Skip to main content

NEFROLOJİ

metastatik prostat kanserinde orşiektomi, hormonaterapi yapılır.

Korunma

Finasterid: 5 alfa reduktaz enzim inhibisyonu DHT yi azaltarak prostat ca yı % 25 azaltmakta

            Vitamin E

Selenyum

Hormonaterapi

androjen reseptör blokeri flutamid-bikalutamid ile yapılır

Finasterid (5-alfa redeuktaz inhibitörü)

GnRH agonistleri farmakolojik kastrasyon yapar

 

BENİNGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ

50 yaş sonrası erkekte görülen en sık üroloji hastalığıdır,

yaşa ve androjen salınımına bağlı glandüler ve veya fibromuskuler elementlerin hiperplazidir (patoloji; fibromyoadenom dur).

BPH, Tranzisyonel zondan gelişir (kanser ise en sık periferik zondan gelişir).

 

 

 

Mesanede obstrüksiyona bağlı gelişen  değişiklikler : 

1- Epitelial hiperplazi, Düz kas hipertrofisi,

2-Trabekülasyon (mesane içinde katlantılar

3- Sellül oluşumu (ileri trabekülasyon)

4- Divertikül oluşumu

 

Semptomlar (prostatizm):

1-İrritativ semptomlar:

BPH’nın ileri döneminde hastaların %50-80 ‘inde görülür, bunlar; noktüri-pollaküri  dir.

2-İnfravezikal obstrüktif semptomlar:

İdrar kalibresinde ve akımında-projeksionunda azalma (üroflowmetre de tespit edilir ve en sık obsttrüktif semptomdur),

İdrar başlama ve bitiminde güçlük,

Rezidü idrar(işeme sonrası kateterizasyon ve USG ile tespit edilir),

idrarı ani durdurma yetisinde zayıflık,

terminal damlama,

3- geç dönem-dekompanze evre semptomları:

Glob vezikale

taşma inkontinansı

ileri dönemde VUR (bilateral hidroüreteronefroz ve renal yetmezlik gelişir)

Tanı:

Tuşe (ilk yapılacakiştir) elastik ve büyümüş prostat vardır

TRUSG

Tedavi:

α1 blokerler (prazosin, doksozosin, terazosin-tamsulosin) obstrüksionu azaltır.

finasteride

Cerrahi endikasyonlar;

üriner retansion (rezidü idrar 100cc den fazla),

tekrarlayan enfeksion,

üremi ve dilatasyon (hidroüreteronefroz),

mesane taşı ile birlikte görülmesi,

makroskopik hematüri   
semptomların şiddetli oluşu

 

Yöntem:

Transüretral prostatektomi (TURP en fazla tercih edilen yöntemdir)

açık prostatektomi yapılır

Komplikasyon

TUR’un en önemli komplikasyonu distile su kullanılımına bağlı su entoksikasyonu

Hipervolemi

hiponatremi, beyin ödemi dir.

Hipertansion, bulantı-kusma, konfüzyon-koma görülür.

Diğer komplikasyonlar ise; kanama, enfeksion, retansion, retrograd ejekülasyon (en sık%70-80), impotans ve darlıktır.

 

BÖBREK TAŞLARI

Etiyoloji ve birlikte bulunan durumlar:

Hiperparatiroidizm

Distal renal tübüler asidoz

İdiyopatik hiperkalsiüri

Medüller sünger böbrek

Aşırı oksalat diyeti ,Vitamin C alışkanlığı

Etilen glikol intoksikasyonu

İnce bağırsak hastalığı

Primer hiperoksalüri

Hiperkalsemi

Persistan konsantre ve asit idrar

Hiperürisemi (gut hastalığı)

Aşırı pürinli diyet

Sistinüri

Taş kimyası

1-Kalsiyum Oxalat (En sık)

2-Kalsiyum Fosfat

3-Strüvit taşları (Magnezyum amonyum fosfat): Üreaz salgılayan bakterilere bağlı (Proteus) oluşan enfeksiyoniar idrar alkali hale getirir. Alkali ortamda oluşurlar.     

 Taş kimyası

Klinik:

asemptomatik taş düşürmeler

hematüri

pollaküri veya dizüri

abdominal ağrı, tenezm veya rektal ağrı

bulantı/kusma

 renal kolik ile birlikte inguinal ligamente, üretra, labialara veya testislere yansıyan ağrı

enfeksiyon

Tanı

ADBG

            En sensitif BT

IVP-USG( Komplikasyonu göstermek için yapılır (hidronefroz )

 

Radyolojik görünümleri

Opak taşlar

kalsiyum oksalat

kalsiyum fosfat

strüvit (enfeksiyona bağlı)


semiopak

sistin
lüsent (non-opak)

ürat

ksantin
orotik asit

 

Tedavi:

5 mm üzerindeki taşlar üretere geçemez. ESWL yapılır.

ESWL öncesi kırılan taşların  obstruksiyon yapmasını  önlemek için (taş yolu) doble j katater takılmalıdır.

 

TESTİS TÜMÖRLERİ

15-35 yaşın en sık görülen solid tümörleridir.

Etyolojide

en önemli faktör kriptorşidizm’dir.

Gonada ldisgeneziler,

kimyasallar ve travmada sorumlu tutulmaktadır.

Özellikler

%95’i germ hücrelidir. %5 non-germ hücrelidir.

 

 

 

 

 

Patoloji:

Germ Hücreli Tümörler

Seminom (% 35):

En sık bilateral testis tümörüdür.

Testis seminomları için ideal yaş 25-50 arasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir