Skip to main content

GIS-GÜS

COLON ASCENDENS

Caecum’dan sonraki kısımdır. Yaklaşık 15 cm.dir. Arka yüzü hariç, peritonla örtülüdür. Karaciğerin sağ lobunun alt yüzünde sola doğru kıvrılarak colon transversum olarak devam eder. Kıvrım yerine flexura dextra coli (flexura hepatica coli) adı verilir.

COLON TRANSVERSUM

Colon’un en hareketli ve en uzun bölümüdür. Flexura dextra coli’den başlar, regio hypocondriaca sinistra’da flexura sinistra coli (flexura splenica coli) denilen bir kıvrım yapıp, aşağıya doğru colon descendens olarak devam eder.

Mesocolon transversum denilen bir mezosu vardır.

Arka yüzü duodenum’un ikinci parçası ve caput pancreatis ile komşudur. Lig. phrenicocolicum, flexura sinistra coli ile diyafragma arasında uzanan periton parçasıdır.

COLON DESCENDENS

Flexura sinistra coli’den başlar. Küçük pelvis girişinde colon sigmoideum adını alır. Arka yüzü hariç, tamamen peritonla örtülüdür.

COLON SIGMOIDEUM

“S” harfi şeklindedir. İntraperitonealdir. Mesocolon sigmoideum denilen ters “V” şeklindeki mezosu ile pelvis duvarına asılmıştır. V’nin apeksinde küçük bir peritoneal çıkmaz bulunur. Bu çıkmazın tabanının altından sol ureter geçer.

Erkeklerde mesane ile rectum arasında, kadınlarda ise uterus ve vagina’nın üst kısmı ile rectum arasındadır.

Kalın bağırsakların damarları

  • Caecum; a. mesenterica superior’un dalı olan a. ileocolica tarafından beslenir. Bu arterden ayrılan a. appendicularis appendix vermiformis’i besler. Venleri aynı isimli olup, v. mesenterica superior’a dökülür. Lenfi, superior mezenterik lenf düğümlerine gider.
  • Colon ascendens; a. mesenterica superior’un dalları olan a. ileocolica ve a. colica dextra tarafından beslenir. Venleri aynı isimlidir ve arterleri takip eder. Lenfi, superior mezenterik lenf düğümlerine gider.
  • Colon transversum; esas olarak a. colica media’dan beslenir. Ancak sağ tarafı a. colica dextra, sol tarafı da a. colica sinistra’dan dallar alır. Venleri aynı isimlidir ve arterleri takip eder. Lenfi önceki ile aynı lenf düğümlerine boşalır.
  • Colon descendens; büyük bölümü a. colica sinistra’dan beslenir. Venleri arterlerini takip eder. Lenfi inferior mezenterik lenf düğümlerine gider.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir