Skip to main content

Kaslar

Diafragma’da bulunan açıklıklar

nForamen venae cavae; 8. ve 9. torakal vertebralar arası discus intervertebralis seviyesinde, centrum tendineum’un üzerindedir. Bu açıklıktan v. cava inferior ve sağ n. phrenicus’un terminal dalları geçer. Bazen sağ v. hepatica’da bu delikten geçip v. cava inferior’a açılır.

nHiatus oesophageus; 10 torakal vertebra seviyesindedir. Bu açıklıktan; oesophagus, sağ ve sol n. vagus’lar, a.v. gastrica sinistra’ların özofageal dalları ve özofagus’un alt 1/3 kısmından gelen lenf damarları geçer.

nHiatus aorticus; krus’lar arasında, 12. torakal vertebra gövdesinin alt kenarının önündedir. Bu açıklıktan; aort, ductus thoracicus ve bazen v. azygos ile v. hemiazygos geçer.

nHer bir crus’ta bulunan ikişer küçük açıklığın birisinden n. splanchnicus major, diğerinden n. splanchnicus minor geçer. V. hemiazygos sol crus’tan geçer.

nA.v. epigastrica superior’lar genellikle trigonum sternocostale’den geçerler.

nV.a.n. subcostalis, ligamentum arcuatum laterale’nin arkasından geçer.

nTruncus sympathicus, her iki tarafta ligamentum arcuatum mediale’nin arkasından geçer.

Damarları

  • A. musculophrenica ve a. epigastrica superior (a. thoracica interna’nın uç dalları) ile a. pericardiacophrenica (a. thoracica interna’nın yan dalı)
  • A. phrenica superior ve son üç a. intercostalis posterior (aorta thoracica’nın dalları)
  • A. phrenica inferior ve üstteki üç aa. lumbales (aorta abdominalis’in dalları)

Venöz kanı aynı isimli venler tarafından taşınır.

Lenfi

            Üst yüzünün lenfini taşıyan lenf damarları, frenik lenf düğümlerine gelir. Bu düğümlerin lenf damarları da parasternal ve posterior mediastinal lenf düğümlerine gider. Alt yüzünün lenf damarları lateral aortik lenf düğümlerine boşalır.

Siniri

Motor siniri, plexus cervicalis’den gelen n. phrenicus (C3,4,5)’dur. Santral kısımlarının duyusunu da bu sinir taşırken, periferik kısımlarının duyusunu son altı interkostal sinir taşır.

N. phrenicus pleura, pericardium ve peritoneum’un da duyusunu taşır. Bu üç seröz zardan duyu taşıyan tek sinirdir.

 

SOLUNUM KASLARI

Diaphragma, toraksın vertikal çapını artırarak, diğer kaslar ise, kaburgaları yukarı doğru kaldırıp toraksın anteroposterior ve transvers çapını artırarak inspiryumda fonksiyon yapar. Bazı kaslar ise kaburgaları aşağı çekip bu çapları azaltarak ekspiryumda fonksiyon yapar.

I- Normal solunumda fonksiyon gören kaslar

İnspirasyon kasları; diaphragma ve mm. intercostales externi

Ekspirasyon, pasif olarak yapılır.

II – Derin ve kuvvetli solunumda fonksiyon gören kaslar

İnspirasyon kasları; diaphragma, mm. intercostales externi, m. pectoralis major ve minor, mm. scaleni, m. latissimus dorsi, m. quadratus lumborum, mm. levatores costarum, m. serratus posterior superior.

Ekspirasyon kasları; m. intercostales interni, mm. intercostales intimi, mm. transversus thoracis, m. latissimus dorsi, m. obliquus internus abdominis, m. obliquus externus abdominis, m. transversus abdominis, mm. subcostales ve m. serratus posterior inferior

 

 

KARIN DUVARI KASLARI

A – KARIN ÖN VE YAN DUVARI KASLARI

Karın ön duvarını örten fascia superficialis umbilicus altında iki tabakalı bir yapı gösterir. Yağ dokusundan zengin yüzeyel yaprağı Camper fasiası adı ile bilinir. Scrotum’da yağ dokusunu kaybeder ve düz kas liflerinden zenginleşerek m. dartos’u (tunica dartos) oluşturur.

Yüzeyel fasia’nın Scarpa fasiası denilen derin yaprağı, membranöz yapıdadır. Orta hatta yakın rektus kılıfından başlayan ve iki bant halinde penis sırtı ile yanlarına tutunan uzantıları ligamentum fundiforme penis adı ile bilinir.

Karın ön duvarının fascia profunda’sı (Gallaudet fasiası) penis’in derin fasia’sı (Buck fasiası) ile birleşen lig. suspensorium penis (kadınlarda ligamentum suspensorium clitoridis) denilen ligamenti oluşturur.

Karın duvarındaki sinirler ve damarlar, m. obliquus internus abdominis ile m. transversus abdominis arasında seyreder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir