Skip to main content

GIS-GÜS

 

ÖZEL PERİTONEAL BÖLGELER

I – Suprakolik boşluk (subfrenik bölge): Diaphragma ile colon transversum ve mesocolon transversum arasındadır. İki bölgeye ayrılır.

  • Recessus subphrenicus (subfrenik aralık); diyafragma ile karaciğer arasındadır. Bu aralık, lig. falciforme hepatis ile sağ ve sol olarak iki kısma ayrılır.
  • Recessus subhepaticus (subhepatik aralık); karaciğerin alt yüzü ile mesocolon transversum arasındadır. Sağ ve sol olarak iki kısma ayrılır.

¨    Sağ subhepatik aralık (recessus hepatorenalis, Morison kesesi); Bursa omentalis ile irtibatlanır. Batın içinde bulunan mayi, kişi supin pozisyonundayken bu aralıkta toplanır.

¨    Sol subhepatik aralık; bursa omentalis’e uyar

II – Infrakolik bölge: Colon transversum ile mesocolon transversum’un aşağısında kalan bölgedir. Mesenterium tarafından sağ ve sol olarak iki bölgeye ayrılır.

III – Parakolik oluklar (sulci paracolici): Colon ascendens ve descendens’in her iki tarafında peritonun oluşturduğu oluklardır. Colon ascendens’in lateralindeki oluk (sağ lateral parakolik oluk), yukarıda sağ subhepatik aralık ile, aşağıda ise erkeklerde excavatio rectovesicalis, kadınlarda da excavatio rectouterina ile irtibatlanır. Akut abdominal hastalıklarda bu nedenle klinik bakımdan önemlidir.

Sol lateral parakolik oluk, yukarıda lig. phrenicocolicum ile kapatıldığı için mayiye geçiş izni vermez.

Peritoneum’un damarları

Parietal periton, karın ve pelvis duvarının damarları, visseral periton ise, organların damarları tarafından beslenir.

Sinirleri

Diyafragma altındaki parietal peritonun duyusunu n. phrenicus, karın duvarını örten peritonun son 6 torakal ve birinci lumbal spinal sinir, pelvis’deki peritonun ise n. obturatorius taşır. Parietal periton’dan ağrı, ısı, temas ve basınç duyuları bu sinirler ile taşınır.

Visseral peritonun duyusu, örttüğü yada sardığı organın otonomik afferent lifleri ile taşınır. Visseral periton sadece gerilmeye duyarlıdır.

MİDE

Kapasitesi yetişkinlerde 1500 ml., yeni doğanlarda 30 ml. kadardır.

Curvatura minör; omentum minus buraya tutunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir