Skip to main content

Kemikler

denilen bir tümsek ile sınırlanır. Bu üç yapı birlikte sella turcica adı ile bilinir. fossa

cranii media ile fossa cranii posterior arasındaki sınırı yapar. Dorsum sellae’nin

dekalsifikasyonu, jeneralize intrakraniyal basınç artışının belirtilerinden birisidir.

Processus clinoideus posterior; dorsum sella’nın üst-dış köşeleridir. Bu çıkıntılara

tentorium cerebelli tutunur.

Sulcus caroticus; sella turcica’nın her iki yanındaki bu olukta a. carotis interna

Foramen rotundum; n. maxillaris geçer.

Foramen ovale; n. mandibularis, varsa a. meningea accessorius ve bazen n. petrosus

minor  geçer.

Foramen spinosum; a. meningea media ile n. mandibularis’in meningeal dalı geçer.

Sulcus tubae auditivae; tuba auditiva’nın kıkırdak kısmının oluğudur.

Fissura orbitalis superior; sfenoid kemiğin ala majoru ile ala minoru arasında,

orbita’nın dış   ve üst duvarları arasındadır. Orbita’yı fossa cranii media’ya bağlar.

Bu yarıktan göz kasları ile ilgili kraniyal sinirler (III, IV ve VI), n. trigeminus’un

oftalmik dalının dalları (n. frontalis, n. lacrimalis ve n. nasociliaris), v. ophtalmica

superior ve inferior geçer.

Fissura orbitalis inferior; maxilla ile ala major arasında orbita’nın alt ve dış duvarları

arasındadır. Orbita’yı fossa pterygopalatina’ya bağlar. İçinden n. maxillaris ve

zigomatik dalı, a.v. infraorbitalis geçer.

Processus clinoideus anterior; küçük kanatların arka kenarlarının medial uçlarıdır.

Bu çıkıntılara tentorium cerebelli tutunur.

 

Canalis opticus; küçük kanatlar gövdenin yan yüzlerinden iki kök ile başlar. İki kök

arasında oluşan bu kanaldan n. opticus ile a. ophtalmica geçer.

Canalis pterygoideus (Vidian kanalı); processus pterygoideus’ların tabanında,

önden – arkaya doğru geçen kanaldır. İçinden n. canalis pterygoidei (Vidian siniri)

ile a. v. pterygoidei’nin geçtiği bu kanal, fossa pterygopalatina’ya açılır.

Os temporale

Oksipital, sfenoid, parietal, mandibula ve zigomatik kemik ile eklem yapar (Toplam5 kemik).

Önemli anatomik yapıları

Foveola suprameatica (trigonum suprameatum, Macewen üçgeni); antrum

mastoideum’un dıştan yerini işaret eder. Antrum mastoideum’a cerrahi yaklaşım yeridir.

Processus zygomaticus; zigomatik kemiğin processus temporalis denilen çıkıntısı

ile birleşerek arcus zygomaticus’u yapar.

Fissura petrotympanica (Glaser yarığı); chorda tympani, orta kulak boşluğunu bu

yarıktan geçerek terk eder.

Processus mastoideus; mastoid parçanın aşağıya doğru uzantısıdır. M. splenius

capitis, M. sternocleidomastoideus ve m. longissimus capitis tutunur.

Canalis caroticus; a. carotis interna’nın kanalıdır.

Impressio trigeminalis; apeksin ön yüzünde bulunan bu iz, ganglion trigeminale’ye

aittir. Bu ganglion, n. trigeminus’un  (V. kranial sinir) ganglionudur.

Eminentia arcuata; ön yüzde görülen bu kabarıntı, canalis semicircularis anterior

(superior) tarafından oluşturulur.

Tegmen tympani; petroz parçanın ön yüzünün büyük kısmını oluşturan bu ince

kemikyapı, antrum mastoideum, cavitas tympanica ve semicanalis musculi tensoris

  tympani (canalis musculotubarius’un üst yarımı) gibi önemli boşlukların çatısını

yapar. Cavitas tympanica’dan enfeksiyonların fossa cranii media’ya yayılmasını

önleyen tek major bariyerdir.

– Foramen jugulare (TO= Temporal + Occipital);  petroz parça ile oksipital kemik arasında

kalan bu açıklıktan önden-arkaya doğru; sinus petrosus inferior, n. glossopharyngeus,

  n. vagus, n. accessorius ve v. jugularis interna (veya sinus sigmoideus) geçer. Sinus

sagittalis superior, sağ sinus transversus’a açıldığı için sağ taraf foramen jugulare

genellikle daha büyüktür.

Meatus acusticus internus; iç kulağı fossa cranii media’ya bağlayan yaklaşık 1 cm.

uzunluğunda kemik bir kanaldır. Bu kanalda; n. facialis, n. vestibulocochlearis ve a.

  labyrinthi seyreder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir