Skip to main content

GIS-GÜS

               Curvatura major; önceki kenarın 4 – 5 katı uzunluğundadır. Sol 5. interkostal aralığa kadar yükselir. Omentum majus’un ön iki yaprağı ve ligamentum gastrosplenicum (gastrolienale) tutunur.

Midenin ön ve arka yüzü periton ile örtülüdür. Arka yüzü diyafragma, sol suprarenal bez, sol böbreğin üst kısmı, pankreas’ın ön yüzü, dalak, flexura sinistra coli, mesocolon transversum ve a. splenica ile komşudur. Komşu olduğu bu yapılar, “mide yatağı” denilen sığ bir yatak oluşturur.

Mide’nin 5 bölümü vardır

I – Pars cardialis: Ostium cardiale isimli delik aracılığı ile özefagus’a irtibatlıdır. Bu ostium, 11. torakal vertebra (sol 7. kıkırdak kaburga) seviyesindedir. Kesici dişlerden yaklaşık 40 cm. uzaklıktadır. Bu parçanın sol tarafında görülen çentiğe incisura cardialis denir.

II – Fundus gastricus (ventriculi): İncisura cardialis’den geçen horizontal hattın üstünde kalan mide kısmıdır. Kubbe şeklinde olan bu kısım içinde, genellikle hava bulunur. Midenin şeklini en az değiştiren kısmıdır.

III – Corpus gastricus (ventriculi): Midenin en büyük ve şeklini en çok değiştirebilen kısmıdır. İncisura cardialis’den geçen horizontal bir hat ile fundus’dan, incisura angularis’den geçen vertikal bir hat ile de pars pylorica’dan ayrılmıştır.

IV – Pars pylorica: İncisura angularisten geçen vertikal hattan itibaren pylorus’a kadar olan  kısımdır. Geniş olan başlangıç kısmına antrum pyloricum, bundan sonra gelen yaklaşık 1 – 2 cm. uzunluğundaki kısmına da canalis pyloricus adı verilir.

V – Pylorus: Mide’nin duodenum’la birleştiği yerdir. Birleşme yerindeki ağıza ostium pyloricum denilir.Burada bulunan dairesel seyirli kas lifleri kalınlaşarak, m. sphincter pyloricus denilen bir sfinkter oluşturur. Dış yüzde, ostium pyloricum’a uyan yerde içinde v. prepylorica’nın (Mayo veni) seyrettiği bir oluk bulunur. Bu oluk dıştan ostium pyloricum’un yerini belirler. Ostium pyloricum’un seviyesi, mide boşken ve vücut supin pozisyonunda iken L 1‘in alt kenarı seviyesindedir.

Arterleri

  • a. gastrica sinistra; truncus coeliacus’un dalıdır.
  • a. gastrica dextra; a. hepatica propria’nın dalıdır.

* Bu arterler, küçük kurvatur üzerinde omentum minus’un iki yaprağı arasında    seyreder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir