Skip to main content

KADIN GENİTAL SİSTEM ONKOLOJİSİ

         Doğumsal anomali insidansı SGA ve prematüre bebeklerde yüksektir. Mekonyum ileusu, intestinal obstrüksiyon, gastroşizis ve omfaloseli olan yenidoğanlar genellikle prematüredir.

 

Patent Duktus Arteriozus (PDA)

Hipoglisemi

Hepatik glikojen depolanması büyük oranda gebeliğin son üç ayında gerçekleşir. Bu nedenle prematüre bebeklerde glikojen depoları yetersizdir. Prematüre bebeklerde %15 (SGA bebeklerde %67) oranında hipoglisemi bildirilmiştir.

 

Nekrotizan Enterokolit (NEC)

Nekrotizan enterokolit (NEK), YD döneminde en sık görülen akkiz GİS hastalığıdır. En sık PM’lerde ve PDA ve HİE gibi hastalıkların bir komplikasyonu olarak görülür.

Etyoloji:

–  Prematürelik (En sık)

– Asfiksi ve Hipoksik iskamik hasar nedeni ile GİS kanlanmasının bozulması en önemli faktörlerdendir

–  Göbek ven veya arter kateterizasyonu

–  PDA

–  Polisitemi

–  Hipotansif durumlar

–  Enteral yolla beslenme (aşırı ve hızlı volüm artışı), hiperozmolar formülle erken beslenme

– Bakteriel kolonizasyon: GİS doğumda sterildir. 1. Haftanın sonunda barsaklarda aerobik ve anaerobik bakteriler çoğalmaya başlar. NEK’te en sık izole edilen mikroorganizmalar; E.Coli, K. Pnömoni, S. Epidermitis, C. Botilunum ve bazı viruslar (enterovirus, koronavirus, rotavirus) dır.

Patolojik Anatomi

Herhangi bir barsak bölümü tutulabilir ise de genellikle olay terminal ileum, ileocekal bölge ve sağ kolondadır.

 

 

 

Klinik bulgular

Semptomların başlaması genellikle 3. ve 10. günler arasındadır. NEK’in en erken klinik bulgusu, beslenme sırasında gastrik rezidüel volümün giderek artmasıdır.

Erken dönemde hafif-orta derecede distansiyon vardır, barsak sesleri normaldir. Daha sonra kanlı dışkılama, kusma başlar ve ileus gelişir. Geç dönemde barsak duvarındaki gaza bağlı krepitasyon alınabilir, genişlemiş barsak lupları görülebilir veya palpasyonla hissedilir. Bazen kitle ele gelir, karın hassastır, asit, karın duvarında ödem olabilir.

 

Radyolojik bulgular

En erken bulgu olarak genişlemiş barsak lupları ve distansiyon saptanır. Az sayıda olguda da hava-sıvı düzeyi saptanır. Intramural gaz varlığı (pnömatosis intestinalis) tipiktir. Gaz kabarcıkları karaciğer içinde de görülebilir.

Portal vende gaz (pyopnömo flebitis) kötü prognozu gösterir. İlerlemiş olgularda assit saptanır. Olguların 1/3’ünde perforasyon gelişir. Perforasyon gelişti ise, persistan asidoz, pıhtılaşma bozuklukları, kollaps, ön karın duvarında ödem, sertlik ve kızarıklık vardır.

Laboratuvar:

En sık görülen laboratuvar bulguları; metabolik asidoz, anemi, trombositopeni, lökopeni, elektrolit bozuklukları, gaitada gizli kan ve redüktan madde pozitifliği, şiddetli olgularda DİC dir.

Tanı:

Batın distansiyonu, ileus

Radyoloji:

Pnomatozis intestinalis

İleus

Portal vende hava

Portal vende hava

Tedavi

Oral beslenmenin kesilmesi

Cerrahi (Nekrotik segmentin çıkarılması)

Sepsis için antibiyotik (Ampisilin+Gentamisin)

 

 

İntrakranial Kanama

Gestasyon yaşın ilerlemesi ile küçülen ve term bebekte çoğu kez kaybolan germinal matriks, primitif damarlardan zengin, destek yapısından fakir ve zedelenmeye eğilimlidir.

Germinal matrix kanaması, intraventriküler bölgeye yayılabilir. Matrix kanamsı komplikasyon olrak periventriküler lokomolazi ve buna eşlik eden serebral palsy sebep olur. (dipleji)

Beyin kan akımını arttıran veya bu akımda dengeyi bozan hipoksi, RDS, pnömotoraks, ventilatör tedavisi, ani volüm genişlemesi, hızlı bikarbonat veya glikoz infüzyonu, aşırı girişimler, konvülziyon, hızlı trakeal aspirasyon gibi durumlar, germinal matriks damarlarının yırtılmasını kolaylaştırır ve prematüre bebeklerde periventriküler, intraventriküler  kanama riskini arttırır.

Tanı

USG, MR

USG, MR

Anemi

E vitamini eksikliğine bağlıdır. Ayrıca son trimestirde maternofetal Fe transferi olmaktadır. Fe deposu az olduğundan büyüme ile birlikte (özellikle vücut ağırlığı iki katına çıktığında) Fe eksikliği anemisi belirtileri ortaya çıkar.

 

Kronik Akciğer Hastalığı

Ventilatör tedavisi gören yenidoğanlarda ilk 28 günden sonra da oksijen gereksiniminin ve pulmoner yetmezlik belirtilerinin sürmesi kronik akciğer hastalığı olarak tanımlanır. 1000 gramın altında doğan bebeklerin yaklaşık yarısında görülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir