Skip to main content

Kemikler

PATELLA

İskeletteki en büyük sesamoid kemiktir. M. quadriceps femoris’in tendonu içindedir.

Patella’nın travmatik dislokasyonu, özellikle m. vastus medialis’e olan direk travmalar sonucu görülür. M. quadriceps femoris’deki şiddetli kontraksiyon, patella kırıklarına neden olabilir.

TIBIA     

            M. quadriceps femoris’in tendonu (lig. patella) bu kemiğe yapışır.

Tibia, en büyük foramen nutricium’u sahip kemiktir.

Kırığına en çok rastlanan uzun kemiktir. En zayıf kısmı orta ve distal 1/3 lük parçalarının birleşme yeridir ve kırıkları en çok buradan olur.

Hazırlıksız yapılan uzun yürüyüşler sonucu oluşan march kırıkları, daha çok tibia’nın 1/3 distal kısmında görülür.

Canalis nutricium’dan geçen tibia kırıklarında, a. nutricia’nın yaralanması nedeniyle beslenme bozukluğuna bağlı kırık parçalar birleşmeyebilir.

FIBULA

Kemik grefti için yaygın bir kaynak olarak kullanılan fibula’nın ana fonksiyonu, kaslar için tutunma yeri sağlamaktır.

             Fibula’nın ossifikasyon kalıbı diğer uzun kemiklerdekinin tersinedir. Distal epifiz, gövde ile kızlarda 15 yaşında, erkeklerde 17 yaşında birleşirken, proksimal epifiz kızlarda 17, erkeklerde ise 19 yaşına kadar gövde ile birleşmez.

              N. fibularis communis, seyri sırasında collum fibula’ya komşu geçer. Kırıklarında bu sinirde yaralanma olabilir.

Fibula kırıkları yaygın olarak distal ucun (yada malleolus lateralis’in) 2-6 cm proksimalinde olur ve genellikle çıkık olaya eşlik eder (Pott kırığı).

 

 

OSSA PEDIS (AYAK KEMİKLERİ)

Ayak iskeletinde toplam26 adet kemik vardır. Bu kemikler 3 grupta toplanır.

I – OSSA TARSI (AYAK BİLEĞİ KEMİKLERİ):Bir ayakta7 tanedir.

Proksimal sırayı  calcaneus ve talus yapar. Distal sırayı ise, içten – dışa; Os cuneiforme mediale – Os cuneiforme intermedium – Os cuneiforme laterale – Os cuboideum oluşturur. Bu iki sıraya da sokulmayan os naviculare, talus başı ile kuneiform kemikler arasındadır.

Talus; calcaneus, os naviculare, tibia ve fibula ile eklem yapar. Talus’a kas tutunması yoktur, sadece ligamentler tutunur.

Talus, arcus longitudinalis medialis’in anahtar kemiğidir.

Talus boynu kırıkları ayağın şiddetli dorsifleksiyonlarında, talus gövdesi kırıkları ise, yüksek yerden atlamalar sonucu olur.

Calcaneus, ayak bileği kemiklerinin en büyüğü ve ilk olarak kemikleşenidir. Talus ve os cuboideum ile eklem yapar. Yüksek yerlerden atlama yada düşmeler sonucu, calcaneus’ta kompresyon kırıkları meydana gelebilir.

Os naviculare, m. tibialis posterior‘un esas insersiyo yeridir.

Os cuboideum, arcus longitudinalis lateralis’in anahtar kemiğidir.

Cuneiform kemikler, üç tane kama şekilli kemiktir. Ayağın transvers arkının oluşumuna katılırlar.

II – OSSA METATARSI (AYAK TARAĞI KEMİKLERİ): 1. metatarsal kemik en kısa ve en kalın olanıdır. Caput’unun plantar yüzünde iki sesamoid kemik bulunur.

2. metatarsal kemik en uzun olanıdır.

5. metatarsal kemiğin bazisinde büyük bir çıkıntı bulunur. Tuberositas ossis metatarsalis quinti denilen bu çıkıntıya, m. fibularis brevis tutunur. Ayak şiddetli inversiyon yaptığında bu kasın tendonu tarafından bu çıkıntı kemikten koparılabilir.

Bazen 5. metatarsal kemiğin bazisine yakın olarak bulunan aksesuar bir kemik, kırık parçası ile karıştırılabilir. Bu aksesuar kemik, os vesalianum pedis (Vesalius kemiği) adı ile bilinir.

Metatarsal kemiklerdeki stress kırıkları, koşucularda ve uzun yürüyüşlerden sonra askerlerde yaygındır. En sık 2,3 ve 4. metatarsal kemiklerin 1/3 distal kısmında meydana gelir.

III – OSSA DIGITORUM (PHALANGES, PARMAK KEMİKLERİ): Elde olduğu gibi toplam 14 tanedir. Başparmakta iki, diğer parmaklarda üç falanks vardır.

VERTEBRAE-COLUMNA VERTEBRALIS-STERNUM-COSTAE-CAVITAS THORACIS

VERTEBRAE

Tipik bir vertebra; corpus vertebrae ve arcus vertebrae olarak iki kısımdan oluşur. Bu iki kısım arasında kalan deliğe foramen vertebrale denir. Vertebralar üst üste geldiğinde bu delikler de üst üste gelerek canalis vertebralis’i oluşturur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir