Skip to main content

Kaslar

İnguinal kanalın karın boşluğuna bakan ağzı (ANULUS INGUINALIS PROFUNDUS) fascia transversalis üzerindedir.

 

KARIN DUVARININ ZAYIF BÖLGELERİ

Karın ön duvarının zayıf noktaları

Linea alba (epigastric herni), umbilicus, linea semilunaris (Spiegel çizgisi), linea arcuata (Douglas’ın linea semicircularis’i), anulus femoralis, anulus inguinalis superficialis, anulus inguinalis profundus,

Karın arka duvarının zayıf noktaları

Trigonum lumbale (Petit üçgeni) ve Grynfelt üçgeni

Bu zayıf alanlardan lumbar herniler gelişir.

 

B – KARIN ARKA DUVARI KASLARI

Karın arka duvarını kapatan kaslar; m. psoas major, m. psoas minor, m. iliacus ve m. quadratus lumborum’dur. M. psoas major ve m. iliacus birleşerek m. iliopsoas’ı oluşturur ve uyluğun fonksiyonu ile ilgilidir.

Fascia iliaca

M. psoas major ile m. iliacus’u örter. M. psoas major’un üst kısmında kalınlaşarak ligamentum arcuatum mediale’yi oluşturur. Bu fasiya’nın bir uzantısı ligamentum inguinale’nin altında kalan boşluğu ikiye böler. Lateralde kalanına lacuna musculorum denir ve içinden m. iliopsoas ile birlikte n. femoralis geçer. Medialde olanına lacuna vasorum adı verilir ve içinden a.v. femoralis geçer. Fascia iliaca, aşağıda vagina femoralis’in arka duvarını oluşturur.

              Vagina femoralis, ligamentum inguinale’nin arkasında fascia transversalis’in femoral damarların önünden, fascia iliaca’nın ise arkasından geçerek oluşturduğu tübüler bir yapıdır.             Femoral kılıfta üç kompartman vardır. Lateral kompartmanda a. femoralis, orta kompartmanda v. femoralis ve medial kompartmanda da canalis femoralis bulunur.

M. QUADRATUS LUMBORUM

12. kaburgayı sabitleyerek inspiryum’a yardım eder. Pelvis sabitken, columna vertebralis’i aynı tarafa eğer. İki taraf kas birlikte çalıştıklarında columna vertebralis’in lumbal bölgesinin ekstensiyonuna yardım eder.

 

 

 

CANALIS FEMORALIS

Femoral kılıf içindedir. Yaklaşık 1.25 cm uzunluğunda olan kanal kadınlarda daha büyüktür. İçinde lenf damarları ve bir adet lenf düğümü (Rosenmüller yada Cloquet lenf düğümü) vardır. Kanalın karın boşluğuna bakan proksimal ucuna anulus femoralis denir. Funiculus spermaticus (kadınlarda lig. teres uteri), anulus’un ön kenarının hemen üstündedir. Anulus’u extraperitoneal doku yoğunlaşması olan septum femorale kapatır.

Anulus femoralisin sınırları

Önde; ligamentum inguinale       Arkada; m. pectineus ve fasiası

İçte; ligamentum lacunare            Dışta; v. femoralis

 

DIAPHRAGMA PELVIS

M. levator ani ve m. coccygeus ile fasiaları apertura pelvis inferior’u kapatan diaphragma pelvis’i oluşturur. Diaphragma pelvis, pelvis boşluğunu perineum’dan ayırır.

pelvis ile mesane’nin ön yüzü arasında kalan boşluğa spatium retropubicum (Retzius boşluğu, spatium prevesicale) adı verilir. Mesane’nin genişlemesine olanak tanıyan bu boşlukta gevşek konnektif doku, damarlar (Santorini ven pleksusu) ve sinirler bulunur.

Fascia pelvis, m. obturatorius internus’un pelvise bakan yüzü üzerinde fascia obturatoria adını alır. Obturator sinir ve damarların altında bir arkus yaparak obturator kanalı tamamlar. Canalis pudendalis’in de oluşumuna katılır.

M. LEVATOR ANI

İki tarafın kası, diaphragma pelvis’in büyük kısmını oluşturur ve komşu medial kenarları arasından urethra, rectum ve kadınlarda ilaveten vagina geçer. Kasın üç parçası vardır.

                   M. pubococcygeus; kasın esas parçasıdır. En iç lifleri m. sphincter urethrae ile karışır. Bazı lifleri erkeklerde prostat’a (m. puboprostaticus = m. levator prostatae), kadınlarda da vagina’nın duvarlarına (m. pubovaginalis = m. sphincter vaginae) insersiyo yapar.

Anus, rectum ve urethra’yı çevrelediğinden obstetrikte önemlidir. Doğum sırasında yaralanma olasılığı en fazla olan parçadır. Yaralanması durumunda cystocel, cystourethrocel yada rectocel gelişebilir. Diaphragma pelvis’in zayıflamasına bağlı olarak stress incontinence oluşabilir. Bunları önlemek amacıyla doğumda episiotomy yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir