Skip to main content

Kemikler

I – OSSA CARPI(EL BİLEĞİ KEMİKLERİ):Bir elde8 tanedir. Dörderli iki sıra oluştururlar.

Proksimal sıra, Dıştan – içe: Os scaphoideum – Os lunatum – Os triquetrum – Os pisiforme

Distal sıra, Dıştan – içe: Os trapezium – Os trapezoideum – Os capitatum – Os hamatum

Os scaphoideum, proksimal sıranın en büyük kemiğidir. Kırık olgularının en çok görüldüğü karpal kemiktir.

Os lunatum, çıkık olgularının en fazla görüldüğü karpal kemiktir ve genellikle os scaphoideum’un kırığı ile birliktedir. Bu durumda os lunatum, n. medianus’a bası yapabilir.

Os pisiforme, karpal kemiklerin en küçüğü olup, sadece os triquetrum ile eklem yapar. M. flexor carpi ulnaris’in tendonu içinde yer aldığından sesamoid bir kemik olarak kabul edilir. En son kemikleşmeye başlayan karpal kemiktir.

Os trapezium, I. metakarpal kemik ile os scaphoideum arasındadır.

Os capitatum, karpal kemiklerin en büyüğü olup, II, III ve IV. metakarpal kemiklerle eklem yapar. İlk olarak kemikleşmeye başlayan karpal kemiktir.

Os pisiforme hariç, proksimal sıranın tüm karpal kemikleri el bilek ekleminin yapısına katılır.

Karpal kemikler, palmar tarafta sulcus carpi denilen kemikten bir oluk oluşturur. Oluğun iç kenarını; os pisiforme ve os hamatum, dış kenarını da os trapezium ve os scaphoideum yapar. Oluğun iki kenarının uçlarını fleksor retinakulum birleştirerek onu kanal (canalis carpi) haline getirir.

II – OSSA METACARPI(EL TARAĞI KEMİKLERİ):I. metakarpal en kalın ve en kısa olanıdır. Caput kısmı üzerinde iki tane sesamoid kemik bulunur.II. metakarpal en uzun olanıdır.IIImetakarpal kemiğin, processus styloideus ossis metacarpalis tertii denilen çıkıntısı vardır.

Boksör kırığı, V. metakarpal (bazen IV. metakarpal) kemiğin distal ucunda görülür.

       Bennett kırığı, I. metakarpal kemiğin bazisinin kırığıdır.

III – OSSA DIGİTORUM(PHALANGES, PARMAK KEMİKLERİ): Bir elde toplam 14tanedir. Baş parmakta iki, diğer parmaklarda üçer tanedir.

PELVİS KEMERİ KEMİKLERİ

OS COXAE

ILIUM:Crista iliaca denilen üst kenarının en yüksek noktası, 4. lumbar vertebranın processus spinosus’u seviyesindedir. LP yapılırken anatomik bir işaret olarak kullanılır.

Spina iliaca posterior superior, 2. sakral vertebranın spinoz çıkıntısı seviyesindedir. Ilium’dan kemik iliği elde edilirken kullanılan önemli bir işarettir.

Spina iliaca anterior superior’a, m. sartorius, m. tensor fasciae latae ve lig. inguinale tutunur.

PUBIS: Gövdesinin arka yüzü canlıda mesane ile komşudur.

Lateral ucu tuberculum pubicum denilen yuvarlak bir çıkıntı şeklinde sonlanır ve buraya ligamentum inguinale tutunur.

Ön yüzünün üst kenarı keskindir ve pecten ossis pubis adı ile bilinir. Pecten ossis pubis’in medial ucuna; falx inguinalis (tendo conjunctivus), ligamentum lacunare (Gimbernat bağı) ve ligamentum pectineum (Cooper ligamenti) tutunur.

ISCHIUM: Bir gövdesi bir de kolu vardır.

                Tuber ischiadicum; ischium’un alt – arka yüzündeki çıkıntıdır. Bu çıkıntıya; iskiokrural kaslar (m. semitendinosus, m. semimembranosus ve m. biceps femoris’in caput longum’u),  m. transversus perinei superficialis, m. ischiocavernosus, m. adductor magnus, m. gemellus inferior ve m. quadratus femoris tutunur.

Oturur pozisyonda iken, gövde ağırlığı tuber ischiadicum ile yere iletilir. Ayakta iken sırasıyla; columna vertebralis, art. sacroiliaca’lar, ilium, acetabulum ve femur ile yere iletilir.


Acetabulum : Acetabulum’daki eklem yüzünün 2/5 üst kısmını ilium, 1/5 ön – üst kısmını pubis, 2/5 arka – alt kısmını ischium yapar. Ischium, aynı zamanda fossa acetabuli’nin de tabanını oluşturur.

Foramen obturatum (obturatorium) : Acetabulum’un altında bulunan bu delik, incisura acetabularis hariç, canlıda membrana obturatoria denilen bir zarla kapalıdır. M. obturatorius externus ve internus bu membrandan başlayan iki kastır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir