Skip to main content

KADIN GENİTAL SİSTEM ONKOLOJİSİ

Ortalama 14 yaşındadır.

Östrojen, AFP ve hCG sekrete ederler.

Prebubertal kız çocuklarında puberte prekokstan sorumludur olduğu düşünülmektedir.

Makroskopik olarak kanama nekroz; mikroskopik olarak düzensiz epiteliyal adalar, papiller ve glandüler gruplar dikkati çeker

Tedavi unilateral ooferektomi (çünki sıklıkla tek taraflıdır) ve kombine KT’dir (BEP).

 

Koryokarsinom

Çoğunlukla başka germ hücreli tümörlerle kombinedir.

HCG ileri derecede yükselmiştir (pozitif gebelik testi).

Son derece habistir; sıklıkla kan yolu ile erken dönemde me­tastaz yapar (akciğer, karaciğer ve kemiklere) ve plasen­tal özdeşlerine göre kemoterapiye daha dirençlidir.

Sıklık­la ilk 3 on yılda tanı alırlar.

Makroskopik olarak ileri derecede kanamalı ve nekroze­dir; malign karakterde koryon villus yapısı oluşturmayan sito ve sinsisyotrofoblastik hücrelerden oluşur.

 Prepubertal kız çocuklarında pelvik kitle ve puberte prekoks ile kendini gösterir.

 

Gonadoblastom

Olgular genellikle primer amenore, virilizasyon veya genital sistem gelişme bozukluklarına ilişkin araştırmalar sırada tesadüfen bulunur.

Sex kromozom çalışmaları ya sex kromozomunda mosaisizm(45, X/46, XY)ya da sex kromozomunun birinde eksiklik gösterir (45, X)

Olguların çoğunluğu fenotipik olarak kadındır (%80), kalanı ise kriptorşidizmli, hipospodias, ve kadın iç genital organlı erkeklerdir.

Sıklıkla kalsifikasyon alanları içerir.

Gonadlar cerrahi olarak eksize edilirse sonuç mükemmeldir.

 

 

 

 

               

 

OVERİN SEKS KORD-STROMAL VE METASTATİK TÜMÖRLER

Granulosa Hücreli Tümörler:

Nispeten iyi seyirlidir.

En sık 45-55 yaş grubundadır.

Genellikle östrojen salgılanır. Nadiren androjenik aktiviteye sahip olup bazan da hormonal açıdan inaktiftir.

Reprodüktif veya postmenopozal dönemde primer semptom vajinal kanamadır.

Sıklıkla unilateraldir.

Call-Exner cisimcikleri vardır.

%56 oranında endometrial hiperplazi ve %6-30 oranında endometrial adenokarsinom eşlik edebilir.

Serum inhibin, E2 ve foliküler regülatör protein (FRP) kullanılan tümör markerleridir
Olgulara Olier(enkondromatozis) hastalığı ve Mafucci sendromu eşlik eder.

granuloza

 

Tekoma:

%2-3 bilateraldir ve bilateral olduklarında asla malign değildir.

Ortalama yaşı 53’dür.

Östrojen salgılayabilirler.

%78 endometrial hiperplazi ve %21 endometrial kanser ile birliktedir.

Sıklıkla postmenapozal görülür. Hemen her zaman tek taraflıdır. Meigs sendromuna yol açabilir.

Kollagen hücrelerden oluşur.

Postmenapozal dönemde görülür. Sıklıkla tek taraflıdır, çift taraflı olanlar da Peutz-Jeghers Sendromu görülebilir.

sertoli

Sertoli-Leydig hücreli tümör (Androblastom veya Arhenoblastom):

Plazma testesteron ve androstenedion seviyeleri yüksek.

Bu androjenik etkiye bağlı olarak göğüs ve uterus atrofisi ile karakterize defeminizasyon bu tümörlerin klasik özelliğidir.

Daha sonra kıllanma, akne, saç hattının gerilemesi, kliteromegali, ve ses değişikliği gibi maskülinizasyon bulguları ortaya çıkar

s.leyding

Metastatik over tümörleri:

GİS kaynaklı, taşlı yüzük görünümü(Mide) içeren karsinomlar Krukenberg tümörü olarak tanımlanmaktadır.

EVRELEME:

Evre I: overe sınırlıdır.

Evre IA: Tek overde ve asit yok.

Evre IB: İki overe sınırlı, asit yok.

Evre IC: IA veya IB+ asit var.

Evre II: Pelvik yayılım ve bir veya iki over tutulumu

Evre IIA: Uterusu veya tüplere yada ikisine birden yayılımı veya metastaz

Evre IIB: Diğer pelvik dokulara yayılım.

Evre IIC: IIA veya IIB + asit yada peritoneal yıkama pozitifliği

Evre III: Pelvis dışına intraperitoneal, nodların tutulumu

Evre IV: Uzak metastaz.

Over Kanserinde Prognostik Faktörler:

Histolojik grade (En önemli prognostik faktörü

Evre/alt evre grupları

Asit

Malign peritoneal sitoloji

Biyolojik belirteçler

Anöploidi (Över Ca’da anöploidi oranı % 50-80)

S fazı / proliferatif fraksiyon

Anormal onkogen ekspresyonu

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir