Skip to main content

GIS-GÜS

 

FUNICULUS SPERMATICUS

Canalis inguinalis’de seyreden bu yapı içinde;

  • a. testicularis
  • ductus deferens
  • plexus pampiniformis (v. testicularis)
  • a. ductus deferentis, a. cremasterica
  • plexus testicularis ve plexus ductus deferentis
  • n. cremastericus ve n. genitofemoralis’in genital dalı
  • lenf damarları bulunur.

Testis’lerin örtüleri funiculus spermaticus’un örtüleri ile devam eder. Buna göre funiculus spermaticus dıştan – içe doğru; fascia spermatica externa, fascia cremasterica, m. cremaster ve fascia spermatica interna ile sarılmıştır.

GLANDULA PROSTATICA (PROSTATA)

Mesanenin altında, rectum’un önünde, symphysis pubica’nın arkasında, kapsüllü bir bezdir. Mesane boynu bu bezin basis prostatae denilen tabanına oturur. Uretra, bu tabanı delerek prostata girer. Bezin ön yüzü ile symphysis pubica arasında kalan boşlukta (spatium retropubicum, Retzius aralığı) Santorini ven pleksusu bulunur.

Prostat içinden urethra ile birlikte ductus ejaculatorius geçer. Ejakulatın büyük kısmını prostat salgısı oluşturur. Spermiumların uzun süre canlı kalmasını sağlayan spermin isimli bir madde içerir.

Prostat; a. vesicalis inferior ve a. rectalis media’’dan beslenir. Prostatın venleri; bezin alt – yan kısmında plexus prostaticus denilen bir pleksus oluşturur. Bu pleksus, v. iliaca interna’ya drene olur. Simpatikleri T11 – L1 den, parasimpatikleri S24 den gelir. Lenfi, internal iliak lenf düğümlerine gider.

GLANDULA BULBOURETHRALIS (COWPER BEZİ)

           Derin perine aralığında (diaphragma urogenitale’de) m. sphincter urethrae externus’un yanlarında bulunan bir çift bezdir. Boşaltıcı kanalları urethranın spongioz parçasına açılır.

KADIN GENİTAL ORGANLARI

Dış ve iç genital organlar olarak iki grupta toplanır.

I – DIŞ GENİTAL ORGANLAR

Mons pubis, labium majus pudendi, labium minus pudendi, clitoris, gl. vestibularis major (Bartholin bezi), gll. vestibulares minores, bulbus vestibuli. Bu yapıların tümü vulva adı ile bilinir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir