Skip to main content

Kaslar

İkinci ve üçüncüsü orta parmağa tutunarak bu parmağı sabitler.

Dorsal interosseus kaslar, orta parmaktan geçen longitudinal eksene göre diğer parmaklara abduksiyon yaptırırlar (DAB; dorsal-abduksiyon).

? İnterosseus kaslar, esas fonksiyonlarına ilaveten lumbrikal kaslar gibi proksimal falankslara fleksiyon, diğer falankslara ekstensiyon da yaptırır. Daktilo kullanırken, yazı yazarken ve piyano çalarken fonksiyon görürler.

? İnterosseus kasların hepsi n. ulnaris tarafından uyarılır.

Oppozisyon, el baş parmağının sırasıyla ekstensiyon, abduksiyon, fleksiyon, iç rotasyon ve adduksiyon yaparak, diğer parmakların palmar yüzlerine değdirildiği kompleks bir harekettir. Kalem tutarken yada bir şey kıstırılırken kullanılır. Başlıca articulatio carpometacarpalis pollicis’de ve kısmen de articulatio metacarpo- phalangealis I’de yapılan bu hareket, n. medianus felcinde bozulur. İçinde oppozisyon sözcüğü olan bütün kaslar, bu harekette fonksiyon yapar.

ALT EKSTREMİTE KASLARI

UYLUĞUN ÖN VE LATERAL BÖLGESİNİN KASLARI

M. ILIOPSOAS

M. psoas major ve m. iliacus denilen iki kasın birleşmesi ile meydana gelir. Femur’da trochanter minor’a tutunan tek kastır. Plexus lumbalis, m. psoas major’un altındadır. Uyluğun en kuvvetli fleksor kasıdır. M. gluteus maximus’un antagonistidir.

          N. femoralis ile birlikte ligamentum inguinale’nin altında bulunan lacuna musculorum’dan geçer.

M. iliacus’un ön tarafından n. cutaneus femoris lateralis geçer. Sağ tarafta önünde caecum, sol tarafta ise colon descendens’in iliak parçası bulunur.

M. psoas major’un ön yüzü böbrekler, a.v. renalis, ureter, a.v. testicularis (a.v. ovarica) ve n. genitofemoralis ile komşudur. Ayrıca sağ taraftaki v. cava inferior tarafından örtülür. Plexus lumbalis, kasın arka parçası içinde gömülüdür. Uylukta ön tarafında a. femoralis, iç kenarında v. femoralis, dış kenarında n. femoralis bulunur.

M. PSOAS MAJOR İLE PLEXUS LUMBALIS’DEN ÇIKAN SİNİRLERİN İLİŞKİSİ

Kası lateral kenarından terk eden sinirler; yukarıdan – aşağıya doğru

– N. iliohypogastricus

– N. ilioinguinalis

– N. cutaneus femoris lateralis

– N. femoralis

Kası medial kenarından terk eden sinirler; yukarıdan – aşağıya doğru

– N. obturatorius

– N. obturatorius accessorius

– Truncus lumbosacralis

Kası delip, ön yüzünden terk eden sinir;

– N. genitofemoralis

M. iliacus n. femoralis, m. psoas major ise lumbal pleksus’tan (L1,2) gelen dallar tarafından uyarılır.

M. QUADRICEPS FEMORIS

               Vücudun en büyük kasıdır. Dört parçalıdır. Sonuç tendonu patella’nın bazisine insersiyo yapar. Bir kısım uzantıları patella apeksinden tuberositas tibiae’ya uzanan ve ligamentum patella adı ile bilinen ligamente karışır. M. vastus lateralis, kasın en büyük parçasıdır.

M. quadriceps femoris, bacağa ekstensiyon yaptırır. M. rectus femoris ek olarak uyluk fleksiyonuna yardım eder. Tırmanma, koşma, atlama ve sandelyeden kalkma sırasında fonksiyon görür. Diz ekleminin stabilitesini sağlayan esas yapıdır.

M. SARTORIUS

Vücudun en uzun kasıdır. Terzi (sartor) kası olarakta bilinir. A. femoralis’i örter. N. femoralis tarafından uyarılır. Spina iliaca anterior superior’dan başlar, diz ekleminin medialinde bulunan bir aponöroz’da (pes anserinus) sonlanır.

Uyluğavebacağa fleksiyon yaptırır.

 


PES ANSERINUS (KAZ AYAĞI)

M. sartorius, m. gracilis ve m. semitendinosus’un tibia’ya tutundukları yerde oluşturdukları geniş aponöroza verilen isimdir.

 

TRIGONUM FEMORALE (SCARPA ÜÇGENİ)

Sınırları

Medialde; m. adductor longus      Lateralde; m. sartorius

Tabanı; lig. inguinale

Apeksi; lateral ve medial sınırı yapan oluşumların kesişme noktası.

Üçgenin döşemesini lateralden mediale doğru; m. iliopsoas, m. pectineus ve m. adductor longus yapar. Çatısını ise fascia lata yapar.

Üçgen içinde femoral sinir ve damarlar ile inguinal lenf düğümleri bulunur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir