Skip to main content

Kaslar

Erkeklerde; pars membranacea urethrae, glandula bulbourethralis’ler (Cowper bezleri), n. dorsalis penis

Kadınlarda;  urethra’nın ve vagina’nın bir kısmı, n. dorsalis clitoridis

Ortak yapılar; m. transversus perinei profundus, m. sphincter urethrae externus, a.v. pudenda interna ve dalları bulunur.

 

? Perineum bölgesinde bulunan kaslar, n. pudendus’un perineal dalları tarafından uyarılır. N. pudendus’u oluşturan aksonların nöronları medulla spinalis’te S24 segmentlerinde dizili olan Onuf çekirdeği içindedir.

CORPUS PERINEALE (CENTRUM PERINEI)

Diaphragma urogenitale’nin arka kenarının orta noktasında lokalize küçük bir fibröz doku kitlesidir. Erkeklerde anüs ile bulbus penis arasında, kadınlarda ise anüs ile vagina arasındadır.

Özellikle kadınlarda önemli bir yapıdır. Doğum sırasında yırtılabilir ve vagina arka duvarının alt kısmının desteği ortadan kalktığı için, ostium vagina’dan çıkabilir (prolapsus vagina). Yırtılmasını önlemek amacıyla episiotomy yapılır.

Corpus perineale’ye tutunması olan kaslar

M. sphincter ani externus, m. sphincter ani internus, m. bulbospongiosus, m. transversus perinei superficialis, m. transversus perinei profundus, m. levator ani (erkeklerde m. levatores prostatae, kadınlarda m. pubovaginalis parçası), m. sphincter urethra (externus), m. sphincter vesicae (m. sphincter urethrae internus), m. sphincter urethrovaginalis ve bazen m. compressor urethrae.

Membrana perinealis’in de (fascia inferior diaphragmatis urogenitalis) centrum perinei’ye tutunması vardır.

 

M. SPHINCTER URETHRAE

Bu kasın bir kısım lifleri urethra’nın membranöz parçasını, bir kısım lifleri de mesane boynunu kuşatır. Urethra’nın membranöz parçasını kuşatan lifleri (m. sphincter urethrae externus) istemli çalışır. Mesane boynunu kuşatan ve mesanenin düz kası ile birleşen lifleri (m. sphincter urethrae internus = m. sphincter vesicae) ise otonom kontrol altındadır.

Mesane dolu iken, uretrayı kapatır. Miksiyon sırasında gevşer. İdrar yada meninin son damlası membranöz uretradan geçtikten sonra kasılır.

Mesane boynunu kuşatan lifleri nn. splanchnici pelvici (OSS), membranöz uretra’yı kuşatan lifleri ise n. pudendus’un  perineal dalı tarafından uyarılır.

M. TRANSVERSUS PERINEI SUPERFICIALIS

M. TRANSVERSUS PERINEI PROFUNDUS

? M. transversus perinei superficialis ve profundus, corpus perineale’yi tesbit eder ve böylece visseral kanalları orta hatta tutarlar.

M. BULBOSPONGIOSUS

Erkeklerde bulbus penis ve corpus spongiosum penis’i, kadınlarda bulbus vestibuli’leri ve glandula vestibularis major’ları örter.

Miksiyonun son safhasında kasılarak urethra içinde kalmış olan idrar yada meni’nin dışarı atılmasını sağlar. Miksiyon sırasında gevşektir. Ejakulasyon sırasında m. sphincter urethrae ile birlikte aralıklı olarak devamlı kasılır.

M. ISCHIOCAVERNOSUS

Erkeklerde crus penis’leri, kadınlarda ise crus clitoridis’leri örter. Crus’lara bası yaparak, venöz dönüşü geciktirir. Böylece penis ve clitoridis’in ereksiyonunun devamlılığını sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir