Skip to main content

GIS-GÜS

Lenfi

Mesenterium’un iki yaprağı arasında seyreden lenf damarları (Lacteal), yine mesenterium’un iki yaprağı arasında bulunan lenf düğümlerine, bu lenf düğümlerinin efferentleri de nodi mesenterici superiores’e açılır. Nodi mesenterici superiores’in efferentleri nodi coeliaci’ye boşalır.

Sinirleri

Parasimpatikleri n. vagus’dan, simpatikleri torakal splanknik (T9 10) sinirlerden gelir. Bu sinirlere ait lifler önce plexus coeliacus’a gelir. Buradan çıkıp kas tabakaları arasında plexus myentericus’u (Auerbach pleksusu) oluşturur. Bu pleksusdan çıkan liflerde submukozada plexus submucosus’u (Meissner pleksusu) oluşturur. Simpatikler, peristaltik hareketleri inhibe eder, sfinkterleri kapatır. Parasimpatikler ise, peristaltik hareketleri ve bez salgılarını artırır, sfinkterleri açar.

KALIN BAĞIRSAKLAR

Yaklaşık 1.5 m. uzunluğundadır. Temel fonksiyonu su ve elektrotların absorpsiyonudur. Kalın bağırsağın üzerinde longitudinal kas liflerinin yoğunlaşması ile oluşan 3 tane Teniae coli (t. mesocolica, t. omentalis ve t. libera) denilen şerit bulunur. Bu şeritler, kalın bağırsağı büzerek haustra coli denilen keselenmeleri oluşturur.

               Appendices omentales (epiploicae) denilen, peritonla sarılı yağ dokusu kesecikleri en yoğun colon transversum üzerindedir. Appendix vermiformis, caecum ve rectum’da görülmezler.

CAECUM

Sağ fossa iliaca’dadır. Kalın bağırsağın en geniş bölümüdür. Tamamen peritonla örtülüdür ve bu yüzden hareketlidir. 6 cm. uzunluğundadır. Arkasında n. cutaneus femoris lateralis, m. iliacus ve m. psoas major bulunur. Bu yapılarla arasında recessus retrocaecalis denilen bir çıkmaz bulunur. Appendix vermiformis genellikle bu çıkmaz içindedir.   

                  Ostium ileale; caecum ile colon ascendens arası sınırda yer alır. Bir sfinkter gibi çalışarak ileum’dan caecum’a geçişi kontrol eder. Aynı zamanda caecum’a geçen içeriğin tekrar ileum’a dönmesini de önler.

APPENDIX VERMIFORMIS

Caecum’un posteromedial duvarındadır. Mezosu vardır. En sık görülen lokalizasyonu retrosekal’dir. Teniae coli’ler, appendix vermiformis’in tabanından başlar. Bu nedenle tenyalar takip edilerek appendix bulunabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir