Skip to main content

Dermatoloji – Göz – KBB – Ortapedi

                                        DERMATOLOJİDE ELEMANTER LEZYONLAR

A) Primer:

                   Makül: deri ile aynı seviyede, 1 cm’den az çaplı, çevresindeki deriden sadece renk bakımından farklı nonpalpabl lezyon: hipo-hiperpigmente vs.

Patch: 1 cm üstündeki maküler lezyon

Papül: Çapı 1 cm’den küçük sert solid lezyonlardır.

Nodül: Çapı 1 cm üzerindeki sert solid lezyonlardır.

Vezikül: Çapı 0,5 cm altındaki intra veya subepidermal su toplanmasıdır.

Bül: Çapı 0,5 cm üzerindeki intra veya subepidermal su toplanmasıdır.

Püstül: Püy içeren su toplanmasıdır. Vezikül veya bül olabilir.

Plak: birleşmiş papüler lezyonlardır.

B) Sekonder

Kurut: sulantılı elementer lezyonun üzerindeki materyalin kurumasıyla oluşan sert yapı.

Ekskoriasyon: kaşıntı ile epidermisin çizilerek kalkmasıdır.

Erozyon: epidermiste yüzeyel doku kaybı

Likenifikasyon: kaşıntı ile  derinin kabalaşması

Ülser: epidermis ve dermisi içine alan doku kaybı

Skar: ülserlerin ve derin yaraların fibrozisle iyileşmesidir.

Skuam: stratum korneum tabakasının gözle görülür dökülmesidir (kepeklenme)

 

                                               PAPÜLOSKUAMÖZ HASTALIKLAR

PSORİAZİS

Etyoloji:

HLA ile ilişkilidir; en güçlü ilişki HLA Cw6’dır.

Tetik faktörlerden en belirgin olanı travma’dır.

Travma alanlarında lezyonların ortaya çıkmasına KOEBNER fenomeni denir.

Enfeksiyonlarda tetikleyici faktörler olabilir. Beta-hemolitik streptokoklar ve viral enfeksiyonlar rol oynar.

Diğer önemli bir faktör ise ilaçlardır, Lityum, NSAİD, antimalaryaller, sistemik steroid tedavisinin aniden kesilmesi.

Etyoloji

Fizyopatoloji:

Epidermal hiperproliferasyon, turnover düzeyinde artış (normalde 28 gün ken 3-4 güne iner)

Dermiste inflamasyon vardır; bu inflamasyon epidermis içine ilerleyerek munro mikroabselerini oluşturur.

Dermal papilalar ödemlidir. Yukarı epidermise dek uzanırlar. (papillamatozis)

                   Saydam görünen lezyon sert bir cisimle kazınması sonucu oluşan mum lekesi fenomeni denir (psöriazis için patognomoniktir). Papillomatozise bağlı oluşur.

 Fizyopatoloj

Klinik:

Diz, dirsek, saçlı deri, lomber ve sakral bölgeleri tutan simetrik, eritemli, squamlı lezyonlar vardır. Alttaki deride punktat kanamalar izlenir (Auspitz bulgusu).

 

4 şekilde görülebilir.

1- Psöriazis Vulgaris:

En sık tiptir (%90).

Keskin sınırlı eritemli ve lamellöz squamlı, değişik büyüklükte lezyonlardır.

 

2- Eritrodermik psöriazis:

Vücudun %80’inden fazlasının eritem ve squamazyonla kaplı olmasına ERİTRODERMİ denir.

Eritrodermide, hasta ısı kaybeder. Hipotermiye ve ileride kalp yetmezliğine neden olabilir.

3- Püstüler psöriazis:

Tetani, deliryum, konvülziyon, derin ven trombozu, böbrek yetmezliği ve pulmoner emboliye neden olarak fetal olabilir.

       Gebelerde görülen generalize püstüler psöriazise impetigo herpetiformis denir.

4- Artropatik psöriazis:

Asimetrik artrit en sık görülen tipidir.

 

Artropatik psöriazis

TEDAVİ:

A. Topikal

1- Nemlendirici ve keratolitikler ( Asit salisilik asit)
2-Antralin , antimitotik etkilidir

3-Steroidler
4-D3 vitamini. Epidermal proliferasyon ve diferansiasyonunu düzenler.

B. Fototerapi

PUVA, langerhans hücreleri ve natürel killer hücreler üzerinde immünosupresif etki gösterir.

Gebe, emziren kadınlarda, fotosensitif kişilerde, SLE, porfirililerde verilmez.

Katarakt ve deri kanseri gelişebilir.

 

C. Sistemik Tedavi

1- Metotrexat – Antimitotik etkilidir. Kemik iliği ve karaciğer toksiktir.

2- Sentetik retinoikler (Vit A deriveleri) – Epitel proliferasyonu ve diferansiasyonunu düzenler.

3-Siklosporin

 

LİKEN PLANUS

                        Deri ve müköz membranların akut veya kronik kaşıntılı inflamatuar hastalığıdır.

Nöroloji

                                                MEDULLA SPİNALİS

Medulla spinalis, medullada desussatio piramidarum alt kısmından başlar. 2.lomber vertebra seviyede conus medullaris olarak sonlanır. 31 adet spinal sinir medulla spinalisten çıkar.

medula

             8 adet servikal sinir bulunur. C5-Th1 seviyesinde brakial pleksus bulunur. Bu bölgede MS daha kalındır.

           12 adet torak sinir bulunmaktadır.(Th1-Th12)

             5 adet lomber sinir bulunur. L1-S2 seviyesinde alt extremiteye giden, lumber ve sakral pleksus çıktığı için bu bölgede de MS kalındır.

             5 adet sakral sinir bulunur. 1 adet koksigeal sinir bulunmaktadır.

            MS, gri cevher kısmı kelebeğe benzer. Noronların gövde kısımları bulunur. Gri cevheri, beyaz cevher sarmaktadır. Beyaz cevher myelinli asendan ve desendan yolları içermektedir.

ms

 

 

ms 1

MS, ön boynuzundan iskelet kasına giden motor nöronlar çıkmakta iken, arka boynuzdan duyu nöronları girmektedir. MS, intermediate (lateral) boynuzu Th1-L2 seviyesinde bulunur. Preganglionik sempatik nöronların gövde kısımlarını barındırır. Ayrıca bu bölgede serebelluma giden Clarke nöronları bulunmaktadır.

ms 2

 

 

Medulla spinalis Arterleri:

            A. spinalis anterior; bir tanedir. A. vertebralis’lerden gelen birer dalın birleşmesi ile oluşur

            A. spinalis posterior; iki tanedir. A. vertebralis’lerden veya bu arterlerin dalları olan a. inferior posterior cerebelli’lerden ayrılır. Medulla spinalis’in arka 1/3’ünü (funiculus posterior ve cornu posterius’ları) beslerler.

Her bir spinal (segmental) arter, foramen intervertebrale’den columna vertebralis’e girer ve radix anterior ile radix posterior’a eşlik eden a. radicularis anterior ve a. radicularis posterior denilen iki dal verir.

Anterior radiküler arterlerin en büyüğü, a. radicularis magna (Adamkiewicz arteri)’dır. Medulla spinalis’in lumbal bölgesini besleyen en önemli arterdir. Bir tarafta olup (genellikle solda), aorta’nın alt a. intercostalis posterior’larından veya üst a. lumbalis’lerinden gelir. Medulla spinalis’in alt 2/3’ünün kan desteğinin çoğundan sorumludur.

 ms 3

                                                                         SPONDİLOLİZİS ve SPONDİLOLİSTEZİS

Prosessus artikularis superior ve inferior arasındaki eklem faset eklem olarak bilinir. Synovial bir eklemdir.

Artikuler proseslerde dejeneratif fraktür oluşabilir. Tek taraflı olursa spondilolizis, çift taraflı fraktür olursa buna spondilolistezis adı verilir.

Spondilolisteziste vertebralar birbiri üzerinden öne veya arkaya kayabilirler. Osteoartroza bağlı osteofitler, vertebraların kayması sonucu dar kanal oluşur.

Dar kanalda meduula spinalis bası altında kalır. Özellikle yürümekle artan bel ağrısı oluşur. (Norojenik kladikasio) . Bu hastalara laminektomi yapılarak kanal çapı genişletilir.

span

span.1

                                                                                         DİSK FITIĞI

Corpus vertebralar arasında bulunan intervertebral disklerin orta kısmında bulunan nukleus pulposus yapılası, anulus fibrozusu yırtarak fıtıklaşabilir. Buna disk hernisi adı verilir.

Disk hernileri genelde lateralde periferik sinir çıkış köklerine(foramen intervertebrale) bası yaparaki sinirin inervasyon sahasında ağrı ve motor kayıp oluştururlar. Ayrıca santral kanalı daraltıp, spinal bası oluşturabilirler. En sık herni L5-S1, L4-L5 seviyesinde olur. Bu nedenle semptomlar genellikle siatalji şeklindedir. L5-S1 den L5 sinir kökü çıkar, bası ise S1 e olur.