Skip to main content

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM CERRAHİSİ

Enfeksiyonlar: Abse

Retroperitoneal fibrozis:

Retroperitoneal tümörler: % 1-3 primerdir. Tek tedavi şansları cerrahidir.

Tümör olsun, abse veya kanama olsun retroperitoneal bölgeyi en iyi değerlendiren görüntüleme yöntemi bilgisayarlı tomografidir.

FITIKLAR

 

 • Karın Duvarı Fıtıkları; Karın duvarının zayıf noktalarından peritonla birlikte karın içi organların karnın dışına (cilt altına) geçmesi şeklinde tanımlanabilir. Karın duvarı kas ve fasya tabakaları, mezenterlerin arası veya organların çevresindeki bir açıklıktan intraabdominal organların yer değiştirmesidir.
 • Fıtık kesesi içersine karında serbesçe dolaşan intraperitoneal organların kolayca geçmesi mümkündür. Retroperitoneal organlardan sadece pankreas fıtık kesesine girmez. Ençok omentum ve ince barsaklar geçer.
 • Fıtıkların % 75’i erkeklerde, % 25’i kadınlarda görülür. Fıtık prevalansı yaşla artar. Inguinal herniler erkeklerde kadınlara göre 9 kat sıktır.

Fıtıkların (karın ön duvarı) Genel Dağılımı:

– Inguinal Herniler             % 80-85                 % 75 indirek

% 25 direk

– Femoral Herniler             % 6

– Insizyonal Herniler          % 5

– Umbilikal Herniler           % 4

– Epigastrik Herniler          % 1

– Diğerleri                          % 1

Tanımlar:

 • Komplet (tam): Hem fıtık kesesi, hem de içeriği tamamen defekt dışına uzanmaktadır.
 • Inkomplet: Defektin varlığına rağmen fıtık kesesi veya içindekiler defektten tamamen geçmemiştir.
 • Redüktabl: Fıtık içeriği abdomene geri itilebilir.
 • Inkarsere (Irredüktabl): Fıtık içeriği sıkışmıştır, abdomene geri itilmesi mümkün değildir.
 • Obstrüksiyonlu: Fıtık kesesi içinde kıvrılıp obstrüksiyon yapan barsak ansı mevcut.
 • Strangüle: Fıtık kesesi içinde bulunan dokunun kan akımı bozulduğu için iskemi ve nekroz varlığı söz konusudur.
 • Littre Fıtığı: Fıtık kesesi içersinde Meckel divertikülünün bulunmasıdır.
 • Richter Fıtığı (Pincement lateral): Kese içersinde barsağın yan duvarında bir parçasının bulunmasıdır.
 • Sliding Herni: Fıtık kesesinin duvarının tamamen peritonla değil, kısmen kayarak fıtık kesesine eşlik eden kolon veya mesane gibi retroperitoneal organlarca oluşturulmasıdır.
 • Spiegel Fıtığı: Rectus kas kılıfının yan kenarında m. transversus abdominis aponörozu bölgesinden fıtık oluşmasıdır.

Komplikasyonlar:

 • Intestinal obstrüksiyon
 • Intestinal strangülasyon
 • Perforasyon, gangren, peritonit

 

Kasık fıtıkları:

Anatomi:

Internal inguinal ring: Transversalis fasyasında inf. epigastrik damarların lateralindeki açıklık.

Eksternal inguinal ring: Eksternal oblik kası aponörozunda açıklık

Inguinal kanal: Internal ve eksternal açıklıklar arasındaki geçittir.

Ön duvar: Eksternal oblik kası aponörozu

Inferior duvar: Inguinal ligaman (Poupart ligamanı) ve refleksiyonu

Kasık fıtıklar

Tavan (superior duvar): Konjoint tendon (internal oblik ve transversus abd. kaslarının liflerinin oluşturduğu yapı)

Posterior duvar: Transversalis fasya ve aponörozu. Arka duvarda Hasselbach Üçgeni bulunur. Üçgenin lateralini inf. epigastrik damarlar, inferiorunu inguinal ligaman ve superomedialini rektus kılıfının lateral kenarı oluşturur.

Inguinal kanalın içinden erkeklerde vas deferens, testiküler ve kremasterik arterler, pampiniform pleksus venleri, sinirler (ilioinguinal, genitofemoral sinirin genital dalı ve sempatik sinirler) ve prosesus vajinalis geçer. Kadınlarda ise inguinal kanalın içinden round ligaman geçer.

Kasık fıtıkları:

 • Indirek: Erkek ve kadınlarda en sık rastlanan herni tipidir. E/K=5-10/1 Direk hernilerden 5 kat daha sık. Pediatrik ing. hernilerin yaklaşık tamamı indirektir, inkarserasyon riski yüksektir, %75 sağdadır ve genelde bilateraldir. % 10 oranında bilateral açık prosesus vajinalis bulunabilir. Inmemiş veya inguinal kanalda testis, hidrosel varlığı potansiyel olarak indirek herni ile ilişkilidir.
 • Direk: Doku zayıflığı nedeni ile Hasselbach üçgeni içinden çıkar. Inf. epigastrik damarların medialinde. Defekt genelde geniş tabanlıdır ve inkarserasyon ve strangülasyon riski daha azdır.Artan yaşla birlikte sıklığı artar, fiziksel aktivite ile de ilişkilidir.
 • Pantolon herni: Direk + Indirek herni. Inf. epigastrik damarların medial ve lateralinden aynı anda herniasyon vardır.
 • Femoral herni: Ing. ligamanın arkasından, femoral kılıf boyunca femoral damarların medialinde femoral kanala fıtıklaşmadır. Fizik egzersiz ve gebelikle ilişkili. Kadınlarda daha sık. Inkarserasyon ve strangülasyon riski yüksek, %30-40.
 • Rekürren ing. herni

Tanı: Hikaye ve fizik inceleme ile tanı konulur.

Ayırıcı tanı: Temelde inguinal kitlelerin ayırıcı tanısı. Hidrosel, varikosel, spermatik kord lipomu, lenfadenit, inmemiş testis, abse, metastatik neoplazm, sebase kist.

Tedavi:

Genel prensipler: Herni içeriğinin peritoneal kaviteye döndürülmesi. Herni kesesinin tabanının bağlanması. Rekürrensi önlemek için karın duvarı defektinin onarılması. Fakat çocuklarda sadece yüksek ligasyon ile kesenin bağlanması yeterlidir.

Teknikler:

Bassini onarımı: Konjoint tendon ve transversalis ing. ligamana dikilir.

Cooper Ligamanı onarımı (McVay): Konjoint tendon ve transversalis pubik ramusun periostuna dikilir.

Shouldice onarımı: Transversalis kesilip imbrike edilir.

Lichtenstein (Tension-free) onarımı:

Greftli inguinal herni onarımı:

Laparoskopik herni onarımı:

Onarım sonrası rekürrens oranı genelde % 3-5. Strangülasyon varsa laparotomi gereklidir. Bazı durumlarda “kasık bağı” kullanılabilir.

Komplikasyonlar:       Kanama

Testiküler kan akımının bozulması

Vas deferens kesilmesi

Barsak yaralanması

Mesane yaralanması

Strangülasyon

Femoral ven sıkışması

Üriner retansiyon

Skrotal ekimoz

Testis ödemi ve atrofisi

Hidrosel

Yara enfeksiyonu

Nöroma ve sinir kesisi

Gözden kaçan fıtık

Rekürrens

Umbilikal herni: Asit ve gebelikle ilişkili. Kadınlarda 10 kat daha sık.

Epigastrik herni: Linea alba defekti. E/K=3/1

Ventral herni: Inguinal bölge dışındaki ön duvar fıtıklarıdır. En sık şekli insizyonel hernidir.

Parastomal Herni: Kolostomi veya ileostomi kenarından gelişen hernilerdir.

Lomber Fıtık: Lomber bölgesinde vertebra, kosta ve iliak kemik arasında oluşur. Üstte Grynfeltt üçgeninden, inferiorda ise Petit üçgeninden fıtıklaşma olur.

 

Pelvik Fıtıklar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir