Skip to main content

Kemikler

Lumbal vertebraların, foramen vertebrale’leri üçgen şeklinde, pediculus arcus vertebrae’ları kısa, lamina arcus vertebrae’ları kalın, processus transversus’ları uzun, processus spinosus’ları kısa, dörtgen ve horizontal seyirlidir. Gövdeleri büyük ve böbrek şeklindedir. Transvers çıkıntılarında processus mammillaris ve processus accessorius denilen çıkıntılar bulunur.

Os sacrum

Arka yüzünde uzunlamasına seyreden 3 kabarıntı vardır. Tam orta hatta olanı sakral vertebraların processus spinosus’larının (5. sakral vertebranın processus spinosus’u yoktur) birleşmesi ile oluşan crista sacralis mediana’dır. Bunun her iki tarafında görülen crista sacralis intermedia, processus articularis’lerin birleşmesinden meydana gelmiştir. Bunların dış tarafında görülen crista sacralis lateralis ise, processus transversus’larının birleşmesinden oluşmuştur.

1. sakral vertebra gövdesinin üst kenarının öne doğru yaptığı çıkıntıya promontorium adı verilir. Vücudun ağırlık merkezi, promontorium’un tam önündedir.

Canalis sacralis, sakral vertebraların foramen vertebrale’leri tarafından oluşturulur. Cauda equina’yı, filum terminale’yi ve medulla spinalis’i saran zarları içerir. Canalis sacralis’in arka duvarı üzerinde yer alan alt açıklığına hiatus sacralis adı verilir. Bu açıklıktan filum terminale, 5. sakral spinal sinir ve n. coccygeus geçer.

Coccyx

Dört tane rudimenter vertebranın birleşmesinden meydana gelir. 1. koksigeal vertebranın üst yüzünde görülen cornu coccygeum’lar diğer vertebralardaki pediculus arcus vertebrae ile processus articularis superior’ların karşılığıdır.

 

 

COLUMNA VERTEBRALIS

Uzunluğu yetişkin erkeklerde yaklaşık 70 cm, kadınlarda ise yaklaşık 60 cm dir.

Columna vertebralis, 33 vertebradan (7 tane servikal, 12 tane torakal, 5 tane lumbal, 5 tane sakral ve 4 tane koksigeal) meydana gelir. İlk 24 vertebra hareketli, geriye kalan 9 vertebra hareketsizdir. En büyük hareketli vertebra,L5’tir.

Columna vertebralis, dört bölgede kavis gösterir.

1.   Servikal kavis; arkaya doğru konkavdır (lordoz). Atlas ile T2 arasındadır.

2.   Torakal kavis; arkaya doğru konvekstir (kifoz). T2 ile T12 arasındadır.

3.   Lumbal kavis; arkaya doğru konkavdır (lordoz). T12 ile lumbosakral birleşme arasındadır.

4.   Sakral (pelvik) kavis; arkaya – aşağıya doğru konvekstir. Lumbosakral birleşme ile koksiks’in tepesi arasındadır.

Torakal ve sakral kavisler, fetal periyod sırasında geliştiği için primer kavislerdir. Diğer iki kavis, doğumdan sonra gelişir ve bu nedenle sekonder kavisler olarak bilinir.

Columna vertebralis’in en hareketli kısımları servikal ve lumbal bölgeleridir. Fleksiyon en geniş servikal bölgede, ekstansiyon ve lateral fleksiyon ise en fazla servikal ve lumbal bölgede yapılır. Rotasyon en belirgin üst torakal bölgededir.

Kırıksız çıkıklar, sadece servikal bölgede olur. Çünkü servikal vertebraların processus articularis’lerinin açısı, kırık olmaksızın, processus’ların yer değiştirmesine izin verir. Çıkıklar genellikle en hareketli servikal vertebralar olan C4 – C5ve C5 – C6 arasında meydana gelir.Servikal bölge, kırıklı çıkıkların da en yaygın yeridir.

Servikal bölgeye gelen şiddetli bir vertikal darbe, atlas’ın arkus’unun bütünlüğünü bozarak, massa lateralis atlantis’in yer değiştirmesine neden olabilir (Jefferson kırığı).

STERNUM

Manubrium sterni, corpus sterni ve processus xiphoideus olarak 3 kısmı vardır.

Manubrium sterni; clavicula, 1. kaburga ve 2. kaburga ile eklem yapar. T3 – T4 vertebralar seviyesindedir. Incisura jugularis (suprasternal çentik) denilen üst kenarı, T2 vertebra gövdesinin alt kenarı seviyesindedir. Mediastinum superius’un ön duvarını yapar.

Corpus sterni, T5 ve T9’un üst kenarları arası seviyededir. Manubrium sterni ile corpus sterni’nin birleşme yerinde oluşan ve açıklığı arkaya bakan açıya angulus sterni (Louis açısı) denir. 4. torakal vertebra gövdesinin alt kenarı (yada T4 – T5 arası discus               intervertebralis) karşısındadır. Angulus sterni, 1800’ye yakın bir açıdır ve manubriosternal birleşmede hafif bir transvers kabarıntı olarak palpe edilebilir. Buradan yanlara doğru gidilirse 2. kaburga ile karşılaşılır. 2. kaburga, angulus sterni seviyesinde sternum’a tutunduğundan, önden kaburgaların sayılmasında kullanılır. Angulus sterni, sternum kırıklarının en yaygın yeridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir