Skip to main content

KADIN GENİTAL SİSTEM ONKOLOJİSİ

            Azaltanlar: İnsulin, Testesteron

Sürfaktan yapımını artıran ekzojen maddeler

Betametazon, Deksametazon, Aminofilin, Teofilin, Ambroksol

 

KLİNİK BULGULAR:

Doğumdan birkaç saat sonra takipne, inleme, interkostalve subkostal retraksiyonlar, burun kanadı solunumu başlar.

Giderek artan siyanoz gelişir.

Dinlemekle akciğer sesleri normal olabilir, AC havalanması azaldıkça solunum sesleri azalır.

Tedavi edilmezse kan basıncı ve vücut ısısı düşer, inleme azalır.

Apne ve düzensiz solunum başlar ve bebek solunum yetmezliği ile kaybedilir.

 

 

 

 

RADYOLOJİK BULGULAR:

Atelektaziler nedeniyle her iki AC alanında yaygın, diffüz, ince retikülogranüler opasiteler ile, bunların arasındaki bronşlatın hava ile dolu olmasına bağlı hava bronkogramları görülür.

Ağır vakalarda bütün alveollerin atelektazisine bağlı olarak “buzlu cam” görünümü olabilir.

buzlu cam

Tedavi:

Surfektan verilip, PEEP ile mekanik ventile ettirilir.

RDS klinik ve radyolojik olarak pnomoniden ayırt edilemez. Bu nedenle RDS düşünülen yenidoğanlara antibiyotik (Amisilin+gentamisin) verilmelidir.

 

YENİDOĞANIN GEÇİCİ TAKİPNESİ

Doğumdan sonra akciğer sıvısının absorpsiyonunun gecikmesine bağlı olarak akciğer kompliyansının azalmasına bağlı olduğu düşünülmektedir.

İnsidansı 11/1000 canlı doğumdur.

Klinik:

Takipne, hırıltı ve retraksiyon gelişir. Takipne birkaç gün sürer.

Akciğer grafisinde santral vasküler belirginleşme, hiperaerasyon, interstisyel ve plevral sıvı, interlobar fissürlerin belirginleşmesi ve kardiyomegali olabilir.

Tedavi:

Hastada oksijen saturasyon düşüklüğü varsa oksijen verilmesi yeterlidir.

Prognoz:

İyidir, birkaç gün içinde düzelir.

 

 

 

 

 

MEKONYUM ASPİRASYONU

Patofizyoloji:

Fetüs hipoksiye maruz kaldığında mekonyumunu intrauterin dönemde amniyon mayiye yapabilir

Klinik:

Küçük havayollarının obstrüksiyonu sonucu ilk saatler içinde takipne, hırıltı, siyanoz ile birlikte solunum sıkıntısı bulguları ortaya çıkar.

Akciğer grafisinde tipik olarak yama tarzında infiltrasyonlar, ön arka çapın artışı, diyafragmanın düzleşmesi gözlenir.

Tedavi:

Amniyon mayide mekonyum tespit edilen bebeğin başı doğar doğmaz ağız içi aspire edilmelidir.

Mekanik ventilasyon ile düzelme görülmeyen hastalarda sürfaktan, ekstrakorpereal mekanik oksijenasyon (ECMO), nitrik oksid fayda sağlayabilir.

Persistan pulmoner HT riski bulunmaktadır. Bunun tedavisinde PGE ve PGI, Nitrat, Sildenafil, MgSO4, Ca++ kanal blokerleri, alfa blokerler, bosentan (endotelin reseptör blokeri) kullanılabilir.

Beta blokerler pulmoner basıncı arttırdığından kullanılmaz.

 

MEKONYUM İLEUSU

Yenidoğanda mekonyumun sertleşerek sıkışması intestinal obstruksiyona neden olabilir ve sıklıkla kistik fibrozla birliktedir. Mekonyum en sık ileum alt kısmın­da birikir. Abdominal distansiyon belirgindir ve kısa bir süre içinde kusmalar gelişir. Röntgende mekonyumun en fazla konsantre olduğu noktada gaz infiltrasyonu köpüksü granüler bir görünüm yaratabilir.

Atrezilerde görülen atrezi üstünde generalize, düzgün hatlı, distandü barsak anslannın aksine barsak looplan genişliği değişebilir ve gaz birikimi düzgün hatlı olmaz.

            Tedavide gastrografin enema denenebilir, başarılı olmazsa veya perforasyon şüphesi varsa laparotomi yapılır. Sıkışmış mekonyum izotonik NaCl veya asetil sistein ile çıkarılır.

Mekonyum peritoniti

Barsakta perforasyon in utero veya doğumdan hemen sonra olabilir ve mekon­yum peritona boşalır. Bu tip perforasyonun en sık nedeni kistik fibroza bağlı mekonyum ileusudur, bazen mekonyum tıkacı veya başka bir nedenli intestinal obstruksiyonlara da bağlı olabilir.

 

Perforasyon spontan olarak iyileşmiş ve peritona kaçan mekonyum az miktar­da ise olay atlanabilir ve daha sonra rastlantısal çekilen bir röntgende kalsifiye olmuş mekonyum saptanabilir.

 

Mekonyum tıkacı

Alt kolonik veya anorektal tıkaçlar obstruksiyona neden olabilir. Mekonyum tı­kaçları küçük (mikro) sol kolon sendromu (özellikle diabetli anne bebeğinde), kistik fibroz, rektal aganglionozis, Mg sülfat verilmiş anne bebeği durumların­da görülebilir.

Tıkaç izotonik NaCl ile irrige edilerek açılabilir. Gastrografin de kullanılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir