Skip to main content

KADIN GENİTAL SİSTEM ONKOLOJİSİ

 

MEZODERMAL GERM YAPRAĞININ GELİŞİMİ

SOMİTLERİN GELİŞİMİ

Başlangıçta orta hattın iki yanında gevşek bir doku oluşturan mezoderm germ yaprağı 17. günde orta hattınikiyanında sağlıve sollu üç ayrıbölge gösterecek şekilde düzenlenir. Orta hatta yakın bölgelerde prolifere olarak kalınlaşır. Bu kısma paraksiyel mezoderm adı verilir.

Paraksiyel mezoderm laterale doğru ara mezoderm (intermediate mezoderm) ve lateral mezoderm olarak devam eder. Lateral mezoderm, yolk kesesi ve amnion kesesini saran ekstraembriyonik mezoderm ile devamlıdır.

PARAKSİYEL MEZODERM

3. haftanın sonuna doğru paraksiyel mezoderm somit adı verilen kübik kümeleşmeler göstermeye başlar. Bu somitler gelişmekte olan nöral tüp ve notokordun iki tarafında sıralanmışlardır. İlk somit çifti gelişmesi 20. gününde servikal bölgede belirir. Bu bölgeden başlayarak kranial ve kaudal yönde her gün yaklaşık üç çift somit belirir. 5. haftanın sonunda toplam 42-44 çift somit oluşmuş durumdadır. Somitler oluşurken embriyonun yaşının belirlenmesinde somit sayısından yararlanılır.

4. haftanın başında somitlerin ortalarında miyosel adı verilen bir boşluk oluşur. Miyoselin oluşması ile somit duvarları ventral, medial ve dorsal duvarlardan oluşan üçgenimsi bir görünüm kazanır. Her somitin ventral ve medial duvarını oluşturan hücreler hızlı bir mitoza girer ve gevşek yapıda mezenşim oluşturarak notokordun çevresine göç ederler.

MEZODERMAL

nörol oluk

Skleretom adı verilen bu hücreler notokordu çevreleyerek kondroitin sülfat ve kıkırdak matriksi için gerekli diğer molekülleri sentezlerler ve kolumna vertebralisi oluştururlar (Embriyonik dönemde oluşan kemik taslaklarıhiyalin kıkırdaktan modeller şeklindedir. Bunlar fötal dönemde kemikleşmeye başlar).

Skleretom

Dorsal somit duvarı ise dermatom ve miyotom adı verilen iki ayrı hücre grubuna dönüşür. Miyotom hücreleri o segmente ait vücut kaslarını oluştururlar. Dermatom hücreleri yüzey ektodermi altına yayılarak dermis ve deri altı bağ dokusunu meydana getirirler.

Böylece her somit kendine ait segmentin kıkırdak ve kemik elemanlarını, miyotomu ile kas dokusunu ve dermatomu ile de derinin dermis ve deri altı bağ dokusunu oluşturur.

Dorsal somit

 

ARA (İNTERMEDİATE) MEZODERM

Paraksiyel mezoderm ile lateral mezodermi geçici bir süre birbirine bağlayan ara mezoderm, somitlerden farklı bir gelişim gösterir.

Servikal ve üst torasik bölgelerde nefrotom adı verilen segmantal dizilimli hücre kümeleri oluşurken, daha kaudalde nefrojenik kordon olarak bilinen segmentsiz bir doku gelişir. Segmentli ve segmentsiz intermediyer mezodermin bazı bölümlerinden böbreğin bazı kısımları ve genital sisteme ait bazı yapılar gelişir.

ARA (İNTERMEDİATE

Embriyo longitudinal eksende kıvrılırken amnion kesesi tüm embriyonun etrafını sarmaya başlar. Sonunda vitellus kesesini de sararak, vitellus kesesini tüp haline getirir. Bu yapıya primitif barsak denmektedir.

Primitif

Primitif barsağın yanlarında embriyonun kıvrılmasıyla intraembriyonik sölom boşluğu oluşmaktadır.

Splanknik extraembriyonik mezoderme endoderm ile birlikte splanknopleura denir. Splanknopleura ilkel barsakların duvarlarını oluşturur. Parietal mezodermden ise karın yan duvarı oluşmaktadır.

 

MEZODERM GERM TABAKASININ İLERİ FARKLANMASI İLE;

• Kardiyovasküler sistem

• Kan ve lenf damarları

• Kan ve lenf hücreleri

• Dalak

• Böbreküstü bezi korteksi

• Çizgili ve düz kaslar

• Dermis

• Bağ dokusu, kıkırdak ve kemik dokusu

• Vücut boşluklarını döşeyen seröz zarlar

• Ürogenital sistem (böbrek, gonadlar, eklenti bezleri ve kanallar) gelişir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOŞALTIM SİSTEMİ EMBRİYOLOJİSİ

Boşaltım sistemi ve genital sistem aynı embriyonal taslaklardan gelişir.

 

ÜROGENİTAL SİSTEM

Üregenital sistem: İntermediyer mezoderm, Abdominal kaviteyi döşeyen mezotel tabakası, Üregenital sinüs endodermi’nden, gelişir. Üriner sistem, genital sistemden 3 hafta önce gelişir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir