Skip to main content

GIS-GÜS

PERITONEUM

Vücuttaki en büyük seröz zardır. Karın boşluğunun iç yüzünü döşeyen kısmına peritoneum parietale, organları saran kısmına da peritoneum viscerale (tunica serosa) adı verilir. İkisi arasında kalan aralığa cavitas peritonealis denilir.

                    Bursa omentalis, cavitas peritonealis’in en büyük divertikülüdür.

Foramen omentale (for. epiploicum, for. Winslowi); büyük periton boşluğu ile bursa omentalis’i (küçük periton boşluğu) irtibatlayan bir açıklıktır.

Sınırları

  • önde; ligamentum hepatoduodenale (içinde ductus choledochus, v. porta ve a. hepatica propria bulunur)
  • arkada; v. cava inferior
  • üstte; karaciğerin lobus caudatus’unun processus caudatus’u
  • altta; duodenum’un 1. kısmı

For. omentale, Bursa omentalis’in sağ tarafındadır. Sol tarafı dalak hilusuna uzanır ve iki ligament ile kapatılmıştır. Lig. splenorenale (lig. lienorenale, lig. phrenicosplenicum) ve lig. gastrosplenicum (gastrolienale).

BURSA OMENTALIS

                   Ön duvarı; yukarıdan – aşağıya doğru; lobus caudatus, omentum minus, midenin arka yüzü ve omentum majus’un ön iki yaprağının üst kısmı

                   Arka duvarı; yukarıdan – aşağıya doğru; sol gl. suprarenalis, sol böbreğin üst kısmı, pankreas’ın ön yüzü, mesocolon transversum, colon transversum ve omentum majus’un arka iki yaprağının ön kısmı

Karın ön duvarı ile periton arasında bazı embriyolojik artıklar bulunur ve bu yapılar parietal peritoneum’da plikalar oluşturur.                                  Umbilicus ile mesane apeksi arasında, orta hatta uzanan plikaya plica umbilicalis mediana adı verilir ve altında chorda urachus’un (umbilikal kord) artığı olan ligamentum umbilicale medianum bulunur.

Bu plikanın her iki tarafında görülen plica umbilicalis medialis içinde de a. umbilicalisler’in artığı olan ligamentum umbilicale medialis bulunur.

Plica umbilicalis medialis’lerin dış tarafında yer alan plica umbilicalis lateralis içinde a.v. epigastrica inferior vardır.

Umbilicus’dan karaciğere uzanan periton plikasına lig. falciforme hepatis adı verilir. Bu plikanın içinde v. umbilicalis’in artığı olan lig. teres hepatis ile paraumbilikal venler bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir