Skip to main content

Meme Hastalıkları ve Kadın Hastalıkları

Meme subcutan, yüzeyel pektoral bölge yerleşimli glanduler bir organdır. Esasen modifiye bir ter bezidir. Meme bezindeki yapılar değişik miktardaki yağ dokusu ile çevrelenmiştir. Yağ dokusu memenin büyüklüğünü ve şeklini belirler.   meme Meme Başı Nipple süt kanlarlının açılma deliklerini içerir.4. interkostal seviyede bulunur. Sirkuler düz kas lifleri içermektedir. Buradaki düz kaslar sütün bebeğin emmesi sırsında çıkmasını sağlar (Let down) Nipple etrafında değişik miktarda yağ bezi bulunur. Cooper Ligamanı Meme derisinden başlar. Memeyi derin derin pektoral fasyaya asar. Arteriel Beslenme Meme internal mammarian arterin dallarından beslenir. (A.torasika interna) .Ayrıca interkostal arterlerden ve aksiler arter dallarından da beslenir. Venöz Drenaj Primer olarak axiller vene drene olur. MEME LEZYONLARI VE CERRAHİ Tanım

%40 Fibrokistik hastalık (en sık)

%13 Benign lezyonlar

%10 Kanser

%7 Fibroadenom

%30 Belirgin bir teşhisi olmayan kitleler

FİBROKİSTİK DEĞİŞİKLİK Aslında buna bir hastalık demek yerine siklik hormonal stimülasyona meme dokusunun verdiği cevap demek daha doğrudur. Patolojik olarak makro veya mikrokistler, fibrozis, adenozis ve lenfositik infiltrasyon görülmektedir. Klinik Mens dönemlerinde ağrı Tanı USG ile kistin görülmesi Tedavi Genellikle tedavi gerektirmez. Sadece makrokist varsa aspire edilebilir (saman sarısı sıvı)  meme 1   meme 2 DUKTAL EKTAZI Areolada 1 cm’lik alanda gelişen, epitel atrofisi, duktus yapısı büyümesi ve fibrozisle seyreden, %4 oranda biopside atipik hiperplazi vardır Klinik akıntı şikayeti Tedavi subareolar duktal eksizyondur.

YAĞ NEKROZU

Travma öyküsü vardır ve genelde santral yerleşirler.

Radyoterapiyi takibende gelişebilir

Meme derisinde çekilme yapabilir ve malignite ile karşılaşabilir

Malignite göstermez.

Malignensilerle karışan en sık benign hadisedir.

 yağ

FIBROADENOM

Memenin en sık görülen benign tümörüdür.

Genç kadın tümörüdür.

Hormona bağımlı olarak 25 yaşında pik yapar.

Dev formuna sistosarkoma filloides denilir.

  Klinik                    Belirgin mobil, lastik kıvamında kitledir. Tanı                   Ekzisyonel olarak çıkarılması hem tedavi hemde tanı aracıdır.   fibredenom fibredenom.1 Tedavi                    Lokal ekzisyondur. Ekzisyon yetersiz yapılırsa lokal nüks olasılığı yüksektir.   SİSTİSARKOMA FİLLOİDES

Fibroadenomun bir türü olarak kabul edilir % 10 maligndir.

Genellikle benign bir tümördür. Çok nadiren malign “sistosarkomafilloides” de olabilir.

                   Hızlı büyür, tek taraflıdır. Klinikte sert mobil, lobüllü bir kitle olarak ele gelir. Büyüklüğü genellikle 3-4 cm.nin üzerindedir.

Tedavide sağlam meme dokusu sınırlarını da içine alacak şekilde kitle total eksize edilmelidir.    Vakaların yarısında lokal rekürrens gelişir. Benign olgularda % 10-30.

Büyük tümörlerde basit mastektomi yapmak gerekebilir. Aksiller diseksiyona gerek yoktur.

İNTRADUKTAL PAPILLOM

Klinik Akıntı şikayeti ile gelir.                    Meme başı kanlı akıntısının en sık nedenidir. Terminal duktusların birinde papillom oluşup orayı tıkar ve akıntı oluşur.   Tedavi:

Kanlı meme başı akıntısında areola elle bası yapılıp muayine edilir.

Subareolar eksizyon yapılır.

      Subareolar

MONDOR HASTALIĞI

Torakoepigastrik adlı yüzeyel venin tromboflebitdir.

Semptomatolojide ağrı olur.

Tedavi

NSAI

MEMENİN ATİPİSİZ PROLİFERATİF LEZYONLARI

Bu lezyonlar meme epitel veya stromanın hücresel malignansi olmaksızın çoğalmasıdır.

Normal memede bazal membranı döşeyen tek kat lümen hücresi ve buna eşlik eden miyoepitel hücre bulunmaktadır.

 

Tipleri

Epitelyal hiperplazide 2 kat,

Florid hiperplazide 4 hücre tabakası bulunur. Prolifere epitelyum duktal lümen içini doldurur.

Sklerozan adenozis

Kompleks sklerozan adenozis

   Subareolar 1                          Sklerozan adenoziste etkilenen asinuslar normallerinden daha büyüktür. Normal asinus yapısı değişmiş ve miyoepitel hücresi baskın hale gelmiştir. Genellikle fibrokistik değişiklikle beraberlik gösterir. Fibromatoz stroma artışı ile karakterizedir. Lezyon palpabl, irregüler kitle şeklinde kendini gösterir. Frozen kesitlerde kanser ile karışan sklerotik değişikler vardır. Mamografi, mikro-makro görünüm infiltran duktal Ca ile karışabilir.                          Kompleks sklerozan adenozis (Radyal Skar),Santral fibrozisin eşlik ettiği duktuluslardaki epitel proliferasyondur.   Subareolar 2

Histolojik inceleme sonuçlarına göre invazif meme kanseri riskleri

Riski arttırmayan lezyonlar

Apokrin değişiklikler

Duktal ektazi

Hafif epitelyal hiperplazi

Sklerozan adenozis

Az riskli lezyonlar (1.5-2 kat)

Orta derecede hiperplazi

Komleks sklerozan adenozis

Papillom

Floroid (Şiddetli) Hiperplazi

Orta riskli lezyonlar (4-5 kat)

Atipik duktal hiperplazi

Atipik lobüler hiperplazi

Yüksek riskli lezyonlar (8-10 kat)

Lobüler karsinoma in situ (LKİS)

Duktal karsinoma in situ (DKİS)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir