekte nefrolitiyazis oluşturur.

3. Renal tübüler asidoz tip IV:

Hiporeninemik hipoaldesteronizm: Aldesteron eksikliği vardır. Aldesteron eksikliğine bağlı olarak Na, klor ve su atılır, potasyum atılamaz. Buna bağlı hiperkalemik metabolik asidoz meydana gelir.

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

Böbrek fonksiyonlarının ani, hızlı ve potansiyel olarak reversible değişmesi

Etiyoloji:
Prerenal

ciddi ekstrasellüler volüm deplesyonu (en sık neden)

            renal perfüzyon bozukluğu

 Postrenal

            intratübüler obstrüksiyon(Ürat kristali veya hafif zincir birikimi)

üreteropelvik obstrüksiyon

            üreteral obstrüksiyon

            mesane çıkışı obstrüksiyonu(BPH)

 Renal – parankimal

nefrotoksisite (Gentamisin)

intrensek renal hastalıklar (HÜS)

glomerülonefritler

tubulointerstisyel nefritler

vaskülitler (Wegener, Goodpasteur)

 

KLİNİK GİDİŞ

Oligüri (< 400 ml/Gün)

Azotemi

yüksek kan üre azotu (BUN) ve kreatinin düzeyi

Anüri ile giden Akut Böbrek Yetmezliği nedenleri:

 Bilateral yaygın kortikol nekroz

 Renal vasküler patolojiler (Bilateral renal arter ve/veya ven trombozu)

 Vaskülitler ve/veya akut diffüz proliferatif glomerülonefrit

Komplet üriner obstrüksiyon

TANI öykü:

 cerrahi ve radyolojik girişimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir