Skip to main content

GIS-GÜS

doldurulur. Üçgen şeklindeki bu alan, özefagus’un en zayıf yerlerindendir ve trigonum laimer adı ile bilinir. Buradan özefagus divertikülleri gelişir.

Arterleri

  • pars cervicalis; a. thyroidea inferior,
  • pars thoracica; aorta thoracica ve aa. bronchiales
  • pars abdominalis; a. gastrica sinistra ve a. phrenica inferior sinistra besler.

Venleri

  • pars cervicalis; v. thyroidea inferior,
  • pars thoracica; v. azygos ve v. hemiazygos,
  • pars abdominalis; v. gastrica sinistra ve v. azygos tarafından drene edilir.

Pars abdominalis’de v. gastrica sinistra’nın dalları ile v. azygos’a açılan dallar arasında porto – caval anastomoz vardır (v. azygos; v. cava superior’a, v. gastrica sinistra ise v. porta’ya açılır).

Lenfi

  • servikal parçanın lenfi; nodi cervicales profundi’ye,
  • torakal parçanın lenfi; nodi mediastinales posteriores, nodi intercostales, nodi pretracheales, nodi paratracheales ve nodi tracheobronchiales’e,
  • abdominal parçanın lenfi; nodi gastrici sinistri’ye gelir.

? Özefagus’un bazı lenf damarları direk olarak ductus thoracicus’a açılır.

Siniri

Parasimpatikleri, n. vagus ile, simpatkleri T1 – 6 spinal segmentlerden gelir.

KARIN ÖN DUVARI ANATOMİSİ

Karın boşluğunun çatısını diyafragma yapar ve onu toraks boşluğundan ayırır. Boşluğun tabanı yoktur ve pelvis boşluğu ile devam eder. Bu nedenle iki boşluk Abdominopelvik boşluk ortak adı ile tanımlanır.

Boşluğun ön tarafı, yukarıda 7-10. kıkırdak kaburgalar ile processus xiphoideus, aşağıda ise spina iliaca anterior superior, crista iliaca, ligamentum inguinale, tuberculum pubicum ve symphysis pubica ile sınırlanır. Adı verilen bu yapıların arası karın ön duvarını oluşturan kas ve fasiyalarla kapatılmıştır.

Umbilicus, normal bir erişkinde L3 – L4 arası diskus seviyesindedir.

Karın ön duvarının tabakaları yüzeyelden – derine doğru; deri – fascia superficialis (Camper ve Scarpa) – fascia profunda (Gallaudet fasiyası) – kaslar – fascia transversalis – extraperitoneal doku – parietal peritoneum’dur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir