Skip to main content

KADIN GENİTAL SİSTEM ONKOLOJİSİ

kan Tx

PERİFERİK SİNİR TRAVMALARI

BRAKİYAL PARALİZİ

İri bebeklerde omuz çekilirken brakiyal pleksusun zedelenmesi sonucu oluşur. Genellikle tek taraflıdır, sağ tarafta sola göre 2 kat sıktır

 

PERİFERİK SİNİRErb-Duchenne Paralizisi:

Vakaların %80’ini oluşturur. Servikal 5 ve 6. sinirler zedelenir. Çocuğun kolu tipik olarak adduksiyon ve iç rotasyonda, ön kol pronasyondadır.

Paralitik tarafta Moro alınmaz. Biseps refleksi toktur. El hareketleri korunmuştur.

Yakalama refleksi alınır. Beraberinde klavikula veya humerus kırıkları, omuz subluksasyonu görülebilir.

Bazı vakalarda frenik sinir (4. servikal) de olaya katılır.

Frenik sinir paralizisinde solunum güçlüğü ile birlikte karın tipi solunumun olmadığı farkedilir.

Akciğer grafisinde o taraf diafragma yükselmiştir.

Tedavi 

Atel

Konservatif

 Atel

Klumpke Paralizisi

  Servikal 7,8 ve torakal 1. sinirler zarar görür.

Elde paralizi olur.

  Yakalama refleksi yoktur.

Birinci torakal sinirin sempatik lifleri tutulduğunda Horner sendromu (ptosis ve miyosis) birliktedir.

 

YENİDOĞAN APNESİ

Solunum yollarında hava akımının durmasıdır.

Prematürelik apnesi

1500 g altındaki prematürelerin %50’sinde görülür.

2-7 günler arasında olur.

Nedeni nöronal immatüritedir.

Solunum merkezi immatür olan bu bebeklerin solunumu “periyodik solunum” şeklindedir.

Periyodik solunumda 5-10 sn.lik apne dönemini, 10-15 sn süren hızlı ventilasyon (50-60/dk) dönemi izler. Bu tip apnede kalp hızı değişmez.

Tedavi:

            Taktil stimulasyon

Teofilin

 

Patolojik apne

Solunum durması 20 sn.den uzundur. Siyanoz, ani solukluk, hipotoni ve bradikardi (apneik spell) ile birliktedir.

                           Patolojik apne nedenleri
SSS HİE, İVK, konvülziyon ve ilaçlar
Solunumsal Pnömoni, atelektazi, pnömotoraks, ağır RDS, frenik sinir paralizisi, havayolu tıkanmaları
Enfeksiyon Sepsis, menejit, NEK
GİS Oral beslenme, barsak hareketleri, GÖR, intestinal perforasyon
Metabolik Hipoglisemi, hipokalsemi, hiponatremi, hipernatremi, hiperamonemi, asidoz, hiperbilirubinemi (kern ikterus),
hipotermi, hipertermi
KVS PDA, hipotansiyon, hipertansiyon, kalp yetmezliği, anemi, hipovolemi, vagal tonus

HİPOGLİSEMİ

Term ya da preterm bütün bebeklerde plazma glukoz konsantrasyonunun 50 mg/dl‛nin altına düşmesi hipoglisemi olarak tanımlanır.

NEONATAL HİPOGLİSEMİ NEDENLERİ:

Perinatal stress

Sepsis (gram negatif)

Perinatal asfiksi

Hipotermi

Polisitemi

Şok

Diabetik anne bebeği

Yetersiz glukoz tedavisi

Maternal ilaçlar: (ß-sempatomimetikler, Terbutalin Ritodrin Klorpropamid, Propranolol)

İyatrojenik: Glukoz infüzyonunun hızla kesilmesi, PDA için iv indometazin infüzyonu

IUBG (SGA bebekler)

Prematüre bebekler

Postmatür bebekler

Hiperinsülinizm(Beckwith-Wiedeman sendromu, Adacık hücre adenomu, Nezidioblastosis, lösin hiperduyarlılığı, Rh uyuşmazlığı)

Hormon eksiklikleri: BH eksikliği, ACTH yanıtsızlığı, Hipotiroidi, Epinefrin eksikliği, Glukagon eksikliği, Kortizol eksikliği, Hipofizer yetmezlik

Karbonhidrat metabolizması defektleri: Tip1 Glikojen depo hastalığı, Fruktoz intoleransı, Galaktozemi, Glikojen sentaz eksikliği, Fruktoz 1-6 difosfataz eksikliği

Aminoasit metabolizması defektleri: MSUD, Propiyonik asidemi, Metil malonik asidemi, Tirozinemi, 3-hidroksi 3-metilglutaril KoA lyaz eksikliği

Yağ asidi metabolizması defektleri

HİPOGLİSEMİDE PROGNOZ:

Semptomatik hipoglisemide nörolojik hasar oranı %30-50 arasında değişir. En sık sekeller kalıcı nöbetler ve mental retardasyondur.

YENİDOĞANDA HİPOKALSEMİ

Total Ca düzeyinin semptom (tetani) varken 7 mg/dl’nin, semptom yokken 6 mg/dl’ninaltına düşmesine veya iyonize kalsiyumun 2.5-3.0 mg/dl’nin altına inmesine hipokalsemi denir.

Semptomlar:

Hipokalsemi eşik potansiyeli düşürerek, kas kasılmasını ve sinir iletimini bozar. SSS ile ilgili en önemli semptomlar,konvülsiyon, bilinç kaybı ve apnedir.

Hipokalsemide kalp bloğu, ventrikül fibrilasyonu, hipotansiyon, kalp yetmezliği, EKG’de QT uzaması, özellikle yenidoğanlarda apne ve hipoksiye neden olabilir.

Laringospazm oluşabilir. Yenidoğanlardaki jitterinessin en önemli nedenlerinden birisi de hipokalsemidir.

Hipokalsemi kronikleşirse (raşitizm, hipoparatroidi), kemikte demineralizasyon olur, sonuçta kemik ağrıları ve kırıklar oluşabilir. Hipokalsemi 1 yıldan uzun sürerse katarakt oluşur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir