Skip to main content

KADIN GENİTAL SİSTEM ONKOLOJİSİ

 

 

  1. Mezankimal tümörler:

Embryonel rabdomyosarkom (çocuklarda ve gençlerde görülür)

Adenosarkom

Endoservikal stromal sarkom

Karsinosarkom

Leiomyosarkom

  1. Diğer tümörler

Gardner kanal tümörleri (gerçek mezonefroma)

Metastatik tümörler (sıklıkla endometrium ve vajen kanserinde tutulur)

Lenfomalar

Melanom (nadirdir, prognozda servikal stromal invazyon derinliği önemlidir)

Karsinoid tümör

 

Yayılım

         Serviks kanseri; İntraperitoneal implantasyon, Etraf dokuya direkt invazyon, Lenfatik metastaz ve Kan yolu ile yayılır

         Özellikle paraservikal lenfatikler ilk olarak tutulur ve eksternal ilyak lenf nodlarına yayılır.

         Serviks kanseri en sık akciğere metastaz yapar.

        En sık rastlanan klinik belirti ve bulgu genellikle postkoital görülen kanama şeklidir.

        Olgularda en sık ölüm sebebi üremidir.

 

Evreleme: Klinik olarak evrelenen tek jinekolojik kanserdir.

Evre 0: Karsinoma insitu

Evre I: Tümör serviksle sınırlıdır.

Evre IA: Mikroinvazif karsinom (3 mm’den az)

Evre IB: Evre IA’daki diğer formlardır.
Evre II:
Karsinom pelvis yan duvarlarını tutmadan uterusa yayılmıştır. Vajen, 1/3 alt kısmı dışında

tümör ile tutulmuştur.

Evre IIA: Parametrial tutulum yoktur.

Evre IIB: Parametrial tutulum vardır.
Evre III: Karsinom pelvis yan duvarlarının üstüne dek ilerlemiştir. Vajen alt 1/3 kısmına da yayılmıştır.

Evre IIIA: Pelvis yan duvarına yayılım yok.
Evre IIIB: Pelvis yan duvar tutulumu, hidronefroz ve nonfonksiyonel böbrek vardır.

Evre IVA: Komşu organlara invazyon vardır.
Evre IVB: Uzak metastaz görülür.

    evre ıv

 

Prognostik faktörler:

Lenf nodlarının tutulumu fen önemli prognostik faktördür)

Primer tümörün büyüklüğü

Stromal invazyon derinliği

Lenfovaskuler alan tutulumu

Parametrial yayılım

Histolojik tip

Vajinal sınırların durumu

 

Tedavi:

Radikal histerektomi (bilateral pelvik lenfadenektomi) evre I ve evre IIA’de

Tek başına radyasyon tedavisi

 

                                                                  ENDOMETRİUM

                                         ENDOMETRİUM HİPERPLAZİSİ

                       Östrojen hiperstimulasyonuna bağlı olarak uterus kavitesini döşeyen endometriumun glandüler epitel ve stromasında proliferasyonla seyreden ve çeşitli basamaklardan geçerek malign dejenerasyona (endometrium ca.) uğrayabilen bir lezyonlar serisidir. Anormal kanama sebebidir. Fazla ve düzensiz kanama oluşur.

                    Ovulasyonun oluşmaması, progesteron ile dengelenmemiş östrojen kullanımı, polikistik overler (Stein Leventhal Sendromu), granüloza-teka hücreli tümörler gibi östrojenin yüksek seyrettiği durumlar neden olabilir..

           Endometriyal hiperplazi ve buna bağlı kanser gelişiminde anahtar özellik PTENtümör süpresör geninde meydana gelen delesyon veya inaktivasyondur.

          Endometriyal hiperplazilerin %63’ünde, endometriyal kanserlerin %50-80’inde PTEN inaktivasyonu saptanır. 

                   Histolojik olarak iki alt tipi vardır. Basit tipte endometriyal (kistik glandüler) hiperplazide tümör riski düşüktür. Kompleks tipte (adenomatöz) hiperplazide risk daha yüksektir.

                 Her iki tipte de gland epitelinde atipi varlığına-yokluğuna göre atipili-atipisiz alt gruplar yer alır. Atipili hiperplazide glandlarda kalabalıklaşma ve şekillerinde düzensizleşme, nükleer atipi ve PTEN inaktivasyonu mevcuttur.

               En yüksek kanser riski atipik kompleks (adenomatöz) hiperplazidedir (endometriyal intraepitelyal hiperplazi) ve histerektomi endikasyonudur. Bu vakaların %25-30’u endometriyal adenokansere dönüşür.

 

Klinik:

En sık görülen semptom menometrorajidir

 Tanı ve Tarama:

Kesin tanı endometrial biopsidir

Postmenopozal kadınlarda USG’de endometriumun 5 mm veya daha fazla olması

Sınıflama:

1.Basit hiperplazi (Glandüler hiperplazi, kistik glanduler hiperplazi)

2. Kompleks Hiperplazi:

                              Glandlar iyice dilate, ve sırtsırta dizilmişlerdir.

3.Atipik Hiperplazi:

a) Basit Atipik Hiperplazi: Atipi var, glandlarda sırtsırta dizilme yok
b) Kompleks Atipik Hiperplazi: Atipi ve glandlarda sırtsırta dizilme var.

 

ENDOMETRİAL HİPERPLAZİ
TANI PERSİSTANS Ca GELİŞİMİ
Basit %19 %1
Komplex %17 %3
Basit atipili %23 %8
Komplex atipili %14 %29

endometelya

Tedavi:

Doğurganlık döneminde: 3 ay östrojen + progesteron.

Çocuk istemi varsa ovulasyon indüksiyonu

Perimenopozal kadınlarda: Histerektomi (TAH+BSO) veya Progesteron

Menopozal kadınlarda: Histerektomi (yapılması kontrendike ise progesteron verilebilir)

 

ENDOMETRİUM KANSERİ

Gelişmiş ülkelerde endometrium CA en sık rastlanan jinekolojik kanserdir

Yaş ilerledikçe prognoz kötüleşir. Obesite, hipertansiyon, diabet olanlarda sık görülür.

Risk Faktörleri:

Nulliparite

Erken menarş, geç menapoz 

Eksojen östrojen tadavisi alanlar

Meme, over, kolon CA olanlar

PCOS olanlar

Yüksek sosyoekonomik düzeyi olanlar

Tamoxifen kullanım öyküsü

USG’de endometrium kalınlığı takip edilebilir. Postmenapozal 5mm üzeri endometrium kalınlığı varsa endometrial biopsi alınmalıdır.

En çok (%90) anormal uterin kanama gözlenir. Postmenapozal kanama aksi kanıtlanana dek CA olarak düşünülür

Postmenapozal Kanama Nedenleri:

1-Dışandan alınan östrojen %20-30

2-Atrofik endometrium %50-60

3-Endometrium ca % 11-15
4-Polip%10
5-Endometrial hiperplazi %5
6-Diğer nedenler %5

Tanı

Tanı için fraksiyone küretaj yapılır. Fx küretaj yapılmasınm amacı endoservikal tutulum olup olmadığının anlaşılmaya çalışılmasıdır.

 

Histolojik Tipler

1-Adeno ca%80

Squamöz diferensiyasyon :Adenoakantom (adenokanser içinde skuamoz metaplazi odakları bulunmasıdır),

Adenoskuamöz (Adeno ve skuamoz kanserin birarda bulunmasıdır)

2-Seröz papiller ca

Yüksek gradelidir ve prognozu daha kötüdür. (En kötü prognozlu endometrium ca tipidir)
3-Clear cell ca

Yaşlılarda daha sıktır(atrofik endometrium zemininde gelişir)ve tümör agresif seyirlidir.(2. en kötü prognozlu endometrium ca tipidir)

4-Müsinöz cell ca İyi diferensiyedir.

5-Skuamöz celi ca

Genelde kronik inflamasyon ve pyometri görülür.

6-İndiferansiye karsinom

edimentum kanseri

EVRELEME:

Evre 1: Tümör uterustadır.
Evre 2: Tümör servikstedir.
Evre 3: Peritoneal sitolojik ve/veya vajinal yayılım vardır.
Evre 4: Uzak veya eksternal genital pelvik metastaz vardır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir