Skip to main content

GIS-GÜS

  • Colon sigmoideum; a. mesenterica inferior’un dalları olan aa. sigmoideae tarafından beslenir. Venleri arterlerle aynı isimlidir. Lenfi, inferior mezenterik  lenf düğümlerine boşalır.

Kalın bağırsakların sinirleri

Caecum, appendix vermiformis, colon ascendens ve colon transversum’un 2/3 sağ kısmına (bu yapılar ortabağırsakdan derive olurlar) parasimpatik uyarı n. vagus’dan, simpatik uyarı ise, sölyak ve superior mezenterik ganglionlardan (T11 – L1) gelir.

Colon transversum’un 1/3 sol kısmı, colon descendens, colon sigmoideum, rectum ve canalis analis’in üst kısmı (son bağırsakdan derive olurlar) parasımpatik uyarısını nn. splanchnici pelvici’den, simpatik uyarısını da lumbar splanknik sinirlerden (L12) alır.

* Bazı kaynaklarda bu uyarı sınırının flexura sinistra coli olduğu kabül edilir.

RECTUM

Yaklaşık 12 cm. uzunluğundadır. 3. sakral vertebra hizasında colon sigmoideum’un devamı olarak başlar. Diyafragma pelvis’den geçtikten sonra canalis analis ile birleşir. Rectum’un geniş olan alt kısmına ampulla recti adı verilir.

¨    Haustra coli, appendices omentales, tenia coli ve mezenter rektum’da görülmez. Tenia coli’ler, rektosigmoid birleşmenin 5 cm yukarısında birbirleri ile karşır ve iki geniş muskular band olarak, aşağı doğru rektum’un ön ve arka yüzünde iner.

Rectum’un sadece 2/3 üst kısmı peritonla örtülüdür. Erkeklerde periton rectum’dan mesane üzerine atlayarak excavatio rectovesicalis’i, kadınlarda da uterus üzerine atlayarak excavatio rectouterina (Douglas çıkmazı) denilen çıkmazları oluşturur. Birincisi anüsten 7.5 cm. yukarıda, ikincisi de 5.5 cm. yukarıdadır.

Rectum’un iç yüzünde görülen transvers yönde ve yarımay şeklindeki plikalara, plicae transversae recti (Houston valvleri) adı verilir. Genellikle 3 tanedirler.

Üstteki rectum’un başlangıcında, ortadaki (Kohlrausch plikası) ampulla recti’nin hemen yukarısında ve alttaki de orta plikanın 2.5 cm. aşağısındadır.

Rectum arkada; alt 3 sakral vertebra, koksiks, a.v. sacralis mediana, ggl. impar ve a.v. rectalis superior’un dalları ile komşuluk yapar. Ön yüzü erkeklerde; mesane, vesicula seminalis, colon sigmoideum, ductus deferens, ureterlerin son kısımları ve prostat ile, kadınlarda ise uterus, vagina ve colon sigmoideum ile komşudur.

CANALIS ANALIS

Ampulla recti’den sonra başlar. Yaklaşık 4 cm. uzunluğundadır. M. sphincter ani internus ve externus ile sarılmıştır. Bu kaslar anal kanalı devamlı kapalı tutar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir