Skip to main content

KADIN GENİTAL SİSTEM ONKOLOJİSİ

Yayılım yolları

Lenfatik yayılım: En sık bu yol ile yayılır, vulvanın lenfatik drenajı şu sırayı izler:

İnguinal lenf nodlarıFemoral lenf nodlarıpelvik lenf nodları

Vulva kanserinin sentinel lenf nodları, femoral lenf nodları içerisinde ve en üst lokalizasyonda, in­güinal ligament altında bulunan Cloquet (Rosenmüller) lenf nodlarıdır. Bu lenf nodunun tümöral doku tarafından tutulması, pelvik lenfatik yayılımın muhtemelen olduğunu gösterir. Bu durumda pelvik lenfadenektomi yapılması gerekir.

Vulva Kanseri Evrelemesi:

Evre 0 Karsinoma in situ (intraepitelyal karsinom)

Evre I En büyük çapı < 2cm >, lenfatik yayılımı yok

  •     Evre la: Stromal invazyon < 1 mm
  •     Evrelb: Stromal invazyon >1 mm

Evrell: En büyük çapı > 2cm ve lenfatik yayılım yok

Evre III: Tümör herhangi bir boyutta

  •     Alt üretra veya anüse yayılım mevcutsa veya
  •     Tek taraflı lenfatik yayılım mevcut ise (inguinal ve femoral)

Evre IVA:

  •      Üst üretra
  •      Mesane, rektal mukoza tutulumu
  •      Pelvik kemik tutulumu

Bilateral lenfatik yayılım (inguinal ve femoral)

Evre IVB: Pelvik lenf nodları dahil herhangi bir uzak metastaz bulunması

Vulva kanserinde en önemli prognostik faktör hastalığın evresidir. Evrelemeden de anlaşılacağı üzere lenf nodu pozitifliği prognozda ve rekürrens riskini belirlemede en önemli ikinci faktördür.

Tedavi:

Vulva kanserinin primer tedavisi cerrahidir. Primer lezyon < 2 cm olan tümörlerde (evre I) radikal lokal eksizyon, diğerlerinde ise radikal vulvektomi ve inguinal lenfadenektomi yapılır.

Lenf nodu pozitifliği olan olgulara postoperatif adjuvan radyoterapi verilir.

                           VAJEN KANSERİ

Tüm genital kanserler içerisinde %l-2 oranında görülür. Vulva kanseri gibi bu da genelde postme-nopozal dönemde görülür. En sık primer vajen kanseri skuamoz (yassı) hücreli kanserdir. Ancak vajende saptanan en sık kanser metastatik olanlardır. Bunlar içerisinde en sık olan serviks kanseridir.

Vajende saptanan bir kanserin primer vajen kaynaklı olması için serviks ve vulvada tümör olmaması gerekir.

Eğer;

  •     Kanser servikste de varsa tümör serviks kanseri gibi davranır ve onun gibi tedavi edilir.
  •     Vulvada ise onun gibi davranış gösterir ve tedavi edilir.

Vajende normalde gland yapısı bulunmamaktadır. Ancak vajenin kendi kanserlerinde üçüncü sırayı adenokarsinom alır. Bunun arasında da en sık berrak hücreli tip görülür. Bu durum intrauterin DES’e (Die-tilstilbesterol) maruziyet ile ilişkilidir. DES’e maruziyet sonucunda vajende gelişim tamamlandıktan sonra Müllerian tip glandların ektopik olarak bulunmasına adenozis denir. Tamamen benign olan bu yapı, ber­rak hücreli kanser gelişimine zemin hazırlamaktadır.

Klinik:

Kanlı vajinal akıntı (postmenopozal kanama) en sık semptomdur. Sıklıkla hastalık ileri evrede yakalanır (En sık evre II). En sık yerleşim yeri 1/3 üst vajen posteriorudur. Bu durumda kolposkopik incele­me ve biyopsi ile tanı konur. Hastaların %50’sinde servikal preinvaziv hastalık vardır.

Yayılım yolları:

Direkt: En sık bu yolu seçer serviks ve yumuşak dokuya yayılır.

Lenfatik: Üst 1/3’lük kısım serviks kanseri gibi, altl/3’lük kısım vulva kanseri gibi yayılır.

Hematojen yayılım

Vajen kanserinde evreleme klinik olarak yapılır (serviks kanserinde olduğu gibi)

Vajen Kanseri Evrelemesi:

Evre 0  : Karsinoma in situ (intraepitelyal karsinom)

Evre I   : Vajen duvarına sınırlı tümör

Evre II  : Subvajinal dokuya invaze ancak pelvik duvara ulaşmamış tümör

Evrelll  : Pelvik yan duvara ulaşmış tümör

Evre Iva: Komşu organa yayılım var

Evre IVb: Uzak organlara yayılım

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir