Skip to main content

Kaslar

Üst lifleri m. trapezius ve m. levator scapulae ile birlikte scapula’yı askıda tutar.

Gövdenin ön tarafında bir ağırlık taşındığında scapula’nın arkaya doğru rotasyonunu önler.

Sinirin felcinde kişi koluna hiperabduksiyon yaptıramaz. Ayrıca scapula’nın medial kenarı toraks duvarından ayrılarak kanat şeklinde bir görünüm alır (Winged scapula, Kanat skapula).

SKAPULAR HAREKETLERİ YAPTIRAN KASLAR

Protraksiyon (öne çeken); m. serratus anterior, m. pectoralis minor

Retraksiyon (arkaya çeken); mm. rhomboidei, m. trapezius

Elevasyon (yukarı çeken); m. levator scapulae, m. trapezius (üst lifleri)

Depresyon (aşağı çeken); m. pectoralis minor, m. trapezius (alt lifleri)

Yukarıya rotasyon (cavitas glenoidalis’i yukarı baktıranlar); m. serratus anterior, m. trapezius

Aşağıya rotasyon (cavitas glenoidalis’i aşağıya baktıranlar); m. levator scapulae, m. pectoralis minor, mm. rhomboidei

ÜST EKSTREMİTE KASLARI

M. DELTOIDEUS

Multipennat bir kastır. Omuzun karakteristik kabarıntısını oluşturur. N. axillaris tarafından uyarılır. Sinirin felcinde kas atrofiye gider ve omuz kabarıntısı kaybolur.

Kolun bütün hareketlerinde fonksiyon gören tek skapular (omuz bölgesi) kastır.

Kasın orta parçası (pars acromialis) kolun 150 den 900 ye kadar olan abduksiyon hareketini yaptırır.

M. TERES MAJOR

            Humerus’taki crista tuberculi minoris’e insersiyo yapar. N. subscapularis tarafından uyarılır.

Fossa axillaris’in arka duvarının oluşumuna katılır. M. latissimus dorsi ile birlikte plica axillaris posterior’u yapar.

 

 

ROTATOR CUFF KASLARI (SİTS)

Bu kaslar, articulatio humeri’nin stabilizasyonunu sağlayan esas yapıdır.

1. M. SUBSCAPULARIS

Humerus’taki tuberculum minus’a insersiyo yapan tek kastır. Fossa axillaris’in arka duvarının büyük kısmını yapar. Siniri, n. subscapularis’tir.

2. M. SUPRASPINATUS

Humerus’taki tuberculum majus’un üst kısmına insersiyo yapar. Siniri, n. suprascapularis’tir. Kolun abduksiyon hareketini başlatan kastır. Kola ilk 150 lik abduksiyon hareketini yaptırır.

M. deltoideus’un fonksiyon kaybında bu kas ile kola kısmen abduksiyon yaptırılabilir.

Tendon yırtığına en çok rastlanan rotator cuff kasıdır.Baseball’da topu fırlatan oyuncularda sık olarak yırtılır.

3. M. INFRASPINATUS

Tuberculum majus’un orta kısmına insersiyo yapar. Siniri, n. suprascapularis’tir.

4.   M. TERES MINOR

Tuberculum majus’un alt kısmına insersiyo yapar. N. axillaris tarafından uyarılır.

OMUZ EKLEMİNDE KOLA HAREKET YAPTIRAN KASLAR

Fleksiyon; m. deltoideus, m. pectoralis major, m. coracobrachialis

Ekstensiyon; m. deltoideus, m. latissimus dorsi, m. teres major

Abduksiyon; m. supraspinatus, m. deltoideus, m. serratus anterior

Adduksiyon; m. pectoralis major, m. latissimus dorsi, m. coracobrachialis, m.

teres major, m. subscapularis, m. deltoideus

Dış rotasyon; m. infraspinatus, m. teres minor, m. deltoideus

İç rotasyon; m. subscapularis, m. latissimus dorsi, m. deltoideus, m. pectoralis

major, m. teres major

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOSSA AXILLARIS

Sınırları

Apex’i; 1. kaburga, scapula’nın üst kenarı, clavicula ve processus coracoideus

Tabanını; deri ve fascia axillaris,

Ön duvarını; m. pectoralis major, m. pectoralis minor, m. subclavius, clavicula ve fascia clavipectoralis,

Arka duvarını; yukarıdan aşağıya scapula m. subscapularis, m. latissimus dorsi ve m teres major

           İç duvarını; ilk 4 kaburga ve aralarındaki interkostal kaslar ile m. serratus anterior’un üst parçası oluşturur. Bu duvarda önemli oluşumlar bulunmadığından en tehlikesiz duvardır ve cerrahi girişimler bu duvardan yapılır.

Dış duvarı; sulcus intertubercularis, m. biceps brachii ve m. coracobrachialis tarafından yapılır. En dar ve en tehlikeli duvarıdır. Önemli nörovasküler oluşumlar bu duvara komşudur.

Fossa axillaris’te; a.v. axillaris, plexus brachialis’in infraklaviküler parçası ve dalları, interkostal sinirlerin lateral dalları, n. intercostobrachialis, axillar lenf düğümleri, memenin axillar uzantısı, ve yağ-bağ dokusu bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir