Skip to main content

GIS-GÜS

Tunica albuginea, lamina visceralis’in altındaki tabakadır. Bu tabaka testis’in arka duvarından içine septula testis denilen uzantılar göndererek organı lobüllere ayırır. Her bir lobuli testis içinde kıvrıntılı 1 – 3 tane tubuli seminiferi contorti denilen tüpler bulunur. Bu tüpler tubuli seminiferi recti denilen düz kanallara, bu kanallarda rete testis denilen kanal ağına açılır. Bu ağdan başlayan ductuli efferentis testis isimli küçük kanallar, tunica albuginea’yı delerek, caput epididymis’e girer.

Tunica vasculosa, tunica albuginea’nın altında bulunan damar ağı tabakasıdır.

EPIDIDYMIS

Ductus epididymis denilen kanalın oluşturduğu yaklaşık 6 m lik bir kanal yumağıdır. Spermium’lar burada son olgunluğuna erişir ve depo edilir.

DUCTUS DEFERENS

Cauda epididymis’den başlar. Funiculus spermaticus’da yukarı doğru yükselerek, canalis inguinalis’den geçip, karın boşluğuna gelir. Eksternal iliak damarların önünden geçip pelvise girer.

           Ureteri ön tarafından çaprazladıktan sonra mesane’nin fundus kısmına ulaşır. Burada vesicula seminalis’in terminali olan ductus excretorius ile birleşerek, ductus ejaculatorius adı altında uretra’nın pars prostatica’sına açılır.

Ductus deferens a. umbilicalis’ten gelen a. ductus deferentis (a. uterina’nın karşılığıdır) tarafından beslenir.

Ductus deferens, zengin simpatik sinir desteğine sahiptir.

VESICULA SEMINALIS (GLANDULA SEMINALIS)

Mesanenin arka yüzü ile rektum arasında simetrik iki bezdir. Ductus excretorius denilen kanalı ductus deferens’le birleşerek ductus ejaculatorius adı altında pars prostatica urethra’ya açılır. Vesicula seminalis’lerin salgısı spermium’ların beslenmesi için gerekli maddeleri içerir.

_ Testis ve epididymis; aorta abdominalis’in dalları olan a. testicularis’den beslenir. Testis’den ve epididymis’den başlayan venler plexus pampiniformis denilen bir venöz ağ yaparlar. Bu ağın üst ucundan başlayan testiküler ven, sağda v. cava inferior’a, solda ise v. renalis sinistra’ya dökülür.

Testis ve epididymis’in lenfi; lateral aortik ve preaortik lenf düğümlerine gider.

Testis’lerin simpatikleri T1011 den,parasimpatikleri n. vagus’dan gelir.

Epididymis, ductus deferens ve vesicula seminalis’in simpatikleri T1112 den, parasimpatikleri S24den gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir