Skip to main content

Kemikler

Foramen stylomastoideum; temporal kemikteki fasiyal kanalın dış ağzıdır. Processus

styloideus ile processus mastoideus arasındadır. Bu delikten n. facialis ile birlikte a.

  stylomastoidea geçer.

Canalis facialis; içinde n. facialis’in seyrettiği bu kanalın iç ağzı meatus acusticus

internus’tadır. Dış ağzı ise foramen stylomastoideum’dur.

– Processus styloideus; Processus mastoideus’un önünde ve iç tarafında yer alan

temporal kemiğe ait bu uzantıya iki ligament (ligamentum stylohyoideum,

  ligamentum stylomandibulare), üç kas (Riolan kas demeti = m. stylohyoideus, m.

  styloglossus ve m.  stylopharyngeus) tutunur.

Foramen lacerum (TOS= Temporal + Occipital + Sphenoid); hiç bir büyük anatomik

  oluşum tam olarak bu delikten geçmez. A. carotis interna bu deliğin arka tarafından

geçer. N. petrosus major ve n. petrosus profundus bu delikte birleşerek n. canalis

pterygoidei’yi (Vidian siniri) oluşturur. Bu sinir, foramen lacerum’un ön tarafından

canalis pterygoideus’a (Vidian kanalı) girer.

Os ethmoidale

Frontal, maksilla, concha nasalis inferior, lakrimal, palatin, sfenoid, vomer ve nazal kemiklerle eklem yapar (Toplam 13 kemik). En fazla kemikle eklem yapan neurocranium kemiğidir.

Lamina cribrosa; cavitas nasi’nin çatısının büyük kısmını yapar. Üzerinde bulunan deliklerden olfaktor sinirin uzantıları geçer. Crista galli isimli çıkıntısına falx cerebri tutunur. Koku yolları ile ilgili bulbus olfactorius crista galli’nin her iki tarafında bu lamina üzerine oturur.

Lamina perpendicularis; septum nasi’nin üst kısmını oluşturur.

Labyrinthus ethmoidalis; iki tanedir ve aralarında etmoidal sinuslar bulunur. Burnun dış duvarında görülen concha nasalis superior ve concha nasalis media bunun uzantılarıdır.

VISCEROCRANIUM

Concha nasalis inferior

Maksilla, etmoid, palatin ve lakrimal kemikle eklem yapar (Toplam 4 kemik). Burnun dış duvarında bulunur.

Vomer

Sfenoid, etmoid, maksilla ve palatin kemik ile eklem yapar (Toplam 6 kemik). Cartilago septi nasi ile de eklem yapar. Septum nasi’nin arka – alt kısmını oluşturur. Mandibula ile birlikte tek olan viscerocranium kemiğidir.

Os lacrimale

Maksilla, frontal, etmoid ve concha nasalis inferior ile eklem yapar (Toplam 4 kemik).  En küçük ve en ince cranium kemiğidir. Orbita’nın iç duvarının yapısına katılır.

Concha nasalis inferior ve maxilla ile birlikte canalis nasolacrimalis’i yapar. Yaklaşık 13 mm uzunluğunda olan bu kanalın içinde ductus nasolacrimalis bulunur. Ductus nasolacrimalis, canalis nasolacrimalis içinde aşağı doğru inerek meatus nasi inferior’a açılır.

Os nasale

Frontal, maksilla, etmoid ve karşı tarafın aynı isimli kemiği ile eklem yapar. (Toplam 4 kemik). Maxilla ile eklem yaparak burun sırtını oluşturur. Apertura piriformis’i üstten sınırlar.

Os zygomaticum

Yanak çıkıntısını oluşturan bu kemik, frontal, sfenoid, maksilla ve temporal kemikle eklem yapar (Toplam 4 kemik).

Orbita’nın alt ve dış duvarının yapısı ile fossa temporalis ve fossa infratemporalis’in duvarlarının yapısına katılır. Temporal kemikle birleşerek arcus zygomaticus’u oluşturur.

Os palatinum

Maksilla, sfenoid, etmoid, vomer, concha nasalis inferior ve karşı tarafın kemiği ile eklem yapar (Toplam 6 kemik).

Burun boşluğu tabanının arkası ve lateral duvarı, sert damak, orbita tabanı ve fossa pterygopalatina’nın yapısına katılır.

Foramen palatinum majus ve foramina palatina minora’lar palatin kemiktedir.

Foramen sphenopalatinum,palatin kemiğin sfenoid kemik ile oluşturduğu bir deliktir ve içinden burnu besleyen en büyük arter olan a. sphenopalatina geçer.

 

 

Maxilla

Palatin, lakrimal, etmoid, concha nasalis inferior, zigomatik, nazal, vomer, frontal, karşı tarafın kemiği ve bazen sfenoid kemik ile eklem yapar (Toplam 9 yada 10 kemik). En fazla kemikle eklem yapan viscerocranium kemiğidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir