Skip to main content

Kaslar

M. FLEXOR CARPI RADIALIS

Kasın sonuç tendonu a. radialis için bir kılavuzdur. Arter, ön kolun distalinde bu kasın tendonunun lateralindedir.

M. FLEXOR DIGITORUM SUPERFICIALIS

Parmakların  hızlı ve kuvvetli fleksiyon hareketini yaptırır. Orta falankslara fleksiyon yaptırır.

M. FLEXOR CARPI ULNARIS

N. ulnaris ve a. ulnaris, bu kasın tendonunun lateralinde yer alır. Bu nedenle kasın tendonu bu yapılar için faydalı bir kılavuzdur.

Hipotenar kasların fonksiyonu sırasında os pisiforme’yi sabitler.

M. FLEXOR DIGITORUM PROFUNDUS

Kasın ulnar yarımı (4. ve 5. parmakla ilgilidir) n. ulnaris, radial yarımı (2. ve 3. parmakla ilgilidir) n. medianus’un n. interosseus anterior dalı tarafından uyarılır.

Distal falankslara fleksiyon yaptırır. Parmakların yavaş fleksiyon hareketinde tek başına çalışır.

Mm. lumbricales, bu kasın tendonlarından başlar.

? M. flexor digitorum superficialis ve m. flexor digitorum profundus birlikte çalıştıklarında önce 2., sonra 3. ve en son 1. falanks fleksiyon hareketi yapar. Böylece el yumruk yapılır ve cisimler kavranabilir.

M. FLEXOR POLLICIS LONGUS

Başparmağın distal falanksına fleksiyon yaptırır.

M. PRONATOR QUADRATUS

Ön kolun fleksor (ön) yüzünde en derinde yer alan kastır. Önkolun esas pronator kasıdır ve bu hareket sırasında daima aktiftir. Pronasyon hareketinde ilk olarak çalışan kastır.

Hızlı ve kuvvetli pronasyonda hareketinde m. pronator teres etkilidir.

EKSTENSOR GRUP KASLAR

M. brachioradialis ve m. extensor carpi radialis longus n. radialis tarafından, diğer kaslar bu sinirin derin dalı olan n. interosseus posterior (r. profundus) tarafından uyarılırlar.

M. BRACHIORADIALIS

Önkolun radial tarafında en yüzeyeldeki kastır. N. radialis tarafından uyarılmasına rağmen önkola fleksiyon yaptırır.

Özellikle hızlı fleksiyon hareketinde fonksiyon yapar. Fleksiyona hız ve güç kazandırır. Önkol midpronasyonda iken çok aktiftir.

Tam pronasyondaki ön kolu midpronasyon pozisyonuna getirir.

N. musculocutaneus felcinde önkola fleksiyon bu kas ile yaptırılır.

M. EXTENSOR CARPI RADIALIS LONGUS

M. EXTENSOR CARPI RADIALIS BREVIS

M. EXTENSOR DIGITORUM

M. extensor digitorum, 2-5. parmaklara ekstensiyon yaptırır.

Dört tendonu, connexus intertendineus denilen fibröz yapıdaki transvers ara bağlantılarla birbirine bağlanır.

M. EXTENSOR DIGITI MINIMI

M. EXTENSOR CARPI ULNARIS

 

ELE FLEKSİYON YAPTIRAN KASLAR

            M. flexor carpi ulnaris, m. flexor carpi radialis ve m. palmaris longus

Parmakların fleksor kasları olan m. flexor digitorum superficialis ve profundus elin  fleksiyon hareketine yardımcı kaslarıdır.

ELE EKSTENSİYON YAPTIRAN KASLAR

            M. extensor carpi ulnaris, m. extensor carpi radialis longus ve m. extensor carpi radialis brevis

Parmakların ekstensor kası olan m. extensor digitorum elin ekstensiyonuna yardım eder.

ELE ADDUKSİYON (ULNAR DEVİASYON) YAPTIRAN KASLAR

            M. flexor carpi ulnaris ve m. extensor carpi ulnaris

ELE ABDUKSİYON (RADİAL DEVİASYON) YAPTIRAN KASLAR

            M. flexor carpi radialis, m. extensor carpi radialis longus ve m. extensor carpi radialis brevis.

M. SUPINATOR

Yavaş supinasyon hareketinde tek başına çalışır. Kuvvetli ve hızlı supinasyon’da m. biceps brachii’ye yardım eder. N. interosseus posterior(n. radialis’in r. profundus’u), bu kasın içinden geçer.

M. ABDUCTOR POLLICIS LONGUS

M. EXTENSOR POLLICIS LONGUS

M. EXTENSOR POLLICIS BREVIS

M. EXTENSOR INDICIS

FOVEA RADIALIS(ANATOMİK ENFİYE ÇUKURU, SNUFF BOX)

Sınırları

Arkada (yada medialde);m. extensor pollicis longus’un tendonu,

Önde (yada lateralde);m. abductor pollicis longus ve m. extensor pollicis brevis’in tendonları tarafından sınırlanır.

Çukurun içinden a. radialis geçer. V. cephalica bazen çukurun tavanından geçebilir.

Tabanında proksimalden – distale; radius’un processus styloideus’u, os scaphoideum, os trapezium ve I. metakarpal kemiğin bazisi bulunur. Os scaphoideum’un muayenesi bu fossa’dan yapılır.

EL BİLEĞİNDEKİ RETİNAKULUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir