Skip to main content

Kaslar

Birinci kaburgaya insersiyo yapar. Boyunda önemli bir anatomik işarettir. Önünde v. subclavia, n. phrenicus ve v. jugularis interna bulunur. Arkasında ise cupula pleura, a. subclavia ve plexus brachialis’in kökleri vardır. A. subclavia ve plexus brachialis kökleri, bu kas ile m. scalenus medius arasındadır. A. subclavia bu kasla olan komşuluğuna göre incelenir.

Plexus brachialis ve a. subclavia’nın kasla olan yakın komşuluğu, bu yapılarda kompresyon sendromlarına (Thoracic outlet sendromu,Scalenus anticus sendromu) neden olabilir.

M. SCALENUS MEDIUS

Birinci kaburgaya insersiyo yapar. N. thoracicus longus ve n. dorsalis scapulae bu kası deler.

M. SCALENUS POSTERIOR

M. SCALENUS MINIMUS (M. PLEURALIS)

? İnspiryum sırasında skalen kaslar (özellikle m. scalenus medius) aktiftirler. 1. ve 2.

kaburgaları kaldırarak inspiryum’a yardım ederler.

PREVERTEBRAL KASLAR

Columna vertebralis’in ön tarafında yer alan bu kaslar, başa fleksiyon ve lateral fleksiyon yaptırırlar.

M. LONGUS COLLI (CERVICIS):En uzun prevertebral kastır.

M. LONGUS CAPITIS

M. RECTUS CAPITIS ANTERIOR

M. RECTUS CAPITIS LATERALIS

SUBOKSİPİTAL KASLAR

Başa ekstensiyon veçalıştığı tarafa lateral fleksiyon yaptırırlar.

M. RECTUS CAPITIS POSTERIOR MAJOR

M. RECTUS CAPITIS POSTERIOR MINOR

M. OBLIQUUS CAPITIS INFERIOR

M. OBLIQUUS CAPITIS SUPERIOR

TRIGONUM SUBOCCIPITALE

Kafanın arkasında oksipital kemiğin altındadır.

Sınırları

üst – iç; m. rectus capitis posterior major

üst – dış; m. obliquus capitis superior

alt – dış; m. obliquus capitis inferior yapar.

             Üçgenin içinde a. vertebralis ile n. suboccipitalis (1. servikal spinal sinirin ramus dorsalis’i) vardır. N. occipitalis major (2. servikal spinal sinirin ramus dorsalis’inin medial dalı), üçgenin tavanından geçer.

SIRT KASLARI

Derinde yer alan sırt kasları, postürün devamı ile ilgilidir.Bilateral çalıştıklarında columna vertebralis’e ve başa ekstensiyon, unilateral çalıştıklarında ise lateral fleksiyon yaptırır.

M. SPLENIUS CAPITIS

M. SPLENIUS CERVICIS (COLLI)

Tek taraflı çalıştıklarında boynu yana eğer ve yüzü çalıştıkları tarafa çevirirler. Bu hareket sırasında karşı tarafın m. sternocleidomastoideus’u ile sinerjist çalışır.

M. ERECTOR SPINAE (MUSCULI SACROSPINALES)

Columna vertebralis’in esas ekstensor kasıdır.

BAŞA FLEKSİYON YAPTIRAN KASLAR

M. longus capitis ve m. rectus capitis anterior

YÜZÜ ÇALIŞTIKLARI TARAFA ÇEVİREN KASLAR

M. splenius capitis ve cervicis, m. rectus capitis posterior major, m. obliquus capitis inferior, m. longissimus capitis

YÜZÜ ÇALIŞTIKLARI TARAFIN KARŞISINA ÇEVİREN KASLAR

M. semispinalis capitis, m. sternocleidomastoideus, m. trapezius

M. SERRATUS POSTERIOR SUPERIOR

            Romboid kasların altındadır. Inspiryuma yardım eder.

M. SERRATUS POSTERIOR INFERIOR

Ekspiryuma yardım eder.

GRYNFELT ÜÇGENİ

Yukarıda 12. kaburga ve m. serratus posterior inferior, içte m. erector spinae, alt – dış tarafta m. obliquus internus abdominis ile sınırlanır. Lumbal hernilerin geliştiği zayıf bir bölgedir.

M. TRAPEZIUS

            M. levator scapulae ile birlikte omuzumuzda bir yük taşırken omuzun çökmesini önler. N. accessorius’un spinal parçası tarafından uyarılır. Bu sinirin felcinde görülen omuz düşüklüğünün nedeni bu kastaki fonksiyon kaybıdır.

Kolun 900 den sonraki abduksiyonunda (hiperabduksiyon) m. serratus anterior’a yardım eder. Bu hareket sırasında, scapula yukarı doğru rotasyon yapar (cavitas glenoidalis yukarıya bakar).

Omuz sabitken, tek taraflı çalıştığında baş ve boynu çalıştığı tarafa büker ve yüzü karşı tarafa baktırır. İki taraflı çalıştığında ise baş ve boynu arkaya çeker (ekstensiyon).

 

 

 

M. LATISSIMUS DORSI

Humerus’taki sulcus intertubercularis’in tabanına insersiyo yapar. N. thoracodorsalis tarafından uyarılır. Kola adduksiyon, ekstensiyon ve özellikle iç rotasyon yaptırır. Fonksiyon bakımından m. pectoralis major’a benzer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir